• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program polityczny

  Przeczytaj także...
  Think tank (ang., dosłownie: zbiornik myśli) – komitet doradczy, z założenia niezależny, niedziałający dla zysku ośrodek zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.Doktryna (z łac. doctrina - nauczanie, wiedza) oznacza zespół twierdzeń, założeń i dogmatów religijnych, filozoficznych, politycznych lub wojskowych. System działania, myślenia.
  Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określonego celu i często do wywołania zmiany społecznej.

  Program polityczny – zbiór celów i zamierzeń partii i ruchów społecznych, organów władzy i administracji państwowej oraz jednostek i grup społecznych, które chcą zdobyć władzę lub uzyskać na nią wpływ. Tworzy pewien system warunkujących się i planowych działań. Jako wyraz interesów politycznych stanowi sposób komunikacji pomiędzy podmiotami polityki.

  Partia polityczna ("partia" od łac. pars, część) – dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego.

  Jest to konkretyzacja doktryny politycznej, która z kolei jest konkretyzacją ideologii lub stylu politycznego myślenia. Program polityczny przenosi doktrynę i ideologię na grunt praktyki politycznej. Podobnie jak w ich przypadku zawiera pewne deklaracje trudne lub wręcz niemożliwe do spełnienia.

  Komitet wyborczy – epizodyczny byt prawny funkcjonujący w polskim systemie wyborczym. Zgłasza kandydatów i prowadzi kampanię wyborczą na ich rzecz. Instytucja komitetu wyborczego została wprowadzona w ordynacji wyborczej do Sejmu z 1991 co było związane z niewykształconym systemem partyjnym.Doktryna polityczna - to wynikający z danej ideologii uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa na czele.

  Na ogół przyjmuje formę dokumentu, w którym autorzy informują:

 • co zamierzają zrobić,
 • kiedy chcą to zrealizować,
 • dlaczego chcą to zrealizować.
 • Nie zawiera szczegółowych danych dotyczących na przykład dnia realizacji, nazwiska wykonawcy, a także konkretnej kwoty potrzebnej do wykonania zadania.

  Program polityczny jest z reguły tworzony przez partie polityczne, ale może być także wytworem ruchów społecznych, komitetów wyborczych, think tanków czy też pojedynczych osób.

  Jest skierowany zarówno do członków danej organizacji jak i innych odbiorców, w których widzi się potencjalną grupę popierającą go i dokonującą politycznych wyborów w myśl jego postanowień.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ideologia
 • doktryna
 • partia polityczna
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Franciszek Ryszka, Nauka o polityce, Warszawa 1984.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.736 sek.