• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawo autorskie  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.Licencja (z łac. licet, „jest dozwolone“; Imiesłów przymiotnikowy czynny: licens, „wolny“) - dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z utworu, którego dana licencja dotyczy. Właściciel praw autorskich, znaku handlowego lub patentu może (i często to robi) wymagać od innych posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Barta i Markiewicz 2016 ↓, s. 24–25.
  2. Konwencja genewska o prawach autorskich (1952).
  3. Traktat światowej organizacji własności intelektualnej o prawie autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., (Dz. U. 2005 r. nr 3, poz. 12).
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
  5. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293).
  6. Art. 1 pr. aut.
  7. Art. 4 pr. aut.
  8. Wyrok Sądu Najwyższego Sygn. akt V CSK 337/08.
  9. Polska Izba Książki, PIK w odniesieniu do konsultacji MKiDN z 29.05.13.
  10. I OSK 851/10 – Wyrok NSA z 2010-08-18, orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp 2018-03-20].
  11. II SAB/Ol 105/14 – Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-19, orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp 2018-03-20].
  12. I OSK 1630/11 – Wyrok NSA z 2011-12-01, orzeczenia.nsa.gov.pl [dostęp 2018-03-20].
  13. Chodzi o art. 415 kodeksu cywilnego, art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a pr.aut.
  14. Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr.aut. Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2015, sygn. akt SK 32/14: Prawo autorskie; ochrona majątkowych praw autorskich; odszkodowanie. trybunal.gov.pl. [dostęp 2015-09-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-10)]., Marcin Maj: Trzykrotne wynagrodzenie za naruszenie praw autorskich niezgodne z konstytucją – wyrok TK. di.com.pl. [dostęp 2015-09-29].
  15. Art. 79 ust. 2 pkt 2 pr.aut.
  16. Barta i Markiewicz 2010 ↓, s. 404.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-83-264-0671-3.
 • Janusz Barta, Ryszard Markiewicz: Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-83-264-9694-3.
 • Prawo cytatu – prawem dopuszczalna możliwość przytoczenia w tworzonym przez siebie dziele urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości bez zgody ich twórcy i bez uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia. Prawo cytatu dotyczy twórczości chronionej majątkowymi prawami autorskimi i stanowi ich ograniczenie na rzecz dozwolonego użytku. Z utworów nie objętych prawami majątkowymi można bowiem korzystać swobodnie, pod warunkiem oznaczenia autora.Odpowiedzialność prawna – określone prawem ujemne konsekwencje (zastosowanie sankcji) wobec określonego podmiotu, związane z zaistnieniem negatywnie ocenianego stanu rzeczy. Pojęcie ogólnej odpowiedzialności prawnej jest przedmiotem sporów teoretycznoprawnych i jest dość rzadko stosowane w literaturze prawniczej. Znacznie częściej mówi się o poszczególnych postaciach odpowiedzialności prawnej, stosowanych w różnych gałęziach prawa (np. o odpowiedzialności cywilnoprawnej czy odpowiedzialności karnej).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.
  Własność intelektualna – zbiorcze określenie grupy monopoli prawnych, obejmujące niektóre dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz niektóre własności przemysłowe (patenty oraz znaki towarowe).
  Typ czynu zabronionego – w prawie karnym materialnym uogólniony schemat grupy zachowań karanych karami kryminalnymi (zwanych czynami zabronionymi), określający ich wspólne cechy charakterystyczne (zwane znamionami).
  Powinowactwo – stosunek prawno rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną.
  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
  Odpowiedzialność cywilna – ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jest to możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego na niej obowiązku.
  Norma prawna – najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła postępowania zewnętrznego stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) i abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna), ogłoszona i chroniona przez państwo aparatem przymusu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.