• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces

  Przeczytaj także...
  Proces samorzutny w termodynamice nazywany też czasem naturalnym to proces, który można zrealizować bez konieczności wykonywania pracy nad układem.Rozpad gnilny (łac. putrefactio) – zachodzący w warunkach beztlenowych proces rozkładu związków białkowych odbywający się pod wpływem enzymów proteolitycznych wydzielanych głównie przez saprofityczne bakterie gnilne (obecne w dużych ilościach m.in. w przewodzie pokarmowym) oraz niektóre grzyby. Zmiany rozkładowe nakładają się na autolizę pośmiertną organizmów. Jest ważnym ogniwem krążenia pierwiastków w przyrodzie.
  Procesy życiowe – czynności wspólne dla istot żywych. Dzięki nim można ustalić, że dany organizm jest istotą żywą.
 • proces według przepisów prawa → postępowanie:
 • rozprawa lub postępowanie sądowe
 • postępowanie procesowe (rodzaj postępowania cywilnego)
 • według rodzaju przedmiotu postępowania: cywilny, karny, legislacyjny
 • historyczne: proces posesoryjny, proces rzymsko-kanoniczny
 • proces beatyfikacyjny
 • proces beatyfikacyjny Jana Pawła II
 • proces kanoniczny
 • proces kanonizacyjny
 • proces legislacyjny
 • proces pokazowy
 • proces ustawodawczy
 • znane procesy sądowe → cause célèbre
 • procesy biologiczne
 • proces brunatnienia
 • proces darniowy
 • proces glebotwórczy
 • proces gnilny
 • proces starzenia się
 • proces translacji
 • proces twardzielowania
 • proces zapalny
 • procesy życiowe
 • procesy chemiczne (reakcje chemiczne)
 • proces fermentacyjny
 • proces Habera i Boscha
 • procesy jednostkowe
 • proces kataboliczny
 • proces kolodionowy
 • proces Wackera
 • w ekonomii i zarządzaniu słowo proces często jest tożsame z definicją mówiącą o tym jakie zdarzenia mają występować po sobie – wraz z określeniem co wpływa na występowanie kolejnych zdarzeń (na przykład proces wytwórczy)
 • proces biznesowy
 • proces fizyczny
 • proces adsorpcji
 • proces Bergerona-Findeisena
 • proces diabatyczny
 • proces diapykniczny
 • proces kwazistatyczny
 • proces r
 • proces rozdziału
 • proces s
 • proces geologiczny
 • proces brzegowy
 • proces peryglacjalny
 • proces wmywania
 • proces wymywania
 • procesy eoliczne
 • procesy egzogeniczne
 • procesy endogeniczne
 • procesy fluwialne
 • procesy hydrotermalne
 • procesy krasowe
 • proces (informatyka)
 • proces pierwszoplanowy
 • proces drugoplanowy
 • proces wytwórczy oprogramowania
 • proces zombie
 • proces odwracalny
 • proces odwracalny (fotografika)
 • proces odwracalny (termodynamika)
 • proces polityczny (politologia)
 • proces barceloński
 • Proces lizboński
 • proces pokojowy w konflikcie izraelsko-egipskim
 • proces polityki gospodarczej
 • proces z Cardiff
 • proces z Kolonii
 • proces produkcyjny
 • proces technologiczny
 • proces Bayera
 • proces Halla-Heroulta
 • proces Krolla
 • proces modyfikacji stopów
 • proces Sendzimira
 • proces wytwórczy
 • proces psychiczny
 • proces indywiduacji
 • proces pierwotny
 • proces wtórny
 • procesy poznawcze
 • psychologia zorientowana na proces
 • procesy statystyczne
 • łańcuch Markowa
 • proces Bernoulliego
 • proces ergodyczny
 • proces gaussowski
 • proces Lévy’ego
 • proces liczący
 • proces Markowa
 • proces o przyrostach niezależnych
 • proces o przyrostach stacjonarnych
 • proces Poissona
 • proces stacjonarny
 • proces stochastyczny
 • proces sygnałowy
 • proces Wienera
 • proces termodynamiczny
 • proces adiabatyczny
 • proces egzotermiczny
 • proces endotermiczny
 • proces samorzutny
 • proces boloński
 • proces decyzyjny
 • proces depozycyjny
 • proces fonetyczny
 • proces historyczno-literacki
 • proces historyczny
 • proces Kimberley
 • proces kształcenia
 • proces logistyczny
 • Proces podepozycyjny
 • proces społeczny
 • proces stratyfikacji archeologicznej
 • proces w dziełach kultury:
 • Proces – utwór Franza Kafki
 • Proces (niem. Der Prozess) – film z 1948 w reżyserii Georga Wilhelma Pabsta
 • Proces (fr. Le Procès) – film z 1962 w reżyserii Orsona Wellesa
 • Proces (ang. The Trial) – film z 1993 w reżyserii Davida Hugh Jonesa
 • Proces Joanny d’Arc (fr. Proces de Jeanne d’Arc) – film z 1962 w reżyserii Roberta Bressona
 • Proces – komiks z serii XIII
 • Postępowanie karne (proces karny) – zespół norm prawnych regulujących czynności procesowe zmierzające do realizacji prawa karnego materialnego. Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.Proces twardzielowania – proces zachodzący w drewnie drzew twardzielowych. Każde drzewo twardzielowe (wytwarzające twardziel) ma w okresie młodości wyłącznie drewno bielaste. Dopiero w miarę dojrzewania następują w nim takie przemiany fizjologiczne, które doprowadzają do wyłączenia wewnętrznej części pnia i gałęzi z czynnego udziału w procesach życiowych rośliny. Okres rozpoczęcia się procesu twardzielowania zależny jest od gatunku drzewa: u sosny przypada średnio na 20 rok życia, gdy tymczasem w drewnie jesionu rozpoczyna się w wieku około 70 lat.
  Warto wiedzieć że... beta

  Proces historycznoliteracki – przebieg dziejów literatury ujęty jako proces dynamiczny, jako układ ścierających się tendencji, rządzony przez określony system prawidłowości wewnętrznych i zewnętrznych. Dzieli się na odcinki zwane okresami literackimi. Polega na pojawieniu się nowych dzieł, nowych zjawisk literackich, nowego sposobu rozumienia tradycji literackiej, na przekształceniach norm i wzorów literackich. Prawidłowości wewnętrzne to prawidłowości wynikające z rozwoju samej literatury z życiem społecznym, przemianami kultury itd.
  Proces s (ang. s-process, slow neutron captures process) – reakcja jądrowa nukleosyntezy zachodząca przy stosunkowo niskiej gęstości neutronów i średniej temperaturze, zachodząca w gwiazdach o masach porównywalnych do masy Słońca w końcowym etapie ich życia, gdy gwiazda przechodzi przez fazę AGB.
  Procesy peryglacjalne to procesy wpływające na rzeźbę terenu na przedpolu lodowca. W zimnym klimacie peryglacjalnym jaki tam panuje do najważniejszych czynników rzeźbotwórczych należą wietrzenie mrozowe, soliflukcja, erozja eoliczna, deflacja.
  Przemiana kwazistatyczna (proces kwazistatyczny lub pseudostatyczny) jest to przemiana termodynamiczna, którą można traktować jako ciąg stanów nieskończenie bliskich stanowi równowagi, między którymi zachodzi nieskończenie mała zmiana parametrów układu.
  Proces jednostkowy – w inżynierii produkcji jest to elementarna część składowa procesu wytwórczego, w którym surowce są przetwarzane w produkty.
  Poziom iluwialny (poziom wmywania) – poziom glebowy, w którym odbywa się strącanie związków mineralnych, wyługowanych z wyżejległej warstwy gleby zwanej poziomem eluwialnym przez przesączające się przez glebę wody, zazwyczaj deszczowe. Następuje tutaj osadzanie związków próchniczych, związków żelaza, glinu, magnezu, wapnia i minerałów ilastych. Dzieje się to w wyniku zaburzenia równowagi roztworów przez redukujące działanie organizmów anaerobowych.
  Technika kolodionowa, proces kolodionowy, zw. także techniką mokrej płyty kolodionowej, mokrym kolodionem lub mokrą płytą – technika fotograficzna polegająca na naświetleniu w aparacie fotograficznym szklanej płyty pokrytej warstwą kolodionu zawierającego substancję światłoczułą (jodkiem srebra), w wyniku czego powstawał na niej negatywowy obraz. Z niego następnie wykonywano odbitki na papierze. Technika ta była stosowana na szeroką skalę od lat 50. do początku 80. XIX w.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.061 sek.