• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi ds. Turystyki i Sportu. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie.
  Instytucje w POIG[ | edytuj kod]

  Instytucja Zarządzająca – nadzoruje realizację programu, jej funkcję pełni Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

  Instytucja Pośrednicząca - zapewnia sprawną realizację programu, jej funkcję pełnią kolejno:

 • priorytet 1 i 2 – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • priorytet 3, 4, 5, 6 – Minister właściwy do spraw gospodarki, obecnie funkcję pełni Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki
 • priorytet 7, 8 – Minister właściwy do spraw administracji i cyfryzacji, obecnie funkcję pełni Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
 • Instytucja Wdrażająca w postaci sześciu instytucji

  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO – dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej.Bank Gospodarstwa Krajowego – jedyny bank państwowy, z siedzibą w Warszawie. Powstał w roku 1924 z fuzji trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Inicjatywa utworzenia tego banku należała do Władysława Grabskiego.
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki
 • Przypisy[ | edytuj kod]  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.
  Strategia lizbońska – plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000.
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
  Konkurencyjność – zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu. Jej elementami są więc efektywność, dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu gospodarczego.
  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.