Online analytical processing

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

OLAP (ang. On-Line Analytical Processing) – przetwarzanie informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych.

Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych. Pojęcie OLAP powstało poprzez modyfikacje pojęcia związanego z tradycyjnymi bazami danych – OLTP (Online Transaction Processing).

Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Klasyfikacja[ | edytuj kod]

Systemy OLAP zazwyczaj dzieli się na trzy kategorie:

 • wielowymiarowe (MOLAP, ang. multidimensional OLAP),
 • relacyjne (ROLAP, ang. relational OLAP),
 • hybrydowe (HOLAP, ang. hybrid OLAP).
 • Wielowymiarowe[ | edytuj kod]

  Tradycyjne systemy OLAP są często nazywane wielowymiarowymi OLAP (ang. multidimensional OLAP lub MOLAP), gdyż przekładają transakcje na wielowymiarowe widoki. Dane są organizowane w postaci wielowymiarowych kostek.

  ETL (ang. Extract, Transform and Load) – narzędzia wspomagające proces pozyskania danych dla baz danych, szczególnie dla hurtowni danych.Widok (perspektywa) to logiczny byt (obiekt), osadzony na serwerze baz danych. Umożliwia dostęp do podzbioru kolumn i wierszy tabel lub tabeli na podstawie zapytania w języku SQL, które stanowi część definicji tego obiektu. Przy korzystaniu z widoku jako źródła danych należy odwoływać się identycznie jak do tabeli. Operacje wstawiania, modyfikowania oraz usuwania rekordów nie zawsze są możliwe ( np. w sytuacji gdy widok udostępnia część kolumn dwóch tabel tb_A oraz tb_B bez kolumny z kluczem głównym tabeli tb_B ). W niektórych SZBD widok służy wyłącznie do pobierania wyników i ograniczania dostępu do danych.

  Systemy relacyjne[ | edytuj kod]

  Systemy ROLAP przechowują dane (często w postaci źródłowej) oraz tabele wymiarów w relacyjnych bazach danych. W tym rozwiązaniu również można wykorzystać dodatkowe tabele do przechowywania zagregowanych informacji. Wymaga to jednak większego nakładu na proces ETL.

  HOLAP - (Hybrid OLAP) stara się łączyć zalety ROLAP i MOLAP. Wykorzystane są tutaj jednocześnie wielowymiarowe (dane zagregowane) oraz relacyjne (dane elementarne, bez dublowania) bazy danych. Zapytania szczegółowe są wykonywane wolniej, ponieważ działają na strukturze relacyjnej (ROLAP). Dane w HOLAP maja zwykle mniejszy rozmiar niż dane w MOLAP. Struktury HOLAP są przeznaczone dla potrzeb szybkiego dostępu do agregacji bazujących na dużych zbiorach danych.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Systemy hybrydowe[ | edytuj kod]

  Wśród dostawców rozwiązań nie ma jednoznacznych ustaleń definicyjnych, określających co kwalifikuje się jako hybrydowy OLAP – poza tym, że baza danych rozdziela dane pomiędzy podsystem relacyjny i specjalizowany, łącząc tym samym cechy OLAP wielowymiarowego i relacyjnego.

  Przetwarzanie informacji – działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z określonymi wcześniej potrzebami informacyjnymi kierownictwa. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie, selekcja, operacje arytmetyczne, metody statystyczne, porównywanie, metoda rangowania, sortowanie.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Inne[ | edytuj kod]

  Używa się również, choć rzadziej niż powyższych, kategorii:

 • Desktop OLAP (DOLAP) – systemy niewielkiej, „osobistej” skali,
 • Real-time OLAP (RTOLAP) – systemy czasu rzeczywistego,
 • Web-based OLAP (WOLAP) – systemy dostępne w publicznej sieci.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kostka OLAP
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. OLAP zaawansowany system analiz on line. Słownik ERP. [dostęp 2019-10-02].
  2. Serwer bazodanowy OLAP na przykładzie Hyperion Essbase – https://www.cogit.pl/o-firmie/aktualnosci/hyperion-essbase-i-jego-znaczenie-dla-hyperion-planning/.
  Analiza (łac. [now.] analysis, od gr. ἀναλύειν analyein, „rozdzielić”, od ἀνα- ana- oraz lyein, „rozluźnić, rozwiązać, zniszczyć”) – rozkład na składniki/czynniki (w sensie materialnym i niematerialnym); przeciwieństwo syntezy.SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Warto wiedzieć że... beta

  MOLAP (ang. Multidimensional OnLine Analytical Processing) – jeden z trzech głównych rodzajów oprogramowania przetwarzania analitycznego OLAP. Choć MOLAP ma podobne zastosowanie do ROLAP oraz HOLAP, umożliwiając analizę dużych ilości informacji, różni się od nich pod względem zastosowanych rozwiązań oraz implementacji. Dane przetwarzane przez MOLAP są często wstępnie przeliczane oraz składowane w wielowymiarowej kostce, która implementowana jest przeważnie jako wielowymiarowa tablica.
  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.
  Hurtownia danych (ang. data warehouse) – rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama