Odpady komunalne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Niedopałek papierosa z filtrem jest to odpad zaliczany do grupy 20, zarezerwowanej dla odpadów komunalnych, także tych gromadzonych selektywnie.
W roku 2010 zlikwidowanych zostało w Polsce 9677 tzw. dzikich wysypisk, czyli niezorganizowanych składowisk odpadów, z czego 80% w miastach, a 20% na terenach wiejskich. Podczas ich likwidacji zebrano ok. 75 tys. ton odpadów komunalnych.

Odpady komunalneodpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów (zwanych także bytowymi) występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 779), obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Tomaszów Mazowiecki (do 1926 Tomaszów) – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim. Szóste co do wielkości, a czwarte co do ludności miasto w woj. łódzkim.

Jak podaje Rosik-Dulewska, najczęściej występujący skład odpadów komunalnych stałych w Polsce przedstawia się następująco:

 • od 40% do 50% stanowią substancje organiczne
 • max. 60% to części mineralne (w tym ok. 30% to popioły z małych palenisk).
 • Autorka ta wyodrębnia także cztery grupy odpadów komunalnych, ze względu na ich przydatność jako surowców wtórnych.

 • Grupa I to odpady traktowane jako surowce wtórne niekonsumpcyjne. Należą tu odpady papierowe, z tworzyw sztucznych, szkła, metali oraz tekstyliów stanowiące ok. 30% masy odpadów komunalnych stałych.
 • Grupę II stanowią odpady rzadko traktowane jako surowce wtórne. Są to odpady organiczne (biodegradowalne), takie jak resztki pożywienia stanowiące ok. 50% masy odpadów komunalnych stałych.
 • Do grupy III należą odpady paleniskowe pochodzące z sezonowego ogrzewania domostw (do 20% masy odpadów). Tego typu odpady nieorganiczne nie są rozpatrywane jako surowce wtórne.
 • Grupa IV to dość nielicznie występujące odpady, o znikomej wartości surowca wtórnego. Zaliczane tu są pozostałości z porządkowania domostw (np. wykorzystana chemia gospodarcza).
 • Dane statystyczne dotyczące Polski[ | edytuj kod]

  Wywóz odpadów komunalnych w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie)

  Według GUS-u w roku 2010 zostało wytworzonych w Polsce 12 038 400 ton odpadów komunalnych, a zebrano ich 10 044 200. W porównaniu z rokiem 2009 odnotowano nieznaczny spadek w ilości odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych wynoszący ok. 0,1%. Ilości zebranych odpadów komunalnych według województw w 2010 roku przedstawiały się następująco:

  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).
  1. 1 573 100 ton w województwie mazowieckim
  2. 1 380 200 ton w województwie śląskim
  3. 994 400 ton w województwie dolnośląskim
  4. 915 100 ton w województwie wielkopolskim
  5. 328 200 ton w województwie warmińsko-mazurskim
  6. 297 100 ton w województwie lubuskim
  7. 260 100 ton w województwie opolskim
  8. 242 900 ton w województwie podlaskim
  9. 199 500 ton w województwie świętokrzyskim.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama