• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Profil Zaufany  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  International Data Group Poland S.A. (IDG Poland) – polski oddział międzynarodowego, największego na świecie koncernu wydawniczego w branży komputerowej – International Data Group – wydającego 300 czasopism w ponad 80 krajach świata. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.
  Logotyp profilu zaufanego

  Profil zaufany (eGO) – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego.

  Przyrównując serwis obywatel.gov.pl do bramy e-administracji, dzięki której możliwe jest wnoszenie do urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną bez osobistej wizyty w urzędzie, sam profil zaufany należałoby przyrównać do osobistego klucza, który umożliwia każdemu obywatelowi korzystanie z udostępnianych e-usług.

  Centralny Ośrodek Informatyki (COI) – instytucja gospodarki budżetowej do grudnia 2015 podległa ministrowi spraw wewnętrznych, a następnie Ministerstwu Cyfryzacji.Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym.

  Podstawą prawną funkcjonowania profilu zaufanego jest ustawa z 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670).

  Mechanizm działania[ | edytuj kod]

  W celu uzyskania profilu zaufanego należy złożyć odpowiedni wniosek poprzez ePUAP, po czym udać się z dowodem osobistym lub paszportem do punktu potwierdzającego (ZUS, US, NFZ,UM). Od października 2016 roku możliwe jest także potwierdzenie profilu zaufanego poprzez serwisy transakcyjne T-Usługi Bankowe, PKO Bank, inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, a także poprzez platformę Envelo. Ta forma potwierdzenia nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie czy punkcie potwierdzającym.

  Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.

  Istnieje także możliwość samodzielnego potwierdzenia swojego profilu w przypadku posiadaczy podpisu kwalifikowanego.

  Profil zaufany jest ważny przez trzy lata, przy czym można go przedłużyć przez ePUAP.

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).
  Computerworld – tygodnik menedżerów i informatyków, ukazujący się od 1991 roku, poświęcony technologiom informatycznym oraz zarządzaniu. Wydawany przez wydawnictwo IDG Poland SA. Jednocześnie portal wiedzy związany z informatyką. Oprócz działalności wydawniczej i konferencyjnej, redakcja Computerworld jest organizatorem konkursu Lider Informatyki oraz zestawienia największych firm informatycznych TOP 200.
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio - ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  Ministerstwo Zdrowia (MZ) – polskie ministerstwo kierowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego; od 2018 ministrem zdrowia jest Łukasz Szumowski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.613 sek.