PKP Polskie Linie Kolejowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stacja kolejowa Wrocław Główny – infrastruktura (perony i tunele) zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe
Budynek Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
Magistrala kolejowa w Polsce zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe
Infrastruktura zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe – stacja Wadowice
Przejazd kolejowo-drogowy z zaporami zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
Stacja kolejowa Oława

PKP Polskie Linie Kolejowe, w skrócie PKP PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce liczącą ponad 19 tys. kilometrów oraz odpowiedzialna za zarządzanie i synchronizację ruchu ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – fundusz utworzony w 1975 na podstawie art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Zgodnie z tym przepisem, celem funduszu jest „przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów’’.Przejazd kolejowo-drogowy (również przejazd kolejowy) – skrzyżowanie w jednym poziomie linii kolejowej lub bocznicy z drogą.

Historia[ | edytuj kod]

Spółka powstała w 2001 r. na bazie Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej PKP.

Wrocław Główny – dworzec kolejowy i największa z osobowych stacji kolejowych we Wrocławiu. Jeden z nielicznych w Polsce, który ma halę peronową. Położony na liniach kolejowych prowadzących z południowego wschodu (Opole oraz Lubliniec) i południa (Świdnica oraz Kłodzko) na zachód (Jelenia Góra oraz Legnica), północ (Poznań) i północny zachód (Głogów), a przez stację Wrocław Nadodrze – na północny wschód (Oleśnica).Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

Europejska Agencja Kolejowa w raporcie z 2011 r. wskazała Polskę jako kraj o wysokiej liczbie incydentów i wypadków kolejowych. W 2012 NIK negatywnie oceniła stan infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PLK. Po doniesieniach mediów o przypadkach niegospodarności oraz korupcji wszczęte zostały kontrole w departamencie informatyki PLK.

ISPA (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) - Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej - jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok PHARE, SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska. Działa podobnie do unijnego Funduszu Spójności, pokrywa do 75% kosztów inwestycji.Europejska Agencja Kolejowa (ERA, ang. European Railway Agency, fr. Agence ferroviaire européenne) agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004, by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.

Obecnie Polskie Linie Kolejowe prowadzą największy w historii program inwestycyjny, który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa. W 2013 na inwestycje przeznaczono 5,3 mld zł, w 2014 wydano 7,2 mld zł. Rok 2014 został ogłoszony najbezpieczniejszym w historii kolei.

Stowarzyszenie Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers – EIM) – jest organizacją branżową reprezentującą europejskich zarządców infrastruktury kolejowej. Stały sekretariat stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli, utrzymuje kontakty z instytucjami zajmującymi się doradztwem w zakresie rozwoju transportu, koordynuje też pracą ekspertów z zrzeszonych firm. Wszyscy członkowie EIM zatrudniają w Europie łącznie ponad 113 000 pracowników.Kolejowe Ratownictwo Techniczne – zespoły przeznaczone do usuwania skutków wypadków kolejowych. Zarządza nimi podobnie jak infrastrukturą kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W skład takich zespołów wchodzą:

PKP Polskie Linie Kolejowe przeszkoliły w 2014 roku 15 tysięcy dyżurnych ruchu oraz nastawniczych, a na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zatrudniono w PLK 1000 nowych osób. Jesienią 2015 uruchomiony zostanie symulator do szkoleń dyżurnych i nastawniczych. PLK zapewnia też profesjonalne wsparcie psychologiczne pracownikom, którzy uczestniczyli bądź usuwali skutki zdarzeń. Według informacji „Dziennika Gazeta Prawna” w lipcu 2010 roku rząd Donalda Tuska podjął decyzję o wykupieniu akcji PKP PLK przez Skarb Państwa od spółki PKP SA.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Dziennik Gazeta Prawna – ogólnopolski dziennik ukazujący się od 14 września 2009 roku. Powstał z połączenia dwóch czasopism krajowych: „Gazety Prawnej” i „Dziennika”. Gazeta nie ma wydania sobotnio-niedzielnego, ukazuje się pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Spółka radykalnie, o ponad połowę, zmniejszyła liczbę miejsc, w których stosowana jest jazda na tzw. sygnał zastępczy. Na koniec 2013 na sieci PLK występowało około 80 takich lokalizacji. Na koniec 2014 takich miejsc było 48.

Planowane działania w zakresie bezpieczeństwa na 2015 r. to m.in. wykorzystanie symulatora do szkoleń dyżurnych, wyposażanie dróżników na wybranych przejazdach w urządzenia radio–STOP i system informujący o ruchu pociągów, planowanie inwestycji i remontów na liniach kolejowych z priorytetem bezpieczeństwa (wzory działań, nadzór, kontrola) oraz modernizacja posterunków ruchu i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).Stworzona przez Komisję Europejską Umowa Partnerstwa, określa główne kierunki wsparcia w ramach Polityki Spójności 2014-2020, na co składa się również PO Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) tak samo, jak jego poprzednik POIiŚ 2007-2013, ma za zadanie dążyć do zrównoważonego rozwoju gospodarki i zwiększenia konkurencyjności, co będzie możliwe przez wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w Polsce. Wszystkie projekty, które w ramach tego programu otrzymają dotację, przyczynią się nie tylko do rozwoju gospodarczego kraju, ale również wpłyną na życie codzienne Polaków.

W latach 2007–2015 spółka wyremontowała 7860 km torów, 2300 mostów i wiaduktów oraz 750 peronów.

11 kwietnia 2018 spółka ogłosiła kupno będącego w stanie upadłości Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury.

19 lutego 2019 roku rząd Mateusza Morawieckiego przyjął uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, która przewiduje m.in. o dokapitalizowaniu spółki PKP PLK kwotą w wysokość 1,8 mld zł i wykup akcji przez Skarb Państwa od PKP SA.

Oława – stacja kolejowa w Oławie, w województwie dolnośląskim, w Polsce. Stacja jest stacją graniczną tzw. dużej aglomeracji wrocławskiej, Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 132.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Grupa PKP – konglomerat powstały w 2001 na podstawie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe uchwalonej 8 września 2000 roku.
Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych, a właściwie kompleks 7 obiektów (pięciu połączonych ze sobą biurowców i dwóch budynków mieszkalnych, spełniających po drugiej wojnie światowej funkcję budynków biurowych, jeden z nich do chwili obecnej) o łącznej kubaturze 101 tys. m³, mieszczący się w Warszawie przy ul. Targowej 74, róg ul. Wileńskiej i al. Solidarności oraz naprzeciwko obecnego dworca PKP Warszawa Wileńska i cerkwi Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, powstał w latach 1928-1929 według projektu Mariana Lalewicza, w stylu modernistycznym z pewnymi elementami klasycyzmu, przypominającego szereg monumentalnych gmachów sprzed rewolucji październikowej w Petersburgu. Wykonawcą było Towarzystwo Akcyjne Zakładów Przemysłowych Budowlanych Fr. Martens i A. Daab. Zachował się wolno stojący przy wejściu do budynku dorycki portyk w formie antycznej świątyni oraz interesujący wystrój niektórych wnętrz w stylu art déco, np. dwóch holi i wydzielonej części dla kierownictwa.
Rozkład jazdy pociągów – plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje.
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T), ang.Trans-European Transport Networks – program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Jest to część Trans-European Networks (TEN). Za realizację programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T EA.
Pierwszy rząd Mateusza Morawieckiego – Rada Ministrów pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego, powołana i zaprzysiężona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 11 grudnia 2017. 12 grudnia miało miejsce exposé premiera Morawieckiego, zaś rząd uzyskał w Sejmie wotum zaufania przy 243 głosach za i 192 głosach przeciw.
Zarządca infrastruktury kolejowej – podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym.
Wadowice – stacja kolejowa w Wadowicach, w województwie małopolskim, w Polsce. W 2007 przystąpiono do gruntownej przebudowy stacji kolejowej. Przebudowa wynikała z potrzeb eksploatacyjnych oraz aktualnych przepisów i warunków technicznych. W jej ramach wykonano roboty ziemno-torowe z odwodnienie podtorza, ułożono nowe rozjazdy zwyczajne, wyregulowano tory istniejące. Układ geometryczny toru głównego zasadniczego został zaprojektowany z uwzględnieniem największej prędkości pociągów towarowych, wynoszącej 60 km/h, a pociągów pasażerskich 70 km/h. Wykonano nawierzchnię tego toru.

Reklama