Kwalifikowany podpis elektroniczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Podpis kwalifikowany)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kwalifikowany podpis elektroniczny – zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.Profil Zaufany – metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym przypadku alternatywę dla podpisu kwalifikowanego. Pozwala między innymi na wnoszenie do urzędów podań, wniosków, skarg, opłat i deklaracji drogą elektroniczną, bez osobistej wizyty w urzędzie.

Do 6 października 2016 stanowił skrót od bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Obecnie jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny – pojęcie normatywne zdefiniowane w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy podpis elektroniczny stanowią dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny.ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP (Plan Informatyzacji Państwa). Usługodawcami są jednostki administracji publicznej oraz instytucje publiczne (zwłaszcza podmioty wykonujące zadania zlecone przez państwo).

Do 6 października 2016 podpis elektroniczny musiał być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

Zastosowania praktyczne podpisu kwalifikowanego[ | edytuj kod]

 • przesyłanie dokumentów do jednostek administracji publicznej (od 9 lipca 2011 roku darmową alternatywą jest profil zaufany)
 • podpisywanie umów zapisanych w formie elektronicznej
 • składanie zleceń w niektórych aukcjach internetowych
 • podpisywanie faktur elektronicznych (do 31 grudnia 2010 roku)
 • uwierzytelnianie transakcji w banku
 • Podpis cyfrowy - matematyczny sposób potwierdzania autentyczności cyfrowego dokumentu. Istnieje wiele schematów podpisów cyfrowych, obecnie jednak najpopularniejszym jest schemat podpisu dokumentów cyfrowych w systemach kryptograficznych z kluczem publicznym i jednokierunkową funkcją skrótu - w systemie tym do oryginalnej wiadomości dołączany jest skrót dokumentu, zaszyfrowany prywatnym kluczem nadawcy. Potwierdzenie autentyczności wiadomości jest możliwe po odszyfrowaniu skrótu kluczem publicznym nadawcy i porównaniu go z wytworzonym skrótem odebranego dokumentu.Związek Banków Polskich – samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Podpis niekwalifikowany (powszechny) jest handlową nazwą podpisu elektronicznego służącego do sygnowania różnych dokumentów mniejszego znaczenia niż podpis kwalifikowany.
  Lista statusów usług zaufanych (ang. Trusted Service Status List) lub inaczej Zaufana lista nadzorowanych/akredytowanych Podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne – zawiera informacje dotyczące statusu nadzoru/akredytacji kwalifikowanych Podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym (kwalifikowanych urzędów czyli centrów certyfikacji) tj. wydających certyfikaty kwalifikowane zgodnie z zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 1999/93/WE (Art. 3.3, 3.2 i Art. 7.1(a)). Lista zawiera również informacje o rodzaju wystawianych przez nadzorowany/akredytowany urząd certyfikatów kwalifikowanych, czyli takich, które służą do weryfikowania podpisów elektronicznych, w szczególności czy weryfikowane za pomocą tych certyfikatów kwalifikowanych podpisy były złożone przy użyciu, czy też bez użycia bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Lista TSL może ponadto zawierać dodatkowe informacje dotyczące innych nadzorowanych/akredytowanych Podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, które nie wydają certyfikatów kwalifikowanych, ale np.:
  Faktura – dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej (e-faktura), jak i papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego.
  WebTrust - światowy standard określający zbiór zasad i kryteriów (dobrych praktyk) w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji w Internecie. Kryteria standardu WebTrust zostały określone przez The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) w 1995 roku i nadal są rozwijane. Podmiot (urząd certyfikacji, CA) pozytywnie zaudytowany na zgodność z tym standardem uzyskuje wpis do list zaufanych na świecie centrów certyfikacji, np. we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, czy też platformach usługowych i oprogramowaniu.

  Reklama