• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo telekomunikacyjne  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorca telekomunikacyjny – według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, jest to podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej polegającej na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny uprawniony do:Zasoby orbitalne – według określenia zawartego w polskim prawie telekomunikacyjnym, są to pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które są lub mogą być wykorzystywane do umieszczania sztucznych satelitów Ziemi przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji.
  Inne ustawy[ | edytuj kod]
 • Ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 777) określająca:
 • formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych, w tym związanych z sieciami szerokopasmowymi;
 • zasady działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej;
 • zasady dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, i innej infrastruktury technicznej, finansowanych ze środków publicznych;
 • prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, zarządców nieruchomości oraz lokatorów, w szczególności w zakresie dostępu do nieruchomości, w celu zapewnienia warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 • zasady lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych oraz innej infrastruktury telekomunikacyjnej.
 • Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649) określająca:
 • sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej;
 • obowiązki operatora multipleksu I i operatora multipleksu II;
 • obowiązki nadawców: Telewizji Polskiej S.A., Telewizji Polsat S.A., TVN S.A., Polskich Mediów S.A., Telewizji Puls Sp. z o.o., rozpowszechniających w dniu wejścia w życie ustawy program telewizyjny w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną, oraz ministra właściwego do spraw łączności – w zakresie kampanii informacyjnej o telewizji cyfrowej.
 • Pojęcia prawne wprowadzone w ustawie Prawo telekomunikacyjne[ | edytuj kod]

 • abonent
 • aparat publiczny
 • dostarczanie sieci telekomunikacyjnej
 • dostęp do lokalnej pętli abonenckiej
 • dostęp telekomunikacyjny
 • infrastruktura telekomunikacyjna
 • Interfejs
 • interfejs radiowy
 • interoperacyjność usług
 • kolokacja
 • kompatybilność elektromagnetyczna
 • lokalna pętla abonencka
 • numer geograficzny
 • numer niegeograficzny
 • połączenie sieci telekomunikacyjnych
 • połączenie telefoniczne
 • postępowanie konsolidacyjne
 • postępowanie konsultacyjne
 • przedsiębiorca telekomunikacyjny
 • publiczna sieć telekomunikacyjna
 • publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna
 • ruchoma publiczna sieć telefoniczna
 • sieć telekomunikacyjna
 • służba radiokomunikacyjna
 • stacjonarna publiczna sieć telefoniczna
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych
 • telekomunikacja
 • telekomunikacyjne urządzenie końcowe
 • udogodnienia towarzyszące
 • urządzenie telekomunikacyjne
 • usługa telekomunikacyjna
 • użytkownik
 • zakończenie sieci
 • zasoby orbitalne
 • Użytkownik końcowy to podmiot korzystający z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi, dla zaspokojenia własnych potrzeb. Definicja legalna określona w art. 2 pkt. 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (ang. Local loop unbundling, LLU) oznacza udostępnienie przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej innemu operatorowi, w celu umożliwienia świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych względem klienta końcowego. W ten sposób umożliwia się operatorowi korzystającemu (alternatywnemu) kształtowanie i świadczenie własnych usług bez konieczności przeprowadzania kosztownych i zbędnych prac instalacyjnych polegających na prowadzeniu równoległego okablowania od punktu dostępowego stacjonarnej sieci telefonicznej do lokalu użytkownika. Jest to szczególnie celowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że większość lokali posiada już takie linie, w dużej części niewykorzystane. W praktyce LLU ma obecnie zastosowanie przy świadczeniu usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu (BSA).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Służba radiokomunikacyjna — według określenia zawartego w polskim prawie telekomunikacyjnym oznacza nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych.
  Abonent – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
  numer niegeograficzny - według polskiego prawa telekomunikacyjnego, numer telefoniczny ustalony w planie numeracji krajowej, wykorzystywany do kierowania połączeń do stałej lokalizacji zakończenia sieci (w sieci stacjonarnej). który nie zawiera ciągu cyfr określającego wskaźnik obszaru geograficznego (numeru kierunkowego), w szczególności może to być numer zakończenia ruchomej publicznej sieci telefonicznej, numer do którego połączenia są bezpłatne albo o podwyższonej opłacie.
  Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia (implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.
  Neutralność technologiczna - tworzenie warunków do uczciwej konkurencji i rozwoju, na podstawie obiektywnych kryteriów, wszystkich rozwiązań technologicznych i standardów oraz zakaz dyskryminowania lub wspierania konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów, chyba że zgodnie z przepisami odrębnymi podejmowane są uzasadnione, proporcjonalne środki dla promowania niektórych specyficznych usług.
  Sieć telekomunikacyjna – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci.
  Lokalna pętla abonencka to, według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym, obwód łączący zakończenie sieci z punktem dostępu do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w szczególności z przełącznicą główną lub równoważnym urządzeniem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.759 sek.