• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces technologiczny okresowy

  Przeczytaj także...
  Półprodukt - produkt otrzymywany w którejś z faz produkcji, znajdujący się w stanie przetwarzania i przeznaczony do dalszej obróbki. Przykładem półproduktu mogą być odlewy hutnicze do dalszej obróbki, płynne żeliwo czy ciasto chlebowe w czasie urabiania.Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
  Przykład okresowych procesów adsorpcji rozpuszczalników i regeneracji sorbentu, połączonych w system ciągły
  Etapy pracy adsorberów:
  I – adsorpcja rozpuszczalników ze strumienia powietrza, II – odzyskiwanie rozpuszczalników z użyciem pary wodnej, III – suszenie sorbentu

  Proces technologiczny okresowy (periodyczny)proces technologiczny cyklicznie powtarzany, co jest związane z cyklicznymi zmianami parametrów technologicznych (np. temperatura, ciśnienie, stężenia reagentów). Surowce są dostarczane do instalacji w odstępach czasu, wynikających z technologicznej koncepcji procesu. Produkty i półprodukty są odbierane okresowo po zakończeniu procesu lub osiągnięciu stanu określonego w tej koncepcji. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki spełnia każdy z etapów: są prowadzone w warunkach niezmiennych w czasie, a półprodukty są w sposób ciągły kierowanych do kolejnych etapów.

  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Antoni Zbigniew Zieliński (ur. 22 listopada 1911 w Krakowie, zm. 5 września 1996 w Szczecinie) – polski inżynier-chemik, profesor, specjalista w zakresie technologii chemicznej organicznej, naukowiec, nauczyciel akademicki, jeden z twórców Wydziału Chemicznego Politechniki Szczecińskiej i jego prodziekan.

  Zaletami procesów okresowych, odróżniającymi je od procesów ciągłych, są np. mniejsze koszty inwestycyjne. Procesy zwykle nie wymagają precyzyjnego, automatycznego sterowania. Parametry procesu mogą być łatwo dostosowywane do okresowych, nieprzewidywalnych zmian jakości surowców.

  Stężenie (ang. concentration) – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie. Pojęcie to stosowane jest najczęściej w przypadku roztworów. Według definicji Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) terminem tym określa się jedynie cztery sposoby wyrażenia ilości substancji, w których odnosi się ją do objętości mieszaniny (są to stężenia masowe, molowe, objętościowe i liczbowe). W praktyce stosowanych jest jednak wiele innych rodzajów stężeń, włączając w to sposoby pośrednie (np. poprzez odniesienie zawartości substancji do gęstości mieszaniny).Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

  Ekonomiczna opłacalność stosowania procesów okresowych zależy m.in. od wielkości produkcji oraz od stosunku między czasem procesu (tj. reakcja chemiczna lub destylacja prosta) a czasem rozładowywania aparatów i ich powtórnego załadowania. Orientacyjnie przyjmuje się, że stosowanie instalacji o działaniu okresowym jest opłacalne, jeżeli wielkość produkcji nie przekracza 100 Mg/rok, a nie jest opłacalne, jeżeli jest większa od 1000 Mg/rok.

  Destylacja prosta (destylacja różniczkowa, destylacja kotłowa) – destylacja polegająca na jednorazowym odparowaniu i skropleniu cieczy. Jest to proces okresowy, w którym para powstająca w czasie wrzenia cieczy, zawierająca więcej związków niskowrzących, jest natychmiast odprowadzana z przestrzeni parowania. Powoduje to stopniowe zmiany składu układu gaz-ciecz, czyli obu współistniejących faz. Wskutek zmian składu pary odbierane są frakcje destylatu o różnej temperaturze wrzenia. Metoda nie umożliwia odzyskania składników w postaci czystej. Jest stosowana w przypadkach, gdy ich składniki znacząco różnią się lotnością.Adsorpcja – proces wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia. Adsorpcji nie należy mylić z absorpcją, która jest procesem wnikania do wnętrza fazy. Adsorpcję, absorpcję i wymianę jonową przyjęło się wspólnie nazywać procesami sorpcji.

  W niektórych sytuacjach kilka jednakowych aparatów o działaniu okresowym zestawia się w taki sposób, aby zestaw pracował zgodnie z zasadami procesu ciągłego. Ilustruje to przykład oczyszczanie powietrza zawierającego rozpuszczalniki organiczne w zestawie adsorberów pracujących okresowo w cyklach adsorpcja–desorpcja parą wodną–suszenie sorbentu. W przypadku, gdy czas trwania równolegle prowadzonych operacji jest podobny, zestaw można uznać za instalację pracującą w sposób ciągły, bez przestojów.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Proces technologiczny ciągły – proces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki spełnia każdy z etapów: są prowadzone w warunkach niezmiennych w czasie, a półprodukty są w sposób ciągły kierowane do kolejnych etapów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Leszek Czepirski, Technologia Chemiczna, wykład 1/2010, Akademia Górniczo–Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw (pol.).
  2. Antoni Z. Zieliński: Chemiczna technologia organiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1973, s. 20-23.
  3. Mścisław Paderewski: Adsorpcja i adsorbery. Szczecin: Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, 1982, s. 273-284. (pol.)
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.577 sek.