• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Paszport do eksportu

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"[ | edytuj kod]

  Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO IG jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

  W ramach Działania wspierane będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MŚP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).

  Eksport (z łac. ex „poza” + portare „nieść”) – wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju. Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa, a nie eksport.

  Koszty kwalifikowalne[ | edytuj kod]

  Koszty, które mogą być sfinansowane ze środków UE Począwszy od I naboru wniosków w 2012 roku nie ma dwóch odrębnych etapów Działania 6.1 PO IG gdyż zostały połączone. Działanie jest jednoetapowe - składa się wniosek oraz Plan Rozwoju Eksportu.

  W poprzednich naborach. Do 2011 roku włącznie

  I etap[ | edytuj kod]

  Zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu

  Maksymalne dofinansowanie 80%, nie większe niż 10.000 zł.

  Do 2011 roku włącznie.

  II etap[ | edytuj kod]

  Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy:

 • wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.
 • Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą:

 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji;
 • zakup usługi polegającej na organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą.
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych:

 • zakup baz danych oraz badań marketingowych;
 • zakup usług prawnych i doradczych związanych z określeniem, wyszukiwaniem, doborem i wyselekcjonowaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności partnerów na rynkach docelowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu.
 • Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe:

 • zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu;
 • zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej;
 • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
 • wystawienie i wydanie certyfikatu.
 • Strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej:

 • opracowanie optymalnej strategii finansowania
 • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł
 • rekomendację źródeł finansowania
 • Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych:

 • opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek;
 • analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach zagranicznych;
 • analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranego rynku;
 • stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego.
 • Inne wydatki niezbędne do realizacji działań:

 • działania promocyjne i informacyjne;
 • tłumaczenia;
 • obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy;
 • otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub wyodrębnionego rachunku bankowego.
 • Maksymalne dofinansowanie wdrożenia 50%, nie większe niż 200.000 zł, maksymalne dofinansowanie opracowania Planu Rozwoju Eksportu 80%, nie większe niż 10 000 zł.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • PO IG 6.1 - Działanie 6.1 na stronie PARP
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.