Politechnika Opolska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Politechnika Opolska – jedna z dziewiętnastu państwowych uczelni technicznych w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia działającej od 1966 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje ponad 6 tysięcy studentów. W roku 2016 obchodziła swoje 50–lecie.

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Kształci studentów na 26 kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Politechnika Opolska jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków technicznych. W jej ramach znajduje się 7 wydziałów oraz Biblioteka Główna i Centrum Językowe. Aktualnie zatrudnionych jest 504 pracowników naukowo–dydaktycznych (z czego 29 na stanowisku profesora zwyczajnego, 119 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 219 na stanowisku adiunkta, 60 na stanowisku asystenta oraz 76 na pozostałych stanowiskach.

Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Studia stacjonarne (dawniej: dzienne) – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów.

Według stanu na 2017 rok na uczelni studiuje łącznie 6 203 studentów, w tym 4587 na studiach stacjonarnych i 1 616 na studiach niestacjonarnych, 130 doktorantów oraz 147 słuchaczy studiów podyplomowych.

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2019, opracowanego przez hiszpańskie Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 12. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1811. pośród wszystkich typów uczelni.

II Kampus Politechniki Opolskiej

Historia[ | edytuj kod]

Początki uczelni technicznej w Opolu związane są z działalnością Politechniki Śląskiej na Śląsku Opolskim, która w 1959 roku utworzyła w Opolu swój Punkt Konsultacyjny.

Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).Wyższa Szkoła Inżynierska (WSI) – uczelnie techniczne w Polsce, utworzone w większości w czasach PRL, przekształcone kolejno w politechniki.

1 czerwca 1966 roku staraniem ówczesnych władz wojewódzkich oraz środowiska akademickiego Opola został on przekształcony w samodzielną Wyższą Szkołę Inżynierską (WSI).

Początkowo uczelnia składała się z trzech wydziałów: Mechanicznego, Elektrycznego i Ogólnotechnicznego (od 1967 roku pod nazwą: Budownictwa Lądowego).
W 1975 roku w wyniku reorganizacji uczelni przekształcono je w instytuty: Budowy Maszyn, Elektrotechniki, Inżynierii Lądowej oraz powołano do życia Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
Po burzliwych i przełomowych wydarzeniach z lat 1989–1990 i demokratyzacji państwa, a co za tym idzie ponownej autonomizacji uczelni wyższych przekształcono dotychczasowe instytuty ponownie w wydziały (Mechaniczny, Elektrotechniki i Automatyki, Budownictwa). W 1993 roku dotychczasowe Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych zastąpił Instytut Zarządzania. W 1995 roku utworzono na uczelni Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji.

Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (WEAiI PO) - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 1966 roku jako jeden z pierwszych trzech wydziałów Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI) w Opolu, przekształconej w 1996 roku w politechnikę. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

1 września 1996 roku uczelnia przyjęła nazwę „Politechnika Opolska”. W ciągu kolejnej dekady powołano dwa nowe wydziały z przekształcenia dotychczas istniejących instytutów: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.

Władze uczelni[ | edytuj kod]

Władze rektorskie 2020-2024[ | edytuj kod]

 • dr hab. inż. Marcin LORENC - Rektor
 • prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR - Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych (pierwszy zastępca Rektora)
 • prof. dr hab. Grzegorz KRÓLCZYK -Prorektor ds. nauki i rozwoju
 • dr Anida STANIK-BESLER - Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
 • dr inż. Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ  - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Władze administracyjne[ | edytuj kod]

 • Kanclerz - mgr Barbara HETMAŃSKA
 • Kwestor, Z-ca Kanclerza - mgr Teresa BIAŁOWĄS-WOŹNIAK
 • Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr Anna JAŃDZIAK
 • Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej - mgr inż. Beata KOPKA
 • Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Tomasz Boczar (ur. 29 października 1968 r. w Prudniku) - polski elektrotechnik, specjalizujący się w technice wysokich napięć, elektroenergetyce i odnawialnych źródłach energii; nauczyciel akademicki.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Doktorant – osoba pisząca rozprawę doktorską. W rozumieniu polskiej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant to uczestnik studiów doktoranckich.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Reklama