• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oznaczenia emisji radiowych

  Przeczytaj także...
  Sygnał to abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Tak jak wszystkie zjawiska może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówimy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.Modulacja częstotliwości, skr. FM (od ang. Frequency Modulation) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację.
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

  Aktualne oznaczenia emisji radiowych według ITU obowiązują od 1 stycznia 1982 r. Przyjęto oznaczenie za pomocą trzech znaków (do 1982 roku mogło być ono uzupełnione jeszcze dwoma symbolami).

  W podstawowym oznaczeniu rodzaju emisji:

 • pierwszy symbol oznacza rodzaj modulacji,
 • drugi określa naturę sygnału modulującego falę nośną,
 • trzeci – rodzaj przekazywanej informacji,
 • np.

 • CW – fala ciągła z kluczowaną nośną: A1A
 • AM – telefonia dwuwstęgowa z modulacją amplitudy: A3E
 • SSB – telefonia jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną: J3E
 • FM – telefonia z modulacją częstotliwości: F3E
 • Wyjaśnienie symboli[ | edytuj kod]

  I – rodzaj | edytuj kod]

 • N – nośna niemodulowana
 • Amplitudowa:
 • A – dwie wstęgi boczne
 • H – jedna wstęga boczna, pełna fala nośna
 • R – jedna wstęga boczna, zredukowana lub regulowana fala nośna
 • J – jedna wstęga boczna, wytłumiona fala nośna
 • B – niezależne wstęgi boczne
 • C – szczątkowa wstęga boczna
 • Kątowe:
 • F – modulacja częstotliwości
 • G – modulacja fazy
 • D – modulacja w amplitudzie i fazie (jednocześnie lub sekwencyjnie)
 • Impulsowe:
 • P – niemodulowana sekwencja impulsów
 • K – sekwencja impulsów modulowanych w amplitudzie
 • L – sekwencja impulsów z modulacją szerokości (czasu)
 • M – sekwencja impulsów z modulacją położenia (fazy)
 • Q – sekwencja impulsów, w których fala nośna jest modulowana kątowo w czasie trwania impulsu
 • V – sekwencja impulsów będących kombinacją powyższych lub innych
 • W – przypadki nieujęte powyżej
 • X – inne przypadki nieujęte powyżej
 • II – natura sygnału modulującego[ | edytuj kod]

 • 0 – brak sygnału modulującego
 • 1 – pojedynczy kanał modulujący, zawierający informację skwantowaną lub cyfrową, bez użycia podnośnej (bez TDMmultipleksowania z podziałem czasu)
 • 2 – pojedynczy kanał modulujący, zawierający skwantowaną lub cyfrową informację z użyciem podnośnej (bez TDM)
 • 3 – pojedynczy kanał modulujący, zawierający informację analogową
 • 7 – dwa lub więcej kanałów modulujących, zawierających informację skwantowaną lub cyfrową
 • 8 – dwa lub więcej kanałów modulujących, zawierających informację analogową
 • 9 – sygnał złożony z jednego lub więcej kanałów zawierających informację skwantowaną lub cyfrową oraz jednego lub więcej kanałów zawierających informację analogową
 • X – przypadki nieujęte powyżej
 • III – rodzaj nadawanej informacji[ | edytuj kod]

 • N – brak nadawanej informacji
 • A – telegrafia dla odbioru słuchowego
 • B – telegrafia dla odbioru automatycznego
 • C – Faksymile
 • D – transmisja danych, telemetria, zdalne sterowania
 • E – telefonia (i radiofonia)
 • F – telewizja (sygnał wizji)
 • W – kombinacja powyższych
 • X – przypadki nieujęte powyżej
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • emisje radiowe stosowane w krótkofalarstwie
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • International Telecommunication Union: Complete List of Radio Regulations (ang.). [dostęp 2012-09-01].
 • Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Telegrafia - dziedzina telekomunikacji zajmująca się przekazem informacji w postaci znaków pisma przygotowanych do odbioru automatycznego albo bezpośrednio przez człowieka za pomocą przyrządu zwanego telegrafem, zastąpionego przez dalekopis.
  Warto wiedzieć że... beta

  Telemetria – dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Polega ona zazwyczaj na umieszczaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego przesyłu danych drogą radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.
  RTTY – (ang.) Radioteletype – jedna z cyfrowych emisji radiowych (np. F1B) i zarazem system telekomunikacyjny stosowane między innymi w krótkofalarstwie. Urządzeniem końcowym jest tutaj dalekopis lub komputer z odpowiednim oprogramowaniem połączony z radioodbiornikiem.
  Kwantyzacja to nieodwracalne nieliniowe odwzorowanie statyczne zmniejszające dokładność danych przez ograniczenie ich zbioru wartości. Zbiór wartości wejściowych dzielony jest na rozłączne przedziały. Każda wartość wejściowa wypadająca w określonym przedziale jest w wyniku kwantyzacji odwzorowana na jedną wartość wyjściową przypisaną temu przedziałowi, czyli tak zwany poziom reprezentacji. W rozumieniu potocznym proces kwantyzacji można przyrównać do "zaokrąglania" wartości do określonej skali.
  A3E – emisja telefoniczna (radiowa) powstająca w procesie modulacji amplitudy AM. Modulacja amplitudy jest to płynna zmiana amplitudy fali nośnej w takt zmian sygnału modulującego.
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.
  Telefaks (potocznie faks) – współczesna nazwa usługi symilograficznej dla abonentów, polegająca na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych pomiędzy aparatami symilograficznymi, realizowana za pośrednictwem łączy telefonicznych z komutacją automatyczną. Początki rozwoju telefaksu przypadają na koniec lat 70. Istnieje kilka norm komunikacji pomiędzy telefaksami. Najczęściej jest używana norma analogowa G3 (14400 bit/s), jest też cyfrowa G4 (64000 bit/s) dla ISDN.
  Informacja analogowa – informacja nie zmieniona na postać cyfrową, niesiona przez płynnie zmieniający się sygnał.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.72 sek.