• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Publikacja popularnonaukowa

  Przeczytaj także...
  Esej (fr. essai – „próba”) – forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora. Esej może poruszać tematykę filozoficzną, społeczną lub artystyczną, być formą krytyki literackiej, manifestu politycznego lub też dotyczyć innych refleksji autora.Szara literatura (ang. grey literature, niem. graue Literatur, fr. litterature grise) – termin używany przez środowiska naukowe, bibliotekarzy (zwłaszcza w krajach anglosaskich) określający publikacje, które trudno jest znaleźć normalnymi kanałami takimi jak biblioteki.
  Album – książka o charakterze ilustracyjnym z niewielką ilością tekstu objaśniającego. Może dotyczyć np. architektury, malarstwa albo znanych postaci.

  Publikacja popularnonaukowapublikacja służąca upowszechnianiu wiedzy naukowej w postaci przystępnej i zrozumiałej dla niespecjalistów, ludzi niezwiązanych zawodowo z daną dyscypliną. Autorami publikacji popularnonaukowych są często naukowcy.

  Formy publikacji popularnonaukowej[ | edytuj kod]

  Publikacje popularnonaukowe mogą przybierać zróżnicowane formy piśmiennicze i wydawnicze. Do najpopularniejszych przykładów zalicza się:

  Termin można zdefiniować jako nazwę, o umownie ustalonym znaczeniu, przyporządkowaną do pojęcia wchodzącego w zakres zainteresowań określonej dziedziny: nauki, techniki, gospodarki, działalności zawodowej, działalności wychowawczej, sportu itp.Funkcja fatyczna - funkcja wypowiedzi zorientowana na nawiązanie lub podtrzymanie kontaktu między rozmówcami (nadawcą i odbiorcą). Dominuje w takich wypowiedziach, jak telefoniczne "halo", "czy mnie słyszysz?", w formułach grzecznościowych typu "jak się masz?", "co u ciebie?" itp.
 • atlasy,
 • biografie,
 • książki „aktywizyjące”,
 • poradniki,
 • wydawnictwa albumowe,
 • wydawnictwa encyklopedyczne,
 • wykłady,
 • zbiory zagadek.
 • Cechy publikacji popularnonaukowej[ | edytuj kod]

  Wyróżnia się następujące cechy stylu popularnonaukowego:

 • różnorodna tematyka – może dotyczyć nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych. W obrębie jednej publikacji zakres jest monotematyczny,
 • różnorodny odbiorca – publikacja może być skierowana do odbiorcy w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy,
 • niespecjalistyczne nazewnictwo – zastosowanie terminologii fachowej ograniczone jest do minimum,
 • aparat naukowy ograniczony do minimum, w nowoczesnych publikacjach często wykorzystujący formy multimedialne,
 • wykorzystywanie funkcji fatycznej – często poprzez korzystanie z bezpośrednich zwrotów, odwoływanie się do doświadczeń odbiorcy.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • literatura popularna
 • popularyzacja nauki
 • publikacja naukowa
 • prezentacja naukowa
 • raport naukowo-techniczny
 • szara literatura
 • esej
 • styl naukowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Anna Żbikowska-Migoń, Marta Skalska-Zlat (red.), Encyklopedia książki. Tom 2, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 165–167, ISBN 978-83-229-3543-9.
  2. Joanna Papuzińska, Literatura popularnonaukowa, Warszawa: 1978, s. 169–175.
  3. Bogumiła Staniów, Funkcje form metatekstowych w książkach popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży (1945–2010), Wrocław 2012, s. 27.
  4. Joanna Papuzińska, Literatura popularnonaukowa, Warszawa 1978, s. 174.
  Atlas – zbiór map różnotematycznych, swoim odwzorowaniem obejmujący określony obszar Ziemi i zazwyczaj wydany w postaci książkowej, jednolicie opracowanym (przy użyciu tych samych odwzorowań kartograficznych, jednolitych metod prezentacji, czcionek (fontów) i barw). Od końca XX wieku atlasy mogą ukazywać się także w postaci elektronicznej (np. atlasy na CD-ROM-ach, atlasy internetowe). Atlas często oprócz map zawiera także tabele statystyczne, wykresy, fotografie i ilustracje.Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prezentacja naukowa - ogólna nazwa wszelkich wystąpień na konferencjach naukowych, których celem jest prezentacja wyników swoich lub cudzych badań. Publikacje oparte na prezentacjach naukowych nie są zazwyczaj recenzowane i są naukowym źródłem wtórnym.
  Popularyzacja nauki (popularyzacja wiedzy) – działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej publiczności, podejmowane poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Głównymi formami popularyzacji nauki są publikacje popularnonaukowe w postaci książek oraz publikacje i audycje w prasie, radiu, telewizji i w Internecie.
  Wydawnictwo, publikacja – pozycja drukowana (książka, czasopismo) bądź elektroniczna (e-book), także publikacja muzyczna (płyta, singiel) oraz dokument kartograficzny (mapa, plan). Może być zamówiona przez wydawcę, ale też publikowana nakładem własnym autora. Dłuższe publikacje tekstowe drukowane zazwyczaj ujęte są w formę kodeksu.
  Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.
  Biografia (gr. bíos – życie i gráphō – pisze) – opis życia postaci o charakterze naukowym, literackim lub popularyzatorskim. Opisywana postać zwykle jest wybitna.
  Literatura popularna (ang. popular literature, fr. littérature populaire, niem. Trivialliteratur) – dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi, dostarczająca rozrywki i silnych przeżyć emocjonalnych.
  Styl naukowy – styl funkcjonalny języka używany w tekstach o charakterze naukowym, ukształtowany na gruncie języka standardowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.683 sek.