• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja paramilitarna

  Przeczytaj także...
  Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej (ORMO) – paramilitarna organizacja ochotnicza i społeczna wspierająca MO, powołana w 1946, a rozwiązana w 1989 przez Sejm.
  Straż Ochrony Kolei (SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789).
  Parada Armii Zbawienia na ulicach Oxfordu
  Przysięga junaka Ochotniczych Hufców Pracy
  Organizacja paramilitarna (SA)

  Organizacja paramilitarna – sposób zorganizowania na wzór wojskowy. Organizacjami paramilitarnymi mogą być zarówno instytucje rządowe jak i organizacje pozarządowe. Organizacjami pozarządowymi tego typu należą między innymi wszystkim organizacje strzeleckie, grupy rekonstrukcyjne, grupy ASG, ZHP i ZHR. Instytucje rządowe działające w ten sposób to między innymi Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Policja i Straż Leśna.

  Służba Leśna – organ odpowiedzialny za ład i porządek na terenie Lasów Państwowych powołany ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Obowiązujący do tego czasu dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o Straży Leśnej został uchylony z dniem 1 stycznia 1992 roku. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników Lasów Państwowych zajmujących się m.in. zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego. Zadania te wykonują strażnicy leśni. Strażnik na terenie lasu może karać mandatami oraz pozwać do sądu jako oskarżyciel publiczny.Ewangelizacja (gr. euaggelizein – głosić dobrą nowinę) – propagowanie głównych kanonów wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim nauki o Jezusie.

  Słowo paramilitarny nie jest terminem naukowym ani nazwą własną. Definicje słów paramilitarny czy organizacja paramilitarna mają więc charakter słownikowy, a nie wojskowy, historyczny, politologiczny, prawny etc., co pozwala uznać za organizację paramilitarną również np. Armię Zbawienia, dla której posługiwanie się stopniami podobnymi do używanych w wojsku i noszenie mundurów jest szczególnym sposobem organizacji wewnętrznej życia wspólnoty religijnej oraz manifestowania przekonań religijnych.

  Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

  Organizacja urządzona (przyjęta) na wzór wojskowy może mieć bardzo różne cele, np. zapewnienie młodzieży pracy i umożliwienie jej nabycia kwalifikacji zawodowych wraz z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania obywatelskiego (Ochotnicze Hufce Pracy), wspieranie przemocą któregoś środowiska politycznego (Oddziały Szturmowe NSDAP), oddziaływanie wychowawcze na obywateli i umacnianie dyscypliny społecznej (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej), dyscyplinowanie uczniów (organizacja nauczania w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu), ewangelizacja na wolnym powietrzu oraz działanie o charakterze społecznym (Armia Zbawienia), zdominowanie spółek zależnych (niektóre struktury holdingowe), popełnianie przestępstw (zorganizowane grupy przestępcze), militaryzacja kraju (Korea Północna).

  Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Mobilizacja
 • Militaryzacja
 • Demobilizacja
 • Demilitaryzacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. paramilitarny. sjp.pwn.pl. [dostęp 22 kwietnia 2020].
  2. SJS- Siedlce, Rola organizacji paramilitarnych w systemie obronnym kraju – SJS STRZELEC [dostęp 2021-01-27] (pol.).
  3. paramilitarny (pol.). W: Poradnia Językowa PWN [on-line]. sjp.pwn.pl/poradnia. [dostęp 2021-05-02].
  4. Moscow Branch of the Salvation Army (Oddział Moskiewski Armii Zbawienia) przeciwko Federacji Rosyjskiej - wyrok ETPC z dnia 5 października 2006 r., skarga nr 72881/01, w: M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Oficyna 2007, s. 174
  5. 80-lecie Szkolnictwa Żeglugowego w Polsce, Prosto z Pokładu, Biuletyn nr 165, Czerwiec 2017, s. 2
  6. Earle Edwin Cairns, Z chrześcijaństwem przez wieki: historia Kościoła Powszechnego, Katowice 2003, s. 417
  7. Mniejszość nie może terroryzować większości. rp.pl. [dostęp 2021-05-03].
  8. Połowa firm ma trudności ze zidentyfikowaniem poważnego naruszenia cyberbezpieczeństwa. kaspersky.pl. [dostęp 2021-05-03].
  Militaryzacja - działania w zakresie kompleksowych przygotowań obronnych w państwie prowadzone w czasie ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego lub w czasie wojny, polegające na przeniesieniu form i metod organizacji wojskowej do działów administracji państwowej i gospodarki narodowej oraz do określonych jednostek organizacyjnych, a także na stosowaniu w nich wojskowych przepisów i dyscypliny oraz nadaniu im wojskowego charakteru poprzez powołanie do służby w jednostkach zmilitaryzowanych.Przestępczość zorganizowana – zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań, nie jest zjawiskiem wcześniej nieznanym, występowała w wielu krajach, w różnej formie, a przedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Airsoft – gra zespołowa wykorzystująca pneumatyczne elektryczne, gazowe i sprężynowe repliki broni palnej strzelające plastikowymi kulkami o kalibrze 6 (rzadziej 8) mm, np.: AK, M16, M60.
  Ochotnicze Hufce Pracy – polska organizacja młodzieżowa powołana do życia 13 czerwca 1958 uchwałą Rady Ministrów Nr 201/58. OHP w swych założeniach nawiązywały do tradycji Junackich Hufców Pracy z 1936 roku. Celem działania hufców było zapewnienie młodzieży obojga płci pracy równocześnie z umożliwieniem jej nabycia kwalifikacji zawodowych w połączeniu z zapewnieniem jej ogólnej oświaty i wychowania obywatelskiego.
  Korea Północna (kor. 조선민주주의인민공화국, hancha 朝鮮民主主義人民共和國, MCR. Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, w skrócie KRLD) – państwo totalitarne w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie, według konstytucji, Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Przynajmniej formalnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie jest państwem komunistycznym. Od 2009 roku władze Korei Północnej rozpoczęły wykreślać odniesienia sugerujące komunistyczny ustrój i charakter państwa z konstytucji oraz z innych oficjalnych dokumentów.
  Sturmabteilung (SA, niem. Die Sturmabteilungen der NSDAP, pol. Oddziały Szturmowe NSDAP) – utworzone w 1920 roku bojówki do ochrony zgromadzeń partyjnych, a następnie oddziały masowej organizacji wojskowej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Sturmabteilung było głównym narzędziem terroru niemieckiej partii nazistowskiej w walce z bojówkami i sympatykami innych ugrupowań politycznych (głównie komunistami). Po tzw. nocy długich noży z 29 na 30 czerwca 1934, kiedy w wyniku walk wewnątrzpartyjnych wymordowano jej przywódców, straciła na znaczeniu na rzecz Schutzstaffel (SS). Od barwy umundurowania SA były zwane brunatnymi koszulami.
  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.
  Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.
  Historyczne rekonstrukcje to zbiór działań, podczas których ich uczestnicy odtwarzają w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie, względnie oryginalnych, konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne aspekty życia w wybranym okresie historycznym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.776 sek.