• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada powiatu

  Przeczytaj także...
  Akt prawa miejscowego – specyficzny rodzaj aktu powszechnie obowiązującego. Posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu, który go wydał.Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.
  Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.

  Rada powiatu – organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatowego.

  Jego członkowie (radni) wybierani są w wyborach bezpośrednich w systemie wyborów proporcjonalnych. Rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności danej rady powiatu zajmuje się wojewoda.

  Skład i kadencja[ | edytuj kod]

  W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (art. 9 ustawy o samorządzie powiatowym).

  Zarząd powiatu - organ wykonawczy powiatu. W jego skład wchodzą starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd wybierany jest przez radę powiatu. Liczy od 3 do 5 osób.Miasto na prawach powiatu – jednostka samorządu terytorialnego w Polsce, niekiedy określana potocznie jako powiat grodzki lub powiat miejski. Miasto na prawach powiatu jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta. Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego).

  Kadencja rady powiatu trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1998–2018 trwała 4 lata).

  Na czele rady stoi przewodniczący oraz wiceprzewodniczący albo 2 wiceprzewodniczących. Istnieje możliwość odwołania rady powiatu przez wyborców.

  Wybory do rady[ | edytuj kod]

  Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie mającej prawo wybierania do danej rady. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu 18-letniemu obywatelowi, który na stałe zamieszkuje na terenie danego powiatu.

  Prawa wybierania nie mają osoby:

  Samorząd powiatowy – wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w randze powiatu, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych mu zadań.Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.
 • pozbawione praw publicznych pełnomocnym orzeczeniem sądu
 • pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
 • ubezwłasnowolnione pełnomocnym orzeczeniem sądu.
 • Zakres działania rady[ | edytuj kod]

 • stanowienie aktów prawa miejscowego
 • wybór i odwołanie zarządu
 • powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu
 • uchwalenie budżetu
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały o udzielaniu bądź nieudzielaniu absolutorium dla zarządu z tego tytułu
 • Miasto na prawach powiatu[ | edytuj kod]

  W miastach na prawach powiatu rada miasta pełni funkcje rady powiatu. Jej radni również są wybierani w wyborach proporcjonalnych.

  Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.Komisja bezpieczeństwa i porządku – organ w admnistracji powiatu, powołany w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 229 pkt 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
  2. Art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
  3. Art. 10 § 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319).
  4. Art. 10 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319).
  5. Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Komisja bezpieczeństwa i porządku
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
 • Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.Rada gminy (rada miejska, rada miasta) – organ stanowiący i kontrolny gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (domniemanie kompetencji rady).
  Warto wiedzieć że... beta

  Skarbnik – w jednostkach samorządu terytorialnego to główny księgowy budżetu województwa , powiatu (skarbnik powiatu), miasta (skarbnik miasta), gminy (skarbnik gminy). Kieruje finansami i jest zastępcą odpowiednio marszałka województwa, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub wójta - głównie w zakresie spraw finansowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.767 sek.