Polityka kursu walutowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Polityka kursu walutowego – jedno z narzędzi polityki gospodarczej państwa związane z kształtowaniem kursu walutowego oraz warunków działania rynku walutowego dla realizacji postawionych celów. Od stosowanych zasad polityki kursu walutowego zależny jest system walutowy określonego obszaru, a w konsekwencji reguły obrotu i wymienialności walut. Polityka kursu walutowego realizowana jest w środowisku międzynarodowego systemu walutowego.

Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Polityka budżetowa – polega na regulacji wysokości oraz proporcji dochodów i wydatków budżetowych. Obejmuje politykę podatkową oraz politykę wydatków budżetowych. Polityka budżetowa wyodrębniana jest nie ze względu na specyfikę realizowanych celów, lecz ze względu na specyfikę środków, którymi się posługuje. Jej cele muszą być zgodne z celami polityki gospodarczej i społecznej państwa. Polityka budżetowa zajmuje się sposobami wykorzystania dochodów i wydatków publicznych do realizacji stojących przed państwem zadań. Dochody i wydatki budżetowe wykorzystywane są do zapewnienia wykonania określonych usług publicznych, ochrony istniejących instytucji polityczno-ustrojowych, zapewnienia rozwoju i ochrony określonych dziedzin i form działalności gospodarczej i realizacji określonych przemian w gospodarce. Głównym środkiem realizacji polityki budżetowej jest budżet państwa.

Dzięki narzędziu, jakim jest kurs walutowy państwo może oddziaływać na obroty z zagranicą oraz popyt wewnętrzny.

Instrumenty polityki kursowej[ | edytuj kod]

Instrumenty polityki kursowej można podzielić na rynkowe oraz administracyjne.

Do instrumentów rynkowych zalicza się interwencje banku centralnego na rynku walutowym, w tym bezpośrednią sprzedaż lub zakup walut obcych na rynku oraz swapy walutowe.

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.

Do narzędzi administracyjnych z zakresu polityki kursowej zalicza się modyfikację parytetu waluty krajowej w stosunku do innych walut oraz ograniczenia walutowe. Modyfikacja parytetu może obejmować dewaluację, rewaluację lub modyfikację rozpiętości przedziału dopuszczalnych wahań kursu waluty wokół parytetu. Do ograniczeń walutowych zaliczane są: określanie kwot wpływów z eksportu, określanie kwot wydatków na import, limitowanie wielkości inwestycji zagranicznych w kraju i inwestycji krajowych za granicą, ograniczenie ilości dewiz w obrocie turystycznym, ograniczenie działalności nierezydentów oraz ustanawianie pułapów na przepływy kapitałowe

Dewizy (tylko w l. mnogiej) – według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. Szerszym pojęciem są wartości dewizowe. Nazwa pochodzi z franc. devise – „waluta”.Swap walutowy (ang. currency swap) to umowa, w której dwie strony postanawiają wymienić między sobą określoną kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. W trakcie trwania transakcji nie ma płatności odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności (maturity date) jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut. Transakcji tej nie należy mylić z FX swap.

Podstawowe typy reżimów kursowych obejmują:

 • stały kurs walutowy,
 • płynny kurs walutowy,
 • rozwiązanie pośrednie, łączące elementy kursu stałego i płynnego.
 • W Polsce, zgodnie z artykułem 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim:

  1. NBP realizuje politykę walutową ustaloną przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą.
  2. Zasady ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą.
  3. NBP ogłasza bieżące kursy walut obcych oraz kursy innych wartości dewizowych


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.

  Reklama