• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partia Socjalistyczna - Francja  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Dioncounda Traoré (ur. 23 lutego 1942 w Kati) – malijski polityk i matematyk, minister w latach 1992-1997, przewodniczący partii ADEMA-PASJ od 2000. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego od 3 września 2007. Po przeprowadzeniu zamachu stanu, pełniący obowiązki prezydenta od 12 kwietnia 2012 do 4 września 2013.
  Polityka zagraniczna[ | edytuj kod]

  Głównymi celami polityki zagranicznej francuskich socjalistów są trzy sprawy – bezpieczeństwo Francji i organizacja pokoju światowego, integracja europejska i współpraca z krajami Trzeciego Świata.

  W okresie zimnej wojny PS opowiadała się za „uniezależnieniem zachodniej Europy od imperializmu amerykańskiego” tym samym uważała „zagrożenie ze strony komunizmu” za niedotyczące Francji. Postulowała utworzenie bloku państw Europy zachodniej które miały stworzyć alternatywę wobec „dominującej pozycji dwu supermocarstw: USA i ZSRR”. Za zagrożenie dla Europy zachodniej uznawała Układ Warszawski będący blokiem państw demokracji ludowej konkurującym z krajami NATO. PS popierała idee Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, socjaliści zapowiadali przystąpienie Francji do układy o zakazie doświadczeń z bronią atomową. Socjaliści zapowiedzieli przerwanie budowy „siły uderzeniowej” Francji realizowane przez prawicę i odrzucali możliwość powrotu Francji do struktury wojskowej NATO. Dla porównania SFIO popierała członkostwo Francji w NATO, integrację europejską, uznawała kierowniczą rolę USA w bloku zachodnim. Na przełomie lat 70. i 80. sprawą priorytetową PS stała się integracja europejska (postulat ten wewnątrz SFIO pojawiał się już w latach 50.). PS poparła ideę Parlamentu Europejskiego. W kontaktach z Trzecim Światem domagała się korzystnej dla tych państw reorganizacji wymiany handlowej w skali międzynarodowej. PS postulowała utworzenie międzynarodowego funduszu solidarności i przeznaczanie przez Francji pomocy dla krajów trzeciego świata wynoszącej 0,7% wartości rocznego produktu globalnego. W latach 70. zajmowała w Międzynarodówce Socjalistycznej miejsce lidera lewego skrzydła tejże organizacji, przejawiało się to poprzez m.in. organizacje spotkań francuskich socjalistów partiami socjalistycznymi z obszaru południowej Europy, do największego takiego spotkania doszło w styczniu 1976 roku w Paryżu. Wraz z nasileniem się w PS zjawisk kryzysowych, kontakty partii z lewicą MS uległ marginalizacji na rzecz kontaktu z partiami socjaldemokratycznymi prezentującymi wewnątrz MS stanowisko prawicowe (szczególnie z niemiecką Socjaldemokratyczną Partią Niemiec.

  Partia Europejskich Socjalistów (fr. Parti Socialiste Européen, PSE, ang. Party of European Socialists, PES) – europejska partia polityczna, w skład której wchodzą partie socjaldemokratyczne i demokratyczno socjalistyczne krajów Unii Europejskiej. PES powstała w listopadzie 1992 w wyniku przekształcenia Konfederacji Partii Socjalistycznych (utworzonej w 1974). Tworzy drugą co do wielkości frakcję w Parlamencie Europejskim.Sekularyzm (świeckość) jest powszechnie definiowany jako koncepcja braku integracji lub współzależności religii z publicznymi sprawami społeczeństwa. Często jest wiązany z okresem oświecenia w Europie i odgrywa główną rolę w społeczeństwach Zachodu. Idee rozdziału kościoła od państwa i laickości wiele czerpią z sekularyzmu. Antonimem sekularyzmu jest teokracja.

  Ideologia[ | edytuj kod]

  Deklaracja zasad z 1969 roku postulowała likwidację kapitalizmu i zastąpienie tego systemu socjalizmem, utworzenie „frontu klasowego” między ugrupowaniami francuskiej lewicy. Do frontu dołączyć miały wszystkie wyzyskiwane klasy i warstwy społeczne. W gospodarce domagano się budowy modelu demokracji ekonomicznej. Po 1974 roku doktryną partii stało się autogestion czyli samo zarządzanie. Jego koncepcje przedstawione zostały w październiku 1974 roku na Posiedzeniu Socjalistów (platformy ideologicznej PS, PSU i CFDT). Autogestion miała się przyczynić do likwidacji podziału na komunistów i socjalistów oraz różnić wewnątrz samych socjalistów (podział na reformistów i rewolucjonistów). Autogestion miała być alternatywnym wyjściem wobec myśli reformistycznej i rewolucyjnej. Przyczyną pojawienia się koncepcji autogestion było przekonanie o „nowych formach walk klasowych” które narodzić się miały w czasie protestów z wiosny 1968 roku. Na Konwencji Krajowej PS z 22 czerwca 1975 roku przyjęto dokument Piętnaście tez w sprawie samo zarządzania.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  W czerwcu 2008 roku PS przyjęła Deklarację Zasad, w której główną ideologię partii określono jako demokratyczny socjalizm. Według deklaracji socjaliści odwołują się do idei i tradycji humanizmu, oświecenia, sekularyzmu, republikanizmu, reformizmu, feminizmu, zrównoważonego rozwoju, decentralizacji i wartości okresu Rewolucji Francuskiej.

  Ten artykuł dotyczy traktatu, który nie wszedł w życie. O obowiązujących obecnie konstytucyjnych zasadach Unii Europejskiej zob. Traktat lizboński.Leninizm, czasem określany jako marksizm-leninizm (ros. марксизм-ленинизм) lub bolszewizm, to doktryna polityczna i ekonomiczna, powstała na bazie wcześniej istniejącego marksizmu, którego filozoficznym źródłem był materializm dialektyczny opracowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.

  Struktury[ | edytuj kod]

  Struktury partii i jej organów kierowniczych określa statut partii przyjęty na zjeździe w Suresnes z 24 marca 1974 roku. Statut był uzupełniany na zjeździe z Pau z 2 lutego 1975 roku i z Nantes z 19 czerwca 1977 roku. Podstawową komórkę PS stanowi sekcja działająca lokalnie, na uczelni lub w przedsiębiorstwie. Sekcje z określonego departamentu tworzą federację. Największą instancją partii jest Zjazd Krajowy organizowany raz na dwa lata. Delegaci na Zjazd Krajowy wybierani są w czasie zjazdów federacji, jeden delegat reprezentuje od 50 do 100 członków partii w departamencie. W czasie pomiędzy organizacją Zjazdów Krajowych, dwa razy w roku obraduje Konwencja Krajowa. W Konwencji udział biorą parlamentarzyści socjalistyczni, członkowie kierownictwa partii oraz delegaci poszczególnych federacji i sekretarze. Celem Konwencji jest utrzymanie łączności pomiędzy kierownictwem centralnym a strukturami terenowymi PS. Pomiędzy zjazdami władzę w partii sprawuje 131-osobowy Komitet Kierowniczy i 26 zastępców członków KK. Komitet obraduje raz na dwa miesiące. Z Komitetu wyłonione zostaje 27-osobowe Biuro Wykonawcze. Spośród członków Komitetu Kierowniczego wybiera się Sekretariat partii i pierwszego sekretarza. Do Sekretariatu wchodzi kilkanaście osób, Sekretariat jest wykonawcą uchwał Konwencji Krajowej, Zjazdu Krajowego i Komitetu Kierowniczego.

  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) – ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.

  W ramach PS działają różne frakcje w chwili gdy co najmniej 5% członków partii popiera określoną frakcję, zyskuje ona prawo do reprezentacji w Komitecie i Biurze Wykonawczym. Wedle statutu partii, w składzie centralnym i terenowym instancji partyjnych należeć musi do nich przynajmniej 15% kobiet. Centralnymi organami prasowymi PS jest tygodnik „L'Unite”, miesięcznik „Combat socialiste”, miesięcznik teoretyczny „Nouvelle Revue socialiste” i wewnętrzny biuletyn dla członków partii – „Le Poing et la Rose” w którym publikowane są dokumenty partii. Partia wydaje też kilka pism o zasięgu lokalnym.

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.Jean-Marc Ayrault (ur. 25 stycznia 1950 w Maulévrier) – francuski polityk, wieloletni mer Nantes, parlamentarzysta, przewodniczący frakcji socjalistycznej. Od 15 maja 2012 premier Republiki Francuskiej w dwóch kolejnych rządach.

  Partia jest członkiem Partii Europejskich Socjalistów, Międzynarodówki Socjalistycznej, Sojuszu Postępowego a w PE należy do grupy Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jean-Luc Mélenchon (ur. 19 kwietnia 1951 w Tangerze) – francuski polityk, senator, eurodeputowany, założyciel Partii Lewicy.
  Powszechna Konfederacja Pracy (fr. Confédération générale du travail, CGT) – francuska konfederacja związkowa, stworzona 23 września 1895 roku w Limoges, najważniejsza z pięciu konfederacji pracowników we Francji uważanych przez państwo za reprezentatywne. Politycznie związana z Francuską Partią Komunistyczną, uważana za marksistowski związek zawodowy.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Henri Emmanuelli (ur. 31 maja 1945 w Eaux-Bonnes) – francuski polityk, były przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i były pierwszy sekretarz Partii Socjalistycznej, wieloletni deputowany.
  Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.
  Rachid Temal (ur. 29 marca 1973 w Eaubonne) – francuski polityk i samorządowiec, senator, w latach 2017–2018 pełniący obowiązki I sekretarza Partii Socjalistycznej.
  Unia na rzecz Ruchu Ludowego (Union pour un mouvement populaire, UMP) – francuska partia polityczna, działająca od 2002.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.