Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – rządowy dokument przyjęty przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO IG jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO – dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej.Bank Gospodarstwa Krajowego – jedyny bank państwowy, z siedzibą w Warszawie. Powstał w roku 1924 z fuzji trzech banków publicznych: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Inicjatywa utworzenia tego banku należała do Władysława Grabskiego.

Dokument opisuje obecny stan polskiej gospodarki pod kątem innowacyjności i konkurencyjności oraz stan sektora naukowo-badawczego. Wskazuje sześć głównych celów, jakie powinny zostać osiągnięte w najbliższych latach, zgodnie z założeniami tzw. Strategii Lizbońskiej i opisuje metody ich realizacji. Są to następujące cele:

Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.Strategia lizbońska – plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej przez Radę Europejską na posiedzeniu w Lizbonie w roku 2000.
 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym.
 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Głównym zadaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach Programu Operacyjnego wspierane są projekty o charakterze innowacyjnym w zakresie nowych technologii, produktów, usług czy organizacji. Maksymalny poziom dofinansowania (nie wliczając w to pomocy technicznej) może wynieść do 85% wartości projektu, a zależy on od formy korzystania z pomocy (regionalna pomoc publiczna, pomoc de minimis), wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju dokonywanych wydatków, lokalizacji projektu oraz specyficznych założeń danego Działania, bądź konkursu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.Konkurencyjność – zdolność do długookresowego, efektywnego wzrostu. Jej elementami są więc efektywność, dynamika oraz elastyczność badanego podmiotu gospodarczego.

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG wynosi 10 186 030 644 euro.

Lista działań[ | edytuj kod]

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka dzieli się na 9 osi priorytetowych, a te z kolei na konkretne działania, w ramach których odbywa się wybór projektów do dofinansowania w ramach trybów: indywidualny, konkursowy, systemowy, pomocy technicznej.

Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.
 • Oś priorytetowa 1. – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 • 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.
 • 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
 • 1.4 Wsparcie projektów celowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R
 • 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji
 • 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. (Ministerstwo Gospodarki)
 • 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 • 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 4.3 Kredyt technologiczny. (Ministerstwo Gospodarki)
 • 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Ministerstwo Gospodarki)
 • Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji
 • 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 • 6.1 Paszport do eksportu (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
 • 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski (Ministerstwo Gospodarki)
 • 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. (Ministerstwo Gospodarki/ Polska Organizacja Turystyczna)
 • 6.5 Promocja polskiej gospodarki(Ministerstwo Gospodarki – Departament Wdrażania Programów Operacyjnych)
 • Oś priorytetowa 7. – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
 • Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
 • 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażająca Programy Europejskie)
 • 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Władza Wdrażająca Programy Europejskie)
 • Oś priorytetowa 9. - Pomoc techniczna. (finansowanie instytucji wdrażających)
 • 9.1 Wsparcie zarządzania
 • 9.2 Wyposażenie instytucji
 • 9.3 Informacja i promocja
 • 9.4 Ewaluacja
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy: Pomoc de minimis to pomoc publiczna, wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.) – prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama