Odbiorca energii elektrycznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.

Moc umowna – moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub też w umowie o sprzedaż energii. Określana jest jako wartość maksymalna ze średnich wartości mocy w okresie 15 minut lub w przypadku rozliczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi w okresie 60 minut.Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.

Odbiorca taryfowy przyłączony do sieci elektroenergetycznej spółki dystrybucyjnej (SD) ponosi wobec niej następujące opłaty:

Przyłącze energetyczne - element sieci elektroenergetycznej służący do przyłączenia instalacji odbiorczej o wymaganej mocy przyłączeniowej pobieranej z systemu dystrybucji energii elektrycznej, wykonane na podstawie warunków przyłączenia wystawionych przez OSD. Przyłącza elektroenergetyczne można podzielić, w zależności od:Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.
 • za pobraną energię elektryczną;
 • za ponadumowny pobór energii elektrycznej biernej;
 • za usługi przesyłowe (dystrybucyjne);
 • opłatę abonamentową;
 • inne opłaty np. związane z przekroczeniem mocy umownej lub zwiększoną pewność zasilania odbiorców posiadających kilka przyłączy (niezależnych ciągów zasilania).
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ​ISBN 83-7207-506-9​.
  2. Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce, OWPW, Warszawa 2007, ​ISBN 978-83-7207-704-2​.
  Odbiornik energii elektrycznej (urządzenie odbiorcze) – urządzenie, którego funkcjonowanie jest uzależnione od pobierania energii dostarczanej w postaci prądu elektrycznego.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej jest wydawnictwem Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w wydawaniu skryptów, podręczników, monografii oraz prac naukowych autorstwa głównie wykładowców Politechniki Warszawskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Fabryka (łac. fabrica ‘warsztat rzemieślniczy’) – zakład przemysłowy, w którym produkcja odbywa się przy użyciu maszyn.
  Odbiór energii elektrycznej – termin określający moc lub energię elektryczną pobieraną w sposób ciągły lub przerywany przez odbiornik lub zespół odbiorników. Odbiorem jest na przykład moc odbierana przez odbiorniki zainstalowane w budynku mieszkalnym, moc odbierana przez odbiorniki w zakładzie przemysłowym zasilanym z sieci średniego napięcia za pośrednictwem własnej stacji transformatorowej.
  Niezależny ciąg zasilania (NCZ) - jest to każdy zespół elementów sieciowych (linii, rozdzielni, transformatorów) dostawcy energii elektrycznej w normalnym układzie pracy, poprzez które energia elektryczna jest dostarczana do urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy. Każdy niezależny ciąg zasilania obejmuje:

  Reklama