• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada Komisarzy Ludowych ZSRR

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Grigorij Sokolnikow ros.: Григорий Яковлевич Сокольников, właściwie Hirsz Jankielewicz Brilliant, (ur. 3 sierpnia/15 sierpnia 1888 w Romnach, zm. 21 maja 1939 w Wierchnieuralsku lub w Tobolsku) - działacz partii bolszewickiej (członek Biura Politycznego KC RKP(b), członek Komitetu Centralnego RKP(b) i WKP(b)), urzędnik państwowy ZSRR w randze komisarza ludowego, dyplomata.
  Lew Dawidowicz Trocki, właśc. Лейба Давидович Бронштейн, Lejba Dawidowicz Bronsztejn (ur. 7 listopada [26 października st.st.] 1879 w Janówce w guberni chersońskiej, zm. 21 sierpnia 1940 w Meksyku) – rewolucjonista rosyjski, jeden z twórców i przywódców RFSRR i ZSRR. Przewodniczący Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego w Piotrogrodzie w czasie rewolucji październikowej, członek Biura Politycznego RKP(b) i WKP(b), komisarz ludowy spraw zagranicznych RFSRR, następnie komisarz ludowy wojny i marynarki wojennej w rządzie RFSRR i ZSRR (do 1925). Konkurent Józefa Stalina do objęcia władzy po śmierci Włodzimierza Lenina. L. Trocki został zamordowany z polecenia J. Stalina, Sekretarza Generalnego WKP(b).

  Rada Komisarzy Ludowych ZSRR ros. Сове́т наро́дных комисса́ров СССР (skróty: oficjalny Совнарком СССР; stosowany СНК СССР; oficjalny synonim Правительство СССР) – najwyższy kolegialny organ władzy ustawodawczej i wykonawczej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich od 1923 do 1946.

  Włodzimierz Lenin (ros. Владимир Ленин), właśc. Władimir Iljicz Uljanow (ros. Владимир Ильич Ульянов), (ur. 10 kwietnia/22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu.Gieorgij Wasyljewicz Cziczerin ros. Гео́ргий (Ю́рий) Васи́льевич Чиче́рин (ur. 24 listopada 1872, zm. 7 lipca 1936 w Moskwie) – rosyjski dyplomata, prawnik, ludowy komisarz spraw zagranicznych w latach 1918-1930.

  X Wszechrosyjski Zjazd Rad w grudniu 1918, w którym uczestniczyli także delegaci I Wszechzwiązkowego Zjazdu Niezależnych Republik jednogłośnie przyjął postanowienie o utworzeniu ZSRR i wejściu weń RFSRR na prawach równej republiki, zatwierdził Deklarację i Umowę o Utworzeniu ZSRR. Rozpoczęty 30 grudnia 1922 I Zjazd Rad ZSRR ukończył proces tworzenia ZSRR, m.in. wybierając Centralny Komitet Wykonawczy ZSRR.

  Nikołaj Pawłowicz Briuchanow (ros. Никола́й Па́влович Брюха́нов, ur. 28 grudnia 1878 w Symbirsku, zm. 1 września 1938) – radziecki polityk, ludowy komisarz ds. żywności RFSRR (1921-1923), ludowy komisarz finansów ZSRR (1926-1930).Leonid Borisowicz Krasin, ros. Леонид Борисович Красин ( ur. 15 lipca 1870 w Kurganie – zm.24 listopada 1926 w Londynie), rosyjski inżynier, menedżer, działacz SDPRR (frakcja bolszewików), po rewolucji październikowej ludowy komisarz przemysłu i handlu RFSRR, ludowy komisarz transportu RFSRR, ludowy komisarz handlu zagranicznego RFSRR, dyplomata sowiecki. Członek Komitetu Centralnego WKP(b). Negocjator uznania rządu sowieckiego przez Wielką Brytanię i Francję i brytyjsko-sowieckiego traktatu handlowego.

  Specjalna Komisja Konstytucyjna, utworzona przez Prezydium CKW ZSRR w styczniu 1923, opracowała projekt Konstytucji ZSRR. Po przyjęciu jej 31 stycznia 1924 w kompetencje organów władzy ZSRR przeszły takie dziedziny jak kierownictwo polityki zagranicznej i sił zbrojnych, transport, kierownictwo poczt i telegrafów, opracowanie planów gospodarki narodowej ZSRR, zatwierdzanie rocznego budżetu państwowego ZSRR, ustanowienie jednolitego systemu monetarnego i kredytowego, ogólnych zasad zarządzania i użytkowania gruntów, ustanowienie fundamentów systemu sądownictwa i postępowania sądowego, opracowania przepisów prawa pracy i inne. Kompetencje najwyższych władz państwowych i kierowniczych organów RFSRR zostały ograniczone do terytorium tej republiki.

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Najwyższa Rada Gospodarki Narodowej, WSNCh (Высший Совет Народного Хозяйства, ВСНХ) - najwyższy organ zarządzania gospodarczego przemysłem państwowym w Rosji po przejęciu władzy przez bolszewików. Występował na szczeblu republikańskim (WSNCh Rosyjskiej Federacyjnej SRR i WSNCh Ukraińskiej SRR) i na szczeblu sowieckiego państwa związkowego (WSNCh ZSRR). WSNCh działała zarówno poprzez tzw. trusty, czyli zjednoczenia branżowe przedsiębiorstw, jak i poprzez gubernialne i rejonowe rady gospodarki narodowej - jej delegatury terenowe. Przewodniczący Rady miał uprawnienia i status komisarza ludowego.

  Ludowe Komisariaty ZSRR dzieliły się na trzy grupy. Pięć było ogólnozwiązkowych: spraw zagranicznych, spraw wojskowych i marynarki wojennej, handlu zagranicznego, transportu kolejowego oraz poczt i telegrafów. W skład RKL republik związkowych, w tym RFSRR, wchodzili pełnomocnicy tych Komisariatów.

  Aleksiej Iwanowicz Rykow (Алексей Иванович Рыков) (ur. 25 lutego 1881, stracony 15 marca 1938) – polityk radziecki.Wasilij Władimirowicz Szmidt (ros. Васи́лий Влади́мирович Шмидт, ur. 29 grudnia 1886 w Petersburgu, zm. 29 lipca 1938) – radziecki polityk i działacz partyjny, członek KC RKP(b) (1918-1919) i KC WKP(b) (1925-1930). Z pochodzenia Niemiec.

  Drugą grupę Komisariatów stanowiły tzw. zjednoczone komisariaty: Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej (WSNCh), wyżywienia, pracy, finansów, Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. Działały one w republikach związkowych poprzez komisariaty o tej samej nazwie. Do grupy tej można zaliczyć również Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny przy Radzie Komisarzy Ludowych ZSRR (OGPU) (Объединенное государственное политическое управление при СНК ССС – РОГПУ), wypełniające swoje funkcje poprzez państwowe zarządy polityczne (GPU) przy RKL republik związkowych, a także Rada Pracy i Obrony ZSRR (СТО СССР). Rada Pracy i Obrony RFSRR została rozwiązana w sierpniu 1923 i od tej pory działalnością wszystkich organów gospodarki narodowej w RFSRR kierowała Republikańska Konferencja Gospodarcza (республиканское Экономическое совещание – ЭКОСО РСФСР).

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Włas Czubar, ukr. Вла́с Я́кович Чу́бар (ur. 22 lutego 1891 w Fedoriwce, zm. 26 lutego 1939) - radziecki działacz partyjny i państwowy, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych USRR.

  Oddzielnymi organami zarządzania, pozostającymi w wyłącznej kompetencji republik związkowych, kierowały republikańskie Ludowe Komisariaty: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Rolnictwa, Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej.

  Pierwszy skład Rady Komisarzy Ludowych ZSRR[ | edytuj kod]

  – zatwierdzony na 2. posiedzeniu Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR 6 lipca 1923:

 • przewodniczący – Włodzimierz Lenin;
 • zastępcy przewodniczącego:
 • Lew Kamieniew, Aleksiej Rykow, Aleksandr Ciurupa, Włas Czubar, Sergo Ordżonikidze, Iwane Orachelaszwili.
 • Ludowe Komisariaty ogólnozwiązkowe:
 • spraw zagranicznych Gieorgij Cziczerin;
 • spraw wojskowych i marynarki wojennej Lew Trocki;
 • handlu zagranicznego Leonid Krasin;
 • transportu kolejowego Feliks Dzierżyński;
 • poczt i telegrafów Iwan Smirnow.
 • Ludowe Komisariaty zjednoczonych ludowych komisariatów:
 • Najwyższej Rady Gospodarki Narodowej (WSNCh) Aleksiej Rykow;
 • wyżywienia Nikołaj Briuchanow;
 • pracy Wasilij Szmidt;
 • finansów Grigorij Sokolnikow;
 • Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej Walerian Kujbyszew.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M. P. Irosznikow: Создание советского центрального государственного аппарата. Совет Народных Комиссаров и народные комиссариаты. Октябрь 1917 г. – январь 1918 г. Moskwa – Leningrad, wydawnictwo „Наука”, 1966
  2. K. G. Fiedorow: Союзные органы власти (1922 – 1962 гг.). Moskwa, wydawnictwo Gosiurizdat, 1963
  3. K. G. Fiedorow: Союзные органы власти (1922–1962 гг.). Moskwa, wydawnictwo Gosiurizdat, 1963
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Sergo Ordżonikidze; właśc. Grigorij Konstantynowicz Ordżonikidze; gruz. გრიგოლ (სერგო) ორჯონიკიძე - Grigol (Sergo) Ordżonikidze; ros. Григорий Константинович Орджоникидзе; ur. 12 października/24 października 1886, zm. 18 lutego 1937) w Moskwie — czołowy sowiecki działacz partyjny i państwowy, z pochodzenia Gruzin.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aleksandr Dmitrijewicz Ciurupa (ros. Алекса́ндр Дми́триевич Цюру́па, ur. 1 października 1870 w Aloszkach (obecnie Ciurupińsk) w guberni taurydzkiej, zm. 8 maja 1928 we wsi Muchałatka w Krymskiej ASRR) – rosyjski rewolucjonista, bolszewik, radziecki polityk, zastępca przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych RFSRR (1921-1924).
  Lew Borysowicz Kamieniew, ros. Лев Борисович Каменев, właściwie Lew Rozenfeld, ros. Розенфельд (ur. 18 lipca 1883 roku w Moskwie, zm. 25 sierpnia 1936 tamże) – czołowy działacz ruchu bolszewickiego, pierwszy Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego RFSRR.
  Iwane Orachelaszwili (gr. მამია ორახელაშვილი), ps. Mamija (ur. 29 maja 1881 w powiecie szorapańskim guberni kutaiskiej, zm. 11 grudnia 1937) - gruziński działacz komunistyczny, bolszewik, ofiara wielkiego terroru.
  Walerian Władimirowicz Kujbyszew (ros. Валериа́н Влади́мирович Ку́йбышев, ur. 6 czerwca 1888 w Omsku, zm. 25 stycznia 1935 w Moskwie) – polityk rosyjski, działacz partii bolszewickiej, wysoki urzędnik państwowy RFSRR i ZSRR.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Feliks Dzierżyński ros. Феликс Эдмундович Дзержинский, ps. partyjne: Jacek, Jakub, Franek, Astronom, Józef, Domański (ur. 30 sierpnia/11 września 1877 w Oziembłowie, w Puszczy Nalibockiej, zm. 20 lipca 1926 w Moskwie) – polski i rosyjski działacz socjaldemokratyczny i komunistyczny, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa: Czeka, GPU i OGPU, symbol terroru w rewolucyjnej i porewolucyjnej Rosji, zyskał przez to miano Żelazny Feliks, Krwawy Feliks i Czerwony Kat. Uważany za jednego z twórców państwa radzieckiego. Brat prof. Władysława Dzierżyńskiego, neurologa i psychiatry.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.