• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rada  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.Rada (lit. Roda) − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 3 km na południe od Czarnego Boru, zamieszkana przez 3 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie wileńsko-trockim województwa wileńskiego.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • komisja


 • Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).
  Royal Academy of Dramatic Art (RADA, Królewska Akademia Sztuki Dramatycznej) - brytyjska uczelnia wyższa wyspecjalizowana w kształceniu aktorów oraz osób wykonujących inne zawody związane z teatrem. W sensie organizacyjnym stanowi jeden z wydziałów King’s College, który z kolei wchodzi w skład University of London. Jest najbardziej znaną szkołą teatralną w Wielkiej Brytanii i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji tego typu na świecie.
  Rada – struga, dopływ Sanu. Płynie w powiatach przemyskim i jarosławskim województwa podkarpackiego. Ma długość około 22 km, powierzchnia dorzecza około 140 km. Jej źródła znajdują się u podnóża Góry Łysej między Ujkowicami i Maćkowicami. Po połączeniu z lewym dopływem Rudką w Zamojscach, płynie przez Skołoszów w kierunku północnym, uchodząc w Radymnie do Sanu starym jego korytem. W Skołoszowie i Radymnie znajdowały się na rzece niewielkie zapory zniszczone przez powodzie. W Zabłotcach, Zamojscach i Skołoszowie były młyny wodne. U ujścia Rady do Sanu znalazły sobie siedlisko bobry.
  Rada (ros. cовет [sawiét], co znaczy "rada") – nazwa dla różnych organów przedstawicielskich w ZSRR i w niektórych z państw satelickich. Pierwotnie termin ten odnosił się do lokalnych rad robotniczych, chłopskich i żołnierskich, na początku dwudziestego wieku, w okresie ostatnich lat dynastii Romanowów.
  Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.
  Rada (arab. رداع, Radā‛) – miasto w zachodnim Jemenie, w muhafazie Al-Bajda. Jest siedzibą administracyjną dystryktu Rada. Według spisu ludności w 2004 roku liczyło 51 087 mieszkańców.
  Rada Kapłańska (łac. Consilium Presbyterale) – organ kolegialny złożony z kapłanów (prezbiterów), będący jakby senatem biskupa-ordynariusza i reprezentującym prezbiterium diecezji (kościoła partykularnego). Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezją, zgodnie z przepisami prawa, ażeby możliwie najbardziej pomnażało się dobro pasterskie powierzonej mu części Ludu Bożego. (kan. 495 § 1). Instytucja Rady Kapłańskiej/Prezbiterialnej swoimi źródłami sięga soboru watykańskiego II, który przywrócił starożytną instytucję prezbiterium kościoła partykularnego, jako biblijnego kolegium wszystkich prezbiterów diecezji pod przewodnictwem biskupa miejsca. Rada Prebiterialna zastąpiła w roli senatu biskupa Kapitułę Katedralną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.