Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, UPJPII – kościelna uczelnia katolicka z siedzibą w Krakowie, finansowana na zasadach uczelni publicznej.

Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:

Uczelnia powstała w 1981 jako Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, kontynuująca tradycje zamkniętego w 1954 przez władze PRL Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2009 została przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Uniwersytet prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na pięciu wydziałach w Krakowie i jednym w Tarnowie. W roku akademickim 2019/2020 kształcił 2570 osób (w tym 391 doktorantów), zatrudniał ok. 450 pracowników, w tym 285 naukowo-dydaktycznych, wśród których znajdowało się 50 profesorów tytularnych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w trzech dziedzinach i pięciu dyscyplinach oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dwóch dziedzinach i trzech dyscyplinach. W 2018 Wydział Filozoficzny i Wydział Teologiczny otrzymały kategorię naukową A, pozostałe wydziały otrzymały kategorię B.

Andrzej Muszala (ur. 2 lutego 1963 w Andrychowie) – polski duchowny rzymskokatolicki archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bioetyk.Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej (Congregatio de Institutione Catholica (de Studiorum Institutis)) – jedna z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej powołana do istnienia przez Sykstusa V w 1588 na mocy konstytucji apostolskiej Immensa Aeterni Dei, reorganizującej Kurię Rzymską i tworzącą stałe kongregacje. Podlegał jej wówczas rzymski uniwersytet Sapienza oraz najważniejsze uniwersytety tego czasu z wyjątkiem Bolonii, Paryża i Salamanki. Leon XIII utworzył w 1824 Congregatio studiorum, której podlegały instytucje edukacyjne w Państwie Kościelnym. W 1870 podporządkowano jej uniwersytety katolickie. Benedykt XV utworzył w 1915 sekcję ds. seminariów duchownych i zmienił nazwę kongregacji na Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. Paweł VI przemianował ją w 1967 na Sacra Congregatio pro institutione Catholica. Jan Paweł II reformując Kurię Rzymską konstytucją apostolską Pastor Bonus przemianował ją w 1988 na Congregatio de Institutione Catholica (de de Seminariis atque Studiorum Institutis). Benedykt XVI listem apostolskim w formie Motu proprio Ministrorum institutio - Formacja duchownych - z 16 stycznia 2013 postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa zmieniając nazwę dykasterii, wyjaśniając, że zajmuje się ona jedynie Studiorum Institutis – czyli katolickimi instytucjami edukacyjnymi.

Biblioteka Główna UPJPII posiada w swoich zbiorach ok. 580 tys. egzemplarzy wydawnictw zwartych, czasopism, starych druków i zbiorów specjalnych.

Wykłady dla studentów świeckich i sióstr zakonnych odbywają się zasadniczo w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 i od 2013 także przy ul. Bernardyńskiej 3, gdzie wcześniej mieściły się Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej. W oficynie budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 znajduje się kaplica św. Jana Pawła II. Druga mieści się w budynku przy ul. Bernardyńskiej.

Tadeusz Pabjan (ur. 27 stycznia 1972) – polski prezbiter katolicki, filozof nauki i przyrody, specjalizujący się w filozofii fizyki i w relacjach nauka–wiara. Doktor habilitowany, wykładowca Wydziału Teologii UPJP2 – sekcja w Tarnowie, kierownik katedry filozofii. Bliski współpracownik, były doktorant i kontynuator myśli Michała Hellera. Popularyzator fizyki i astronomii, członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie i dawnego OBI.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

Historia[ | edytuj kod]

Uczelnia powstała 8 grudnia 1981 na mocy wydanego przez papieża Jana Pawła II motu proprio Beata Hedvigis jako Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Początkowo tworzyły ją wydziały: Filozoficzny, Historii Kościoła oraz Teologiczny. Pierwszym rektorem uczelni został ks. Marian Jaworski.

Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Muzyka liturgiczna, muzyka kościelna – muzyka służąca obrzędowi religijnemu, która według zaleceń władz danego kościoła jest odpowiednia przy odprawianiu liturgii.

W 1999 senat Papieskiej Akademii Teologicznej przekształcił Instytut Teologiczny w Tarnowie w Zamiejscowy Wydział Teologiczny PAT. Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej uznała tę decyzję za przedwczesną i proceduralnie błędną. Dodatkowo Ministerstwo Nauki nie przyznało tarnowskiej jednostce uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk teologicznych. Z tego względu opracowano nowy statut wydziału, a w grudniu 2003 senat uczelni podjął kolejną uchwałę ws. przekształcenia. Ostatecznie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie został erygowany 14 maja 2004.

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna należąca do struktur Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jego siedziba znajduje się przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie.

W 2008 powołano Wydział Nauk Społecznych, którego kadrę naukową utworzyli przede wszystkim byli pracownicy Wydziału Teologicznego. Również w 2008 przekształcono Wydział Historii Kościoła w Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W tym samym roku zreformowano strukturę tego wydziału, powołując Instytut Historii, Historii Sztuki i Kultury oraz Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej. W 2009 na Wydziale Nauk Społecznych utworzono Instytut Nauk o Rodzinie oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Jan Józef Orzeszyna (ur. 27 marca 1954 w Wieluniu) – polski duchowny katolicki, kapłan diecezji sosnowieckiej, teolog, profesor nauk teologicznych. Jan Maciej Dyduch (ur. 7 stycznia 1940 w Kukowie) – infułat, profesor, doktor habilitowany, były rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Dekretem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej z 19 czerwca 2009 Papieska Akademia Teologiczna została przekształcona w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. W styczniu 2011 otwarto dla czytelników nowy gmach biblioteki uniwersyteckiej, wybudowany w latach 2000–2010 (prace nie przebiegały z jednakową intensywnością). Wolny dostęp do zbiorów stał się możliwy w październiku 2011. W 2013 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał Wydziałowi Filozoficznemu i Wydziałowi Teologicznemu Sekcja w Tarnowie kategorię A. Pozostałe wydziały uczelni otrzymały kategorię B. W 2014 erygowano Wydział Prawa Kanonicznego.

Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Broker informacji (także z ang. information broker, knowledge broker, cyberian, freelance librarian, researcher, data dealer) – profesja związana ze zleconym wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji.

W piątek, 12 kwietnia 2019 w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie ustanowienia siedziby Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na terenie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, które zostanie rozbudowane. Dokument podpisali: metropolita krakowski, a zarazem Wielki Kanclerz UPJPII, abp Marek Jędraszewski, rektor Uniwersytetu Papieskiego, ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak oraz prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ks. mgr Mateusz Hosaja. Natomiast 25 czerwca Uniwersytet i Gmina Wadowice zawarły umowę o partnerskiej współpracy w zakresie dydaktyczno - naukowym, między innymi poprzez organizację  prowadzonych przez pracowników UPJPII otwartych wykładów, związanych z postacią Świętego Jana Pawła II, wypracowania koncepcji stworzenia filii uczelni na terenie miasta Wadowice, wymiany informacji, spostrzeżeń i doświadczeń oraz wzajemnego promowania stron.

Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

Władze uczelni[ | edytuj kod]

Władze uczelni w kadencji 2020–2024 (od 1 września 2020):

 • rektor: ks. prof. dr hab. Robert Tyrała
 • prorektor ds. studenckich i dydaktyki: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII
 • prorektor ds. prorektor ds. polityki kadrowej i promocji: ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII
 • prorektor ds. nauki oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut
 • Władze uczelni w kadencji 2018–2020 (do 31 sierpnia 2020):

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – ośrodek poświęcony życiu i twórczości papieża Jana Pawła II działający w Krakowie. Centrum ma pełnić funkcje wotum dziękczynnego narodu za pontyfikat Karola Wojtyły. Nazwa Centrum nawiązuje do pamiętnych słów Ojca Świętego wypowiedzianych w 1978 r. podczas inauguracji pontyfikatu: Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Zgodnie ze statutem centrum powołano dla „upamiętnienia pontyfikatu sługi Bożego papieża Jana Pawła II”. Centrum ma za zadanie upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa Jana Pawła II, promowanie duchowości, kultury i tradycji związanej z Jego osobą, a także działalność naukowa i edukacyjna oraz pomoc potrzebującym.
 • rektor: ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
 • prorektor ds. studenckich i dydaktyki: ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII
 • prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej: ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII
 • prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej: ks. prof. dr hab. Józef Stala
 • Dziekani wydziałów[ | edytuj kod]

 • Wydział Filozoficzny: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII
 • Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego: ks. prof. dr hab. Jacek Urban
 • Wydział Nauk Społecznych: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
 • Wydział Prawa Kanonicznego: ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut
 • Wydział Teologiczny: ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron
 • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie: ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
 • Michał Kazimierz Heller (ur. 12 marca 1936 w Tarnowie) – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka-wiara.Robert Kantor (ur. 23 maja 1970 w Tuchowie) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk prawnych w dziedzinie prawa kanonicznego, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Sekcja w Tarnowie, sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest kontynuatorem zlikwidowanego w 1954 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale prowadzone są studia na kierunkach teologia i turystyka religijna.
  Wacław Świerzawski (ur. 14 maja 1927 w Złoczowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny sandomierski w latach 1992–2002, od 2002 biskup senior diecezji sandomierskiej.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.
  Ruczaj – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki, położony około 4 km na południowy zachód od centrum Krakowa. Nie stanowi jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy. Nazwa ta nie funkcjonuje również jako oficjalna jednostka urbanistyczna, ale funkcjonuje powszechnie w świadomości mieszkańców.
  Arkadiusz Baron (ur. w 1960 w Żywcu) – polski duchowny katolicki, kapłan, teolog, profesor nauk teologicznych, od 2014 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  Wiesław Przyczyna (ur. 1953 w Annopolu) – katolicki prezbiter, były redemptorysta, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Studium Homiletycznego, teolingwista. Jest członkiem Rady Programowej Podyplomowego Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Krakowie, a także wykładowcą homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, oraz wydawcą serii Redemptoris Missio.

  Reklama