Otulina (ochrona przyrody)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Otulina – wydzielony obszar ochronny wokół chronionego przyrodniczo terenu (zazwyczaj parków narodowych i krajobrazowych), zabezpieczający go przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka (definicja według Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)). Otulina nie jest, w rozumieniu art. 5 ust. 14 ustawy, formą ochrony przyrody, lecz obszarem, na którym działalność człowieka nie może negatywnie oddziaływać na przyrodę obszaru chronionego.

Park narodowy – obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. "obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów".Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • parki narodowe w Polsce
 • parki narodowe Europy
 • rezerwat biosfery, park krajobrazowy, ogród botaniczny, park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody, użytek ekologiczny, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000, stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy.
 • strefa ochrony częściowej, strefa ochrony ścisłej.
 • Ogród botaniczny – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji.Park krajobrazowy – forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
  Warto wiedzieć że... beta

  Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
  Ochrona przyrody w Polsce – system prawny, formy ochrony oraz działania z zakresu ochrony przyrody realizowane na terenie Polski.
  W Europie powołano kilkaset parków narodowych, w większości odpowiadających kategorii II obszarów chronionych wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Pierwsze z nich powstały w 1909 r. w Szwecji. Do wybuchu II wojny światowej pierwsze parki narodowe powstały w 12 państwach (w Szwecji od 1909 r., Francji 1913 r., Szwajcarii 1914 r., Hiszpanii 1918 r., Włoszech 1922 r., Islandii 1930 r., Polsce i Irlandii 1932 r., Bułgarii 1934 r., Rumunii 1935 r. oraz Finlandii i Grecji 1938 r.). Największym parkiem jest rosyjski Park Narodowy Jugyd Wa mający obszar 18 917 km². W artykule nie uwzględniono parków państw europejskich, bądź ich terytoriów zależnych znajdujących się poza granicami fizycznymi kontynentu (dotyczy Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, krajów Kaukazu, Kazachstanu, Rosji, Turcji oraz byłych kolonii)
  Park narodowy – forma ochrony przyrody występująca w większości państw świata; obszar powołany przez władzę szczebla krajowego celem ochrony występującej tam przyrody ożywionej (rzadziej np. cech krajobrazu, także kulturowego), na którym prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd., jednak obszar przynajmniej w pewnym zakresie jest udostępniony do zwiedzania.
  Strefa ochrony częściowej w parku narodowym (w przeciwieństwie do strefy ochrony ścisłej) zmierza do przywrócenia pierwotnego stanu środowiska, czyli unaturalnienia biocenoz lub zachowania ich w określonym stanie w celu stworzenia optymalnych warunków wybranym składnikom danej biocenozy. Realizacja ochrony częściowej może wiązać się z:

  Reklama