• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pentekostalizm  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Scott John Morrison (ur. 13 maja 1968 w Sydney) – australijski polityk, członek Liberalnej Partii Australii (LPA). Od 2007 poseł do Izby Reprezentantów. W latach 2013-2014 minister imigracji i ochrony granic, następnie w latach 2014-2015 minister służb społecznych. Od września 2015 minister skarbu.Związek Stanowczych Chrześcijan – protestanckie towarzystwo religijne powstałe na początku XX wieku na Śląsku Cieszyńskim.
  Zielonoświątkowe denominacje[ | edytuj kod]
  Kościół Zborów Bożych w Singapurze
  Budynek Horizon Church w Sydney, w Australii
  Kościół zielonoświątkowy w Świdnicy

  Największymi pentekostalnymi wspólnotami są Zbory Boże (Assemblies of God) (na świecie 70 milionów, w USA 3,2 mln wiernych), chińskie kościoły domowe, Kościół Apostolski (Apostolic Church) (15 mln, w tym 4,5 mln w Nigerii), Uniwersalny Kościół Królestwa Bożego (Igreja Universal do Reino de Deus) (10 mln, w Brazylii 2 mln), Kościół Poczwórnej Ewangelii (International Church of the Foursquare Gospel) (9 mln wiernych), Kościół Boży w Chrystusie (the Church of God in Christ) (szacunkowo 8 mln wiernych, ok. 5,5 mln w USA), Kościół Boży (Church of God w Cleveland) (7,5 mln, ok. 1 mln w USA), Odkupiony Chrześcijański Kościół Boży (Redeemed Christian Church of God) (7 mln), Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy (United Pentecostal Church International) (5,1 mln), Zielonoświątkowy Kościół Świętości (Pentecostal Holiness Church) (4,6 mln) i Misja Wiary Apostolskiej (3,7 mln, w tym 1,4 mln w Południowej Afryce).

  Edward Czajko (ur. 22 września 1934 r. w Kuźmiczach k. Nowogródka) – doktor h.c. teologii, duchowny i publicysta zielonoświątkowy, w latach 1981-1988 zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, zaś w latach 1981-2001 pastor stołecznego zboru zielonoświątkowego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, studiował także w Didsbury Methodist College w Bristolu (Wielka Brytania). W 1964 ordynowany na duchownego ZKE. Prezbiter Okręgu w Wilkopolsce w okresie 1965-1971. W latach 1966-1971 pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT. Pełnił funkcje wiceprezesa (1983-1986) i skarbnika (1986-1988) Polskiej Rady Ekumenicznej. Po rozwiązaniu ZKE członek Prezydium Rady Naczelnej Kościoła Zielonoświątkowego (1988-2004) oraz redaktor naczelny wydawanego przez KZ miesięcznika Chrześcijanin (1990-1991). Był czołowym współtwórcą Aliansu Ewangelicznego w RP i wiceprzewodniczącym jego Rady Krajowej (2000-2003). Zasiadał w Komitecie Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Wieloletni wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Członek European Pentecostal Theological Association i Society for Pentecostal Studies. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.Zjednoczony Kościół Ewangeliczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (ZKE) – istniejący w latach 1947–1988 związek wyznaniowy skupiający pięć polskich wspólnot protestanckich charakteryzujących się pobożnością ewangelikalną i praktyką chrzczenia wyłącznie ludzi świadomych swojej wiary. Dwie z nich miały charakter zielonoświątkowy. W okresie PRL był to największy w Polsce Kościół ewangelikalny - za drugą co do wielkości denominację o takim profilu należy uznać w tym czasie Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Od 1967 roku siedziba Kościoła mieściła się przy ul. Zagórnej w Warszawie. Do roku 1953 Kościół miał charakter federacji, w ramach której każde ugrupowanie zachowało swoją odrębność, w roku 1953 zniesiono odrębności. W roku 1981 ZKE powrócił do struktury federacyjnej.

  W Brazylii działa od 1932 r. Kościół Adwentystów Obietnicy, przyjmujący doktrynę Adwentyzmu Dnia Siódmego wzbogaconą o elementy charyzmatyczne (chrzest Duchem Świętym, prorokowanie, uzdrawianie chorych, glosolalia, spontaniczne uwielbienie). Posiada ok. 200 000 członków. Obecnie rozprzestrzenił się również nad inne kraje świata (m.in. Mozambik, Nigeria).

  Teologia sukcesu lub ewangelia sukcesu (ang. prosperity theology/prosperity gospel) – postawa teologiczna w pewnej części chrześcijaństwa charyzmatycznego, polegająca na przekonaniu, że zdrowie, powodzenie materialne i osobiste jest wolą Boga dla człowieka wierzącego. Należy się modlić o sukces i dążyć do niego. W szeroko rozumianym pentekostalizmie znajdują się różne podejścia do takiej nauki. Jest ona zarówno krytykowana jak i wyznawana. "Ewangelia sukcesu" jest krytykowana za (zdaniem krytyków sprzeczne z niektórymi wersetami biblijnymi) podkreślanie bogactw materialnych jako rzeczy świadczącej o Bożym błogosławieństwie.Gwatemala (República de Guatemala) – państwo w Ameryce Środkowej, położone nad Oceanem Atlantyckim i Oceanem Spokojnym. Graniczy z Salwadorem (203 km), Hondurasem (256 km), Meksykiem (962 km), Belize (266 km) – łączna długość granic wynosi 1687 km, ponadto 400 km wybrzeża morskiego.

  W Polsce istnieją m.in. następujące zielonoświątkowe/neo-zielonoświątkowe związki wyznaniowe:

 • Kościół Zielonoświątkowy w RP (pod tą nazwą zał. 1988, 13 104 członków, 24,2 tys. wiernych, tj. razem z dziećmi i sympatykami), według spisu powszechnego z 2011 roku 26 tysięcy osób zadeklarowało przynależność do Kościoła Zielonoświątkowego.
 • Kościół Boży w Chrystusie (utw. w 1988, 4860 wiernych)
 • Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa (utw. w 1986, 24 zbory)
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej (utw. w 1988, 1200 wiernych)
 • Kościół Boży (utw. w 1996, 600 wiernych; wcześniej: Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie, lokalnie zachowano tę ostatnią nazwę)
 • Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa (utw. w 1981, 553 wiernych)
 • Oraz mniejsze, działające na zasadzie wolnych zborów, zrzeszonych w organizacjach kościelnych (np. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, który ma charakter federacji), bądź niezrzeszonych:

  Ruch Williama Branhama w Polsce – niezarejestrowana i niejednorodna wspólnota wyznaniowa działająca w Polsce od końca lat 60. XX wieku. Opiera się na naukach Williama Branhama rozpowszechnianych głównie w postaci jego zarejestrowanych kazań. Wspólnota odrzuca dogmat Trójcy. W Polsce ma cztery główne odłamy, różniące się głównie eschatologią i w pewnym stopniu stosunkiem do swego proroka Branhama. Wyznawcy określani są jako branhamiści lub branhamowcy.Chrzest w Duchu Świętym, Chrzest Duchem Świętym – wewnętrzne przeżycie charyzmatyczne, charakterystyczne dla chrześcijańskich wyznań i ruchów charyzmatycznych (kościoły zielonoświątkowe, Ruch Odnowy w Duchu Świętym), nawiązujące do katolickiego sakramentu bierzmowania.
 • Centrum Biblijne „Jezus Jest Panem” (zbór w Warszawie)
 • Centrum Chrześcijańskie „Kaanan” (252 wiernych)
 • Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” w Kaliszu (200 wiernych)
 • Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” (50 wiernych)
 • Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna (150 wiernych – zbór w Bielsku-Białej)
 • Chrześcijańska Wspólnota Jordan (zbór w Rumi)
 • Chrześcijańskie Centrum „Pan jest Sztandarem” (100 wiernych – zbór w Tarnowie)
 • Chrześcijański Kościół „Dobra Nowina” (50 wiernych)
 • Chrześcijański Kościół „Maranatha” w Wiśle (35 wiernych)
 • Kościoły lokalne (ruch religijny)
 • Kościół „Chrystus dla wszystkich” (327 wiernych)
 • Kościół Chrześcijański „Arka” w Poznaniu (103 wiernych)
 • Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje” (95 wiernych)
 • Kościół Chrześcijański „Słowo Wiary” (192 wiernych)
 • Kościół Chrześcijański w Warszawie
 • Kościół Chrześcijański „Wieczernik” (70 wiernych)
 • Kościół Chrześcijański „Miejsce Odnowienia” (dawniej Kościół Jezusa Chrystusa w Lublinie)
 • Kościół Chrześcijański ZOE (zbór w Gdyni)
 • Kościół Chwały (200 wiernych)
 • Kościół Jezusa Chrystusa „Syjon” w Rzeszowie
 • Kościół Jezusa Chrystusa w Werbkowicach (30 wiernych)
 • Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej
 • Kościół „Misja dla Polski”
 • Kościół Pentakostalny w RP (41 wiernych)
 • Misja „Centrum Służby Życia” (78 wiernych)
 • Warszawski Kościół Międzynarodowy (70 wiernych)
 • Wrocław dla Jezusa (180 wiernych)
 • Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim
 • Zbór Ewangelii Łaski (35 wiernych)
 • Zbór Stanowczych Chrześcijan w RP (138 wiernych)
 • Zbór w Wodzisławiu Śląskim (114 wiernych)
 • Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy (125 wiernych)
 • Związek Duch i Moc
 • Pierwszej próby klasyfikacyjnej polskiego pentekostalizmu dokonał Leszek Jańczuk. Najbardziej protestancki charakter zachowuje pierwsza fala. Cechą charakterystyczną drugiej fali jest akcentowanie znaczenia wiary, cechą charakterystyczną trzeciej fali jest Ewangelia sukcesu. Do pierwszej fali zaliczył Kościół Zielonoświątkowy, Chrześcijańską Wspólnotę Zielonoświątkową, Ewangeliczną Wspólnotę Zielonoświątkową. Do drugiej fali zaliczył Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kościół Boży. Natomiast w światowym pentekostalizmie ruchy takie jak Toronto Blessing czy ruch wstawienników zaliczył on do wypaczeń trzeciej fali.

  Sola fide (łac.: jedynie wiarą) – doktryna chrześcijańska, według której grzeszny człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.Centrum Chrześcijańskie „Nowa Fala” – Kościół ewangelikalny, zarejestrowany na liście Kościołów i związków wyznaniowych MSWiA 22 sierpnia 1996 roku pod nazwą „Kościół chrześcijański «Nowe Przymierze»”. Do września 2004 r. spotkania wspólnoty odbywały się w różnych miejscach Gdyni, później zaś wydzierżawiono budynek po dawnym kinie garnizonowym „Fala”, co stało się podstawą dla aktualnej nazwy Kościoła. Kościół jest zrzeszony w polskim Aliansie Ewangelicznym.

  Istnieje również niezarejestrowana ogólnokrajowa wspólnota zielonoświątkowców (pięćdziesiątnicy), zakładająca programowo słuszność całkowitego braku rejestracji, prawdopodobnie pod wpływem przekonań powstałych w Związku Radzieckim w sytuacji konieczności dokonania wyboru między rejestracją i kompromisem we współistnieniu z władzami komunistycznymi a pełną niezależnością i prześladowaniem. Choć nie można pominąć w wyborze takiego, a nie innego sposobu ich funkcjonowania wpływu idei ponadwyznaniowych, jakie prezentowali wcześni liderzy ruchu jak William Durham, a później William Branham i A.A. Allen oraz grupy takie jak YWAM – Młodzież z Misją, czy wiele ugrupowań charyzmatycznych.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Memphis – miasto w środkowej części Stanów Zjednoczonych, w południowo-zachodniej części hrabstwa Shelby, w stanie Tennessee, nad rzeką Missisipi. Nazwa pochodzi od miasta Memfis w starożytnym Egipcie. Obszar metropolitalny Memphis obejmuje 1,35 mln mieszkańców (2018).
 • Branhamowcy (500 wiernych)
 • Prostacy
 • Pięćdziesiątnicy
 • Statystyki[ | edytuj kod]

  Statystyki są często rozbieżne, ponieważ wiele kościołów nie wiadomo do którego nurtu protestanckiego zaliczyć. Rozmaite źródła podają od 380 do 600 milionów. Według World Christian Database liczba klasycznych zielonoświątkowców wynosi 78 milionów (denominacja Zbory Boże), charyzmatyków – 192 milionów, a neo-charyzmatyków (neozielonoświątkowców) – 318 milionów.

  Pentekostalizm w Kenii – społeczność wyznawców Kościołów zielonoświątkowych w Kenii ma krótką historię, sięgającą początku XX wieku. Według badań z 2006 roku ponad połowa ludności Kenii należała do ruchów charyzmatycznych i zielonoświątkowych. Badanie wykazało również, że siedmiu na dziesięciu protestantów było zielonoświątkowcami lub charyzmatykami, ponadto jedna trzecia badanych katolików była charyzmatykami. Zielonoświątkowcy nie utworzyli jednego kościoła, który skupiałby wszystkich wyznawców. Powstało natomiast wiele denominacji, wśród których wyróżniają się Zielonoświątkowe Zbory Boże, Kościół Pełnej Ewangelii, Deliverance Church of Kenya i Afrykański Niezależny Kościół Zielonoświątkowy. Liczba wszystkich zielonoświątkowców przekracza 10 milionów.Nikaragua (Nicaragua, Republika Nikaragui – República de Nicaragua) – państwo w Ameryce Środkowej, położone między Hondurasem na północy, a Kostaryką na południu. Na zachodzie na długości 320 km oblewają ją wody Oceanu Spokojnego, a na wschodzie na długości 480 km – wody Morza Karaibskiego.

  David Barrett i Todd Johnson oszacowali, że w roku 2001 liczba zielonoświątkowców, charyzmatyków i neo-charyzmatyków wynosiła 523 milionów. Stanowili oni 27% chrześcijan. Zielonoświątkowcy i charyzmatycy byli obecni w 9 tysiącach etnicznych grup, a posługiwali się 8 tysiącami języków, które pokrywają 95% światowej populacji. Według autorów żadne inne ugrupowanie religijne nie jest w takim stopniu rozpowszechnione. Chrześcijanie zielonoświątkowi i charyzmatyczni stanowią około 27% wszystkich chrześcijan i więcej niż 8% całkowitej światowej populacji. Analiza Pew Research Center szacuje, że około ośmiu na dziesięciu zielonoświątkowców zamieszkuje Afrykę Subsaharyjską (44%) i obie Ameryki (37%), prawie jeden na sześciu (16%) zielonoświątkowców żyje w Azji i na Pacyfiku.

  Pentekostalizm w Niemczech – wierni ruchu zielonoświątkowego w Niemczech. Podobnie jak i w innych krajach niemiecki, pentekostalizm jest podzielony na szereg denominacji, największą z nich jest Federacja Kościołów Zielonoświątkowych.Odkupiony Chrześcijański Kościół Boży (RCCG) – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego, z siedzibą w Nigerii. Kościół twierdzi, że posiada 5 milionów wiernych na całym świecie.

  Liczebność ruchu pentekostalnego w USA szacuje się na ok. 20 milionów członków, w tym około 918 tysięcy (4%) ludności hiszpańskojęzycznej, licząc wszystkie wspólnoty niezjednoczone, choć trudno podać rzeczywiste liczby, także z powodu przywiązywania niewielkiej wagi do formalnego członkostwa.

  Według artykułu z 1998 w Christian History, na świecie jest około 11 tysięcy różnych zielonoświątkowych wspólnot. Pentekostalizm szacowano na około 115 milionów członków na świecie w roku 2000; na koniec roku 2007 szacowano liczbę zielonoświątkowców na ok. 600-650 milionów (w samych Chinach na blisko 70 mln). Amerykański socjolog i pisarz Peter L. Berger który w 1999 roku wprowadził pojęcie desekularyzacji stwierdził: „Można powiedzieć z pewnym zaufaniem, że nowoczesny pentekostalizm musi być najszybciej rozwijającą się religią w historii ludzkości”. Oblicza się, że jeśli przyrost będzie postępować nadal w takim tempie, to ok. roku 2025 kościoły pentekostalne staną się najliczniejszym wyznaniem chrześcijańskim, wyprzedzając Kościół rzymskokatolicki. Ogromna większość członków kościoła zielonoświątkowego wywodzi się z krajów Trzeciego Świata, choć większość znanych postaci wywodzi się wciąż z Ameryki Północnej. Do niedawna pentekostalizm określało się czasem „trzecią siłą chrześcijaństwa”, obecnie – co do liczebności – jest „drugą siłą”. Szczególnie silny rozwój cechuje ruch zielonoświątkowy w Ameryce Łacińskiej i krajach Dalekiego Wschodu. Do większych Kościołów należą Kongregacja Chrześcijan w Brazylii (ok. 2,5 miliony wiernych) oraz Kościół Pełnej Ewangelii Yoido w Korei Południowej, założony i kierowany przez pastora Davida Yonggi Cho (w 2003 miał 780 000 członków).

  Glosolalia (od stgr. γλῶσσα glossa "język" + λαλῶ lalo "mówię") – mówienie językami, na ogół niezrozumiałymi.Deklaracja berlińska (niem. Berliner Erklärung) – deklaracja teologiczna podpisana przez 56 niemieckich działaczy ewangelikalnych skierowana przeciwko ruchowi zielonoświątkowemu.

  Według Operation World w 2010 roku było w Polsce 42,5 tys. tradycyjnych zielonoświątkowców. Według tych samych danych do państw z największą liczbą tradycyjnych zielonoświątkowców należały:

 • Afryka:
 • Angola: 2,35 miliona
 • Burkina Faso: 1,2 miliona
 • Burundi: 1,0 mln
 • Demokratyczna Republika Konga: 4,25 miliona
 • Etiopia: 2,3 miliona (patrz Pentekostalizm w Etiopii)
 • Ghana: 4,8 miliona
 • Kenia: 7,6 miliona (patrz Pentekostalizm w Kenii)
 • Malawi: 1,2 miliona
 • Mozambik: 1,4 miliona
 • Nigeria: 12,7 miliona (patrz Pentekostalizm w Nigerii)
 • RPA: 6,2 miliona
 • Tanzania: 1,9 miliona
 • Uganda: 1,9 miliona
 • Wybrzeże Kości Słoniowej: 1,2 miliona
 • Zambia: 1,4 miliona
 • Zimbabwe: 3,1 miliona
 • Ameryka Łacińska:
 • Argentyna: 2,9 mln (patrz Pentekostalizm w Argentynie)
 • Brazylia: 40,8 miliona (patrz Pentekostalizm w Brazylii)
 • Chile: 2,6 miliona (patrz Pentekostalizm w Chile)
 • Gwatemala: 2,1 miliona (patrz Pentekostalizm w Gwatemali)
 • Honduras: 1,1 miliona (patrz Pentekostalizm w Hondurasie)
 • Kolumbia: 1,8 miliona (patrz Pentekostalizm w Kolumbii)
 • Meksyk: 5,6 miliona (patrz Pentekostalizm w Meksyku)
 • Nikaragua: 1,15 miliona
 • Peru: 1,4 miliona
 • Salwador: 1,5 miliona
 • Wenezuela: 1,8 miliona
 • Ameryka Północna:
 • Jamajka: 0,43 mln
 • Kanada: 0,44 miliona
 • Stany Zjednoczone: 21,7 miliona
 • Azja:
 • Chiny: 28,2 miliona
 • Filipiny: 2,4 miliona
 • Indie: 5,2 miliona
 • Indonezja: 9,0 milionów
 • Korea Południowa: 1,3 miliona
 • Europa:
 • Bułgaria: 0,13 miliona
 • Finlandia: 0,1 miliona
 • Francja: 0,42 miliona
 • Hiszpania: 0,31 miliona
 • Holandia: 0,19 miliona
 • Niemcy: 0,24 miliona (patrz: Pentekostalizm w Niemczech)
 • Portugalia: 0,29 miliona
 • Rosja: 1,2 miliona
 • Rumunia: 0,44 miliona
 • Szwecja: 0,14 miliona
 • Ukraina: 0,84 miliona (patrz: Pentekostalizm na Ukrainie)
 • Wielka Brytania: 0,64 miliona
 • Włochy: 0,45 miliona (patrz: Pentekostalizm we Włoszech)
 • Oceania:
 • Australia: 0,35 mln
 • Papua-Nowa Gwinea: 0,9 miliona.
 • Ekumenizm[ | edytuj kod]

  Zielonoświątkowcy przez długi czas byli negatywnie nastawieni do jakichkolwiek inicjatyw ekumenicznych. Wynikało to w dużym stopniu ze stosunku innych Kościołów do pentekostalizmu. W 1972 roku nawiązany został dialog ekumeniczny z Kościołem katolickim, który trwa nieprzerwanie do dzisiaj, w 1995 r. ze Światowym Aliansem Kościołów Reformowanych, w 2005 r. ze Światową Federacją Luterańską, a w 2011 r. ze Światowym Aliansem Baptystycznym.

  Kościół Poczwórnej Ewangelii (ang. Foursquare Gospel Church) lub Międzynarodowy Kościół Poczwórnej Ewangelii (ang. International Church of the Foursquare Gospel) – ewangelikalny kościół protestancki o charakterze zielonoświątkowym.Centrum Chrześcijańskie „Miecz Ducha” w Kaliszu – wspólnota początkowo należąca do Kościoła katolickiego (Ruch Odnowy w Duchu Świętym), a od 1997 r. niezależna, zarejestrowała się 14 stycznia 1998 r. Jako kościół odrzuciła nieomylność papieża, doktrynę czyśćca i kult świętych oraz przyjęła charakter neo-zielonoświątkowy/charyzmatyczny. Jest to jedna z liczniejszych grup katolików w Polsce, które wystąpiły z tego Kościoła od 1980 r. W 2005 r. podawała swą liczebność w wysokości 360 osób. Wcześniej wspólnota nosiła nazwę Kościół Chrześcijański „Miecz Ducha”.

  Jednym z najważniejszych tematów podejmowanych w rozmowach jest „chrzest wodny”. Nad problemem dyskutowano podczas pierwszej fazy dialogu (lata 1972-1976). Rozmowy zasygnalizowały, że różnice dotyczą ustanowienia chrztu, skutków chrztu, sposób udzielania oraz praktyka powtarzania chrztu w Kościołach pentekostalnych. Dla większości zielonoświątkowców chrzest nie jest sakramentem. Innym ważnym tematem jest mariologia.

  David Wilkerson (ur. 19 maja 1931 w Hammond, w stanie Indiana, Stany Zjednoczone, zm. 27 kwietnia 2011 w stanie Teksas, Stany Zjednoczone) – amerykański duchowny zielonoświątkowy, autor książki Krzyż i sztylet, pastor kościoła Times Square w Nowym Jorku. Pracował wśród młodzieży i ludzi z marginesu społecznego w Nowym Jorku. W 1958 założył organizację Teen Challenge nastawioną na pomoc tym ludziom. Zginął w wypadku drogowym w Teksasie, około 90 mil od Dallas.Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.

  Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch stwierdził, że głównym partnerem ekumenicznym dla Kościoła katolickiego powinni być zielonoświątkowcy, ponieważ są największym po katolikach wyznaniem chrześcijańskim. Utrudnieniem jest jednak antykatolicka postawa, nieuznawanie katolickiego chrztu oraz kontrowersyjne metody ewangelizacyjne. Spośród dialogów ekumenicznych prowadzonych przez Kościół katolicki ten należy do najtrudniejszych.

  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.Zbór Stanowczych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej – ewangeliczny kościół protestancki o charakterze zielonoświątkowym, istniejący od ponad 60 lat. Wpisany został do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 lipca 1990 roku w dziale A, pod nr 47. Zwierzchnikiem kościoła w Polsce jest Piotr Pilch.

  Zielonoświątkowców cechuje również niechęć do współpracy ze Światową Radą Kościołów. W 1961 roku dwie chilijskie denominacje (Iglesia Pentecostal de Chile, Misión Iglesia Pentecostal) przystąpiły do Światowej Rady Kościołów, w 1969 roku – „Brazylia dla Chrystusa”, w 1972 – Międzynarodowy Kościół Ewangelikalny, w 1980 – Iglesia de Dios z Argentyny, w 1985 – Missáo Evangélica Pentecostal de Angola, w 1991 – Iglesia Misiones Pentecostal Libres de Chile, w 1997 – Chrześcijański Kościół Biblijny z Argentyny.

  Aimee Semple McPherson (ur. 9 października 1890 – zm. 27 września 1944), znana również jako Siostra Aimee, była kanadyjsko-amerykańską ewangelistką i teleewangelistką, w latach 20 i 30-tych XX wieku. Jest założycielką Kościoła Poczwórnej Ewangelii który obecnie liczy 8,7 miliona wiernych na świecie. McPherson była pionierką w wykorzystaniu nowoczesnych mediów, zwłaszcza radia.Kościół Boży – najstarszy na świecie kościół zielonoświątkowy, druga, pod względem wielkości, wspólnota zielonoświątkowców na świecie (po Zborach Bożych). Kościół Boży jest kościołem protestanckim o zasięgu ogólnoświatowym, działającym w 160 krajach świata. Ogólnoświatowa centrala Kościoła Bożego mieści się w Cleveland, w stanie Tennessee, Stany Zjednoczone. Prezbiterem Generalnym Kościoła Bożego jest pastor dr G. Dennis McGuire. Dzisiaj Kościół Boży obejmuje ponad 7 milionów wiernych w 36.000 zborach, w 178 krajach.

  Środowiska europejskie są na ogół niechętne ekumenizmowi, pewien na to wpływ ma „Deklaracja berlińska” z 1909 roku stwierdzająca, że ruch zielonoświątkowy jest przejawem działania ducha „nie z góry lecz z dołu”. W latach 60. holenderscy zielonoświątkowcy zainicjowali dialog z holenderskimi denominacjami reformowanymi. W latach 1987-1989 prowadzone były rozmowy z Fińskim Kościołem Luterańskim.

  Kościół Boży w Chrystusie – chrześcijański Kościół protestancki o charakterze neopentekostalnym. Działa na terenie Polski w oparciu o ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. W 2015 roku według oficjalnych danych Kościoła liczył on 4860 wiernych w 66 zborach.Gordon Donald Fee (ur. 1934) – amerykański teolog pentakostalny, biblista, duchowny Assemblies of God, tłumacz Biblii i autor komentarzy biblijnych.

  Wiele środowisk zielonoświątkowych włączyło się w działalność Globalnego Forum Chrześcijańskiego.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Globalne Forum Chrześcijańskie (ang. Global Christian Forum) – ogólnoświatowe przedsięwzięcie ekumeniczne współtworzone przez chrześcijan wszystkich wyznań. Zostało zapoczątkowane w 1998. Ma swoje lokalne odpowiedniki w wielu krajach świata. W Polsce jest nim Polskie Forum Chrześcijańskie.
  Sabelianizm – jedna z doktryn monarchicznych w chrześcijaństwie w II–IV wieku, określana także jako późny modalizm, zaprzeczająca istnieniu hipostaz Trójcy Świętej. Nazwa pochodzi od jej założyciela Sabeliusza. Sabelianie uważali, że istnieje jeden Bóg Ojciec, a Syn i Duch Święty są sposobami jego samowyrażania się. Herezja Sabeliusza rozpowszechniła się na terenach północnej Afryki, Azji Mniejszej, Mezopotamii. Sabelianizm został potępiony przez Dionizego, patriarchę Aleksandrii oraz papieża Kaliksta I. Zbliżone do sabelianizmu poglądy mieli w okresie nowożytności socynianie i Emanuel Swedenborg.
  Sydney (wym. [ˈsɪdni]) – największe miasto Australii i Oceanii z liczbą ludności wynoszącą ponad 5,3 mln mieszkańców, także stolica stanu Nowa Południowa Walia. Założone w 1788 roku, Sydney jest znaczącym centrum finansowym, handlowym, transportowym, kulturalnym i turystycznym, mając status metropolii o znaczeniu globalnym. Metropolia jest także dużym węzłem komunikacyjnym z największym międzynarodowym lotniskiem w Australii, które obsłużyło prawie 42 milionów pasażerów w 2016 roku, i rozbudowaną siecią drogową i kolejową. Położone jest na wschodnim wybrzeżu nad Oceanem Spokojnym.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Kościół /(gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego. Wspólnota Kościoła ma cztery zasadnicze cechy, sformułowane w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (381 r.): jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Pierwszym zadaniem Ludu Bożego, jako ustanowionej poprzez chrzest wspólnoty /(gr.) koinonia/ wiary i sakramentów, jest bycie sakramentem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem oraz jedności całej ludzkości, która ma się zrealizować. Kościołem nazywa się też wspólnotę lokalną Kościoła powszechnego, tzw. kościoły lokalne, a także określone wyznanie chrześcijańskie. Tajemnicą Kościoła zajmuje się gałąź teologii – eklezjologia.
  Wspólnota Chrześcijańska Wrocław dla Jezusa (WDJ) – chrześcijańska wspólnota działająca we Wrocławiu. W rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowana w dziale A pod nr 102. Jest jednym z charyzmatycznych kościołów ewangelicznych, które wierzą w manifestację przejawów Ducha Świętego. Powstała w 2000 r. w wyniku połączenia dwóch innych wrocławskich wspólnot: Syjon i Adonai. Jej pastorem jest Adam Piątkowski.
  Kościół Zielonoświątkowy w Indonezji (GPdI) – protestancki kościół zielonoświątkowy w Indonezji. Został założony w 1921 roku. Jest to jedna z największych denominacji zielonoświątkowych w Indonezji. Kościół liczy 1,4 mln wiernych w 1 700 zborach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.109 sek.