Object Pascal

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Object Pascalobiektowy język programowania, jest obiektowym rozszerzeniem języka Pascal. Pomiędzy językami Pascal i Object Pascal występuje podobna relacja jak w przypadku języków C i C++ (tzn. że Object Pascal jest nadzbiorem Pascala). W języku Object Pascal dodano nie tylko możliwość programowania obiektowego (klasy) ale uzupełniono go także o cechy, których nie posiada Pascal, np.: tablice dynamiczne, przeciążanie procedur/funkcji, interfejsy, zarządzane ciągi znaków, zarządzane rekordy, obsługa Unikodu, typy generyczne, przeciążanie operatorów.

Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.

Object Pascal został rozwinięty przez firmę Apple Computer przy współpracy Larry'ego Teslera, głównego architekta i Niklausa Wirtha, twórcy języka Pascal. Object Pascal wywodzi się z wcześniejszej, obiektowo zorientowanej wersji Pascal'a nazywanej Clascal, dostępnego dla komputerów Lisa. Implementacje języka Object Pascal są zastosowane w środowiskach programistycznych Borland Delphi, CodeGear Delphi, Kylix oraz w środowisku programistycznym Lazarus (kompilator Free Pascalwolne oprogramowanie).

C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.Embarcadero Delphi – nazwa środowiska programistycznego rozwijanego obecnie przez firmę Embarcadero (środowisko zostało stworzone w 1995 roku przez firmę Borland jako Borland Delphi).

Object Pascal charakteryzuje się głównie prostą składnią i bardzo wysoką efektywnością tworzenia oprogramowania, na co ma wpływ bardzo szybki kompilator (w porównaniu do innych języków jest kilkakrotnie szybszy). W implementacji obiektowej zachowano większość elementów programowania strukturalnego, przez co osiągnięto narzędzie łączące oba paradygmaty przy zachowaniu zgodności na poziomie kodu (możliwość kompilacji starszego kodu nowymi kompilatorami).

Instrukcja strukturalna, to instrukcja zdefiniowana w składni określonego języka programowania, zbudowana ze składowych instrukcji prostych i strukturalnych, sterująca przebiegiem realizacji algorytmu. Instrukcja taka budowana jest w kodzie źródłowym w oparciu o nawiasy syntaktyczne.CodeGear jest w całości częścią firmy Embarcadero Technologies. CodeGear wytwarza narzędzia programistyczne takie jak Delphi, C++ Builder, system bazodanowy InterBase. Pierwotnie CodeGear było własnością firmy Borland Software Corporation i została z niej wydzielona jako firma-córka 14 listopada 2006. Obecnym prezesem firmy jest Jim Douglas.

Przez pewien czas firma Borland (a potem CodeGear) unikała stosowania nazwy „Object Pascal” dla swoich kompilatorów. W swoich materiałach informacyjnych zaczęła używać nazwy Delphi Programming Language. Oficjalnie tłumaczono to tym, że obecne implementacje Object Pascal'a coraz bardziej odbiegają od pierwotnie opracowanych standardów języka. Jednak w przemyśle informatycznym normalnym zjawiskiem jest to, że specyfikacje języków programowania z czasem stają się coraz bardziej złożone i odbiegają od prostoty pierwszych wersji. Wystarczy przyjrzeć się jak dużym zmianom na przestrzeni wielu lat uległy języki: C++, Java czy nawet C# (najmłodszy z nich). W żadnym z tych przypadków nie dokonano zmiany nazwy języka (i nie była ona potrzebna). Zmiana nazwy z Object Pascal na Delphi była podyktowana wyłącznie pobudkami handlowymi (marketing). Z perspektywy czasu widać jednak wyraźnie, że był to bardzo nieprzemyślany i szkodliwy dla produktu (tj. Delphi) i języka krok, przyczynił się bowiem w znacznym stopniu do marginalizacji języka i środowiska programowania. Spowodowało to także zamieszanie, ponieważ Delphi zwykle było kojarzone ze środowiskiem programistycznym typu RAD, a nie z językiem programowania. Obecnie stosowane w Delphi kompilatory obsługują rozszerzony Object Pascal a samo środowisko jest wyposażone dużą liczbę różnorakich bibliotek, w tym zbiór komponentów wizualnych VCL (dzięki którym środowisko Delphi zyskało dużą popularność) oraz FireMonkey, które umożliwiają szybkie i łatwe tworzenie aplikacji dla systemów operacyjnych Windows (32 i 64 bit), Linux, Android, MacOS X i iOS. W spisie firmy Tiobe Delphi i Object Pascal są umieszczone na jednej pozycji. Jest to zupełnie oczywiste, ponieważ zarówno Delphi jak i Lazarus wykorzystują ten sam język programowania a różnią się tylko implementacjami kompilatorów (Delphi - komercyjne, Lazarus - open source Free Pascal).

Instrukcja wyboru – instrukcja decyzyjna – jest to instrukcja w określonym języku programowania, umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji.Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone.

Podstawowe elementy języka[ | edytuj kod]

Struktura programu[ | edytuj kod]

program nazwa_programu (parametry); //nagłówek
{część definiująca}
begin
 {część operacyjna}
end.

Tworzone programy pracują zasadniczo w dwóch trybach:

Instrukcja wywołania jest to instrukcja, w danym języku programowania, powodująca wywołanie (i w konsekwencji wykonanie) określonego podprogramu.Borland (w latach 1998-2001 pod nazwą Inprise) – amerykańskie przedsiębiorstwo dostarczające oprogramowanie i rozwiązania programistyczne do tworzenia aplikacji. Najbardziej znane z produktów Borland to kompilatory i zintegrowane środowiska programistyczne: Turbo Pascal, Delphi, C++ Builder, JBuilder; Kylix oraz C#Builder. W roku 2005 Borland zatrudniał ponad 1300 pracowników na całym świecie. W 2006 roku firma ogłosiła, że postanowiła się skupić na rynku zarządzania życiem produktu oraz projektowaniem oprogramowania i zarządzania projektami, w związku z tym oddział firmy odpowiedzialny za tworzenie i rozwijanie kompilatorów i środowisk oprogramowania został wydzielony jako zależna spółka - CodeGear, która później została sprzedana Embarcadero Technologies. Obecnie firma udostępnia głównie oprogramowanie oraz usługi związane z zarządzaniem cyklem życia aplikacji.
 • tekstowy – przeznaczony dla wiersza poleceń Windows, obsługiwane przez bibliotekę modułów RTL (Runtime Library),
 • graficzny (VCL) – przeznaczony dla środowiska graficznego Windows, obsługiwany przez bibliotekę VCL (Visual Component Library),
 • graficzny (FMX) – przeznaczony dla środowisk graficznych: Windows, Linux, MacOS X, Android i iOS, obsługiwany przez bibliotekę FireMonkey (dostępny tylko w Delphi).
 • Komentarze[ | edytuj kod]

  Komentarz stanowi swobodny tekst w kodzie programu. Ma on znaczenie jedynie dla czytelności kodu źródłowego, gdyż jest ignorowany przez kompilator. W języku Object Pascal występują 3 rodzaje komentarzy:

  Lazarus – zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) oparte na kompilatorze Free Pascal. Jest to wzorowane na Delphi wizualne środowisko programistyczne oraz biblioteka Lazarus Component Library (LCL), która jest odpowiednikiem VCL.Clascal to zorientowany obiektowo język programowania stworzony w 1983 przez oddział firmy Apple Computer - Personal Office Systems (POS) (później nazwany The Lisa Division, a jeszcze później The 32-Bit Systems Division)
 • nawiasy klamrowe { .. }, występujące w Turbo Pascalu,
 • komentarze typu (* .. *) (nawias-gwiazdka), także występujące w Turbo Pascalu,
 • komentarze jednowierszowe znane z języka C++, występujące w postaci // (ang. double slash).
 • Składnia[ | edytuj kod]

  Kompilator przetwarzając wyrażenie na program analizuje wyrażenie od lewej do prawej strony zachowując kolejność wykonywania działań:

  Visual Component Library (ang. VCL) - biblioteka stworzona w języku Object Pascal (obiektowej wersji języka Pascal) przez firmę Borland na potrzeby środowiska Delphi, potem zaadaptowana też do środowiska C++ Builder.DLL (z ang. Dynamic-Link Library - biblioteka łączona dynamicznie) – w środowisku Microsoft Windows biblioteka współdzielona (z ang. shared library), która przechowuje implementacje różnych podprogramów programu lub zasoby programu. Podprogramy i zasoby zawarte w bibliotece DLL mogą być wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innej biblioteki DLL) przez dowolny plik wykonywalny, sama biblioteka DLL nie jest samodzielnym programem.
 • operatory jednoargumentowe (+, -, @, ^, not)
 • operatory multiplikatywne (*, /, div, mod, and, shl, shr),
 • operatory addytywne (+, -, or, xor),
 • relacje (=, <>, <, >, <=, >=, in)
 • Po napotkaniu nawiasu otwierającego, kompilator przetwarza wyrażenie w nawiasie, a jego wartość jest argumentem dla wyrażenia, które zawiera wyrażenie w nawiasie.

  Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.

  Kompilator optymalizując działania oblicza podczas kompilacji wszystkie wartości, których argumentami są stałe (tzw. wyrażenia stałe). Kompilator optymalizując kod nie zapewnia kolejności obliczania argumentów działania, a przy obliczaniu wyrażeń logicznych może pominąć dalsze obliczanie, gdy znany jest wynik na podstawie częściowych obliczeń.

  Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) NASDAQ: AAPL – amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Założona przez Steve’a Wozniaka – projektanta, Steve’a Jobsa i Ronalda Wayne’a. Produkty spółki to m.in.: komputery Mac, iPod, iPhone i iPad. Oprogramowanie Apple obejmuje system operacyjny OS X, przeglądarkę multimediów iTunes, pakiet oprogramowania multimedialnego i kreatywności iLife, pakiet oprogramowania biurowego iWork, profesjonalny pakiet fotografii Aperture, pakiet profesjonalnych rozwiązań wideo Final Cut Studio oraz zestaw narzędzi audio Logic Studio. Od stycznia 2010 roku firma działa poprzez 284 własnych sklepów detalicznych w dziesięciu krajach, oraz za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.Turbo Pascal – jedna z popularniejszych implementacji kompilatorów języka Pascal, zintegrowane środowisko programistyczne, produkt firmy Borland International dla procesorów Z-80 (system CP/M) oraz rodziny Intel 80x86 i nowszych. Obecnie nie jest już rozwijany. Następcą Turbo Pascala jest Borland Delphi.

  Procedury i funkcje[ | edytuj kod]

  Procedura to podprogram nie zwracający wartości. Szkielet deklaracji procedury w języku Object Pascal jest taki sam jak w standardowym języku Pascal:

  procedure NazwaProcedury[(ListaParametrówFormalnych)]; [Dyrektywy;]
  begin
  end;
  

  Nazwa procedury i (opcjonalnie) lista parametrów formalnych (argumentów) oraz dyrektyw nosi nazwę nagłówka procedury.

  Funkcja to podprogram zwracający wartość. Szkielet deklaracji funkcji w języku Object Pascal jest taki sam, jak w standardowym języku Pascal:

  FireMonkey (w skrócie FMX) to wieloplatformowa biblioteka GUI opracowana przez Embarcadero Technologies, dostępna w Delphi (język programowania Object Pascal) oraz C++ Builder (język programowania C++) do tworzenia oprogramowania wieloplatformowego dla systemów operacyjnych: Windows, MacOS, iOS, i Android. Ponadto zewnętrzna biblioteka FMX Linux, umożliwia tworzenie oprogramowania okienkowego dla systemu Linux. Dzięki temu możliwe jest tworzenie oprogramowania dla komputerów osobistych (PC, stacje robocze), tabletów i smartfonów opartego praktycznie na tym samym kodzie źródłowym. Instrukcja wiążąca to instrukcja w danym języku programowania służąca uproszczeniu zapisu odwołań do pól rekordu ( struktury) lub pól i metod obiektu.
  function NazwaFunkcji[(ListaParametrówFormalnych)]: TypZwracanejWartości; [Dyrektywy;]
  begin
  end;
  

  Nazwa funkcji, typ zwracanej wartości i (opcjonalnie) lista parametrów formalnych (argumentów) oraz dyrektyw nosi nazwę nagłówka funkcji.

  Zmienne[ | edytuj kod]

  W języku Object Pascal (podobnie jak w Pascalu) deklaracje zmiennych są umieszczone przed blokiem kodu danego podprogramu lub programu głównego (w przeciwieństwie do C/C++, Javy i C#). Np. fragment kodu wyglądający w C++ następująco:

  void example(void)
  {
   int x = 1;
   x++;
   float y = 1.5;
   y+=7;
   int z;
  }
  

  w języku Object Pascal powinien wyglądać następująco:

  Android – system operacyjny dla urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, tablety PC i netbooki. Obecnie (2013) najpopularniejszy system mobilny na świecie. Android został oparty na jądrze Linux oraz oprogramowaniu na licencji GNU. Początkowo był rozwijany przez firmę Android Inc. (kupioną później przez Google), następnie przeszedł pod skrzydła Open Handset Alliance.Niklaus Wirth (ur. 15 lutego 1934 w Winterthur) – szwajcarski elektronik i informatyk. Twórca wielu języków programowania.
  procedure Example;
  var
   X, Z: Integer;
   Y: Real;
  begin
   X := 1;
   Inc(X);
   Y := 1.5;
   Y := Y + 7;
  end;
  

  Istnieje możliwość nadawania wartości zmiennym podczas ich deklaracji (inicjalizacja), np.:

  var
   I: Integer = 13;
   S: string = 'Ciekawy artykuł w Wikipedii';
   D: Double = 3.14159;
   P: Pointer = nil;
  

  Jest to dopuszczalne tylko dla zmiennych globalnych i statycznych.

  Nie jest natomiast konieczne nadawanie zmiennym globalnym wartości początkowej 0 (0, 0.0, nil w przypadku wskaźników lub łańcuch pusty w przypadku zmiennych typu string), gdyż kod inicjujący program dokonuje inicjacji wszystkich zmiennych globalnych poprzez wyzerowanie zajmowanej przez nie pamięci.

  Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Typy zmiennych[ | edytuj kod]

  Każda zmienna oraz stała musi mieć zdefiniowany typ, tj. musi przyjmować wartości z określonego, dopuszczonego zbioru wartości. Mogą one być zarówno proste, jak i złożone. Dostęp do wartości pewnej danej może być pośredni lub bezpośredni. Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje typów wartości:

  W programowaniu pętla to jedna z trzech podstawowych konstrukcji programowania strukturalnego (obok instrukcji warunkowej i instrukcji wyboru). Umożliwia cykliczne wykonywanie ciągu instrukcji określoną liczbę razy, do momentu zajścia pewnych warunków, dla każdego elementu kolekcji lub w nieskończoność.Free Pascal (również: FPK Pascal, FPC) jest 32- oraz 64-bitowym kompilatorem języka Pascal, dostępnym na wiele różnych platform sprzętowych i systemów operacyjnych.
 • proste (dostęp bezpośredni),
 • strukturalne (dane złożone, dostęp bezpośredni),
 • referencyjne (dostęp pośredni).
 • Instrukcje[ | edytuj kod]

 • Instrukcje proste:
 • instrukcja przypisania,
 • instrukcja skoku,
 • instrukcja pusta,
 • instrukcja wywołania procedury lub funkcji;
 • Instrukcje strukturalne:
 • instrukcja grupująca,
 • instrukcja wiążąca,
 • instrukcja warunkowa,
 • instrukcja wyboru,
 • instrukcja pętli: iteracyjna for i repetycyjne while…do i repeat…until,
 • obsługi wyjątków: wywołania raise i bloków try…except, try…finally.
 • Różnice pomiędzy Object Pascal'em i | edytuj kod]

  Zalety
 • czytelniejsza składnia (słowa kluczowe zamiast klamer i nawiasów, co wprawdzie pociąga za sobą nieco większą objętość kodu źródłowego, jednak jest już od dawna bez znaczenia, ze względu na pojemne nośniki danych oraz mechanizmy podpowiadania kodu w rodzaju IntelliSense),
 • mechanizm modułów wraz z kontrolą widoczności nazw i sekcjami inicjalizacyjnymi oraz finalizacyjnymi,
 • łatwe tworzenie bibliotek DLL,
 • opcjonalna kontrola zakresów i przepełnień,
 • wbudowane zbiory i liczne operacje na nich, co znacznie przyspiesza i upraszcza np. porównania,
 • tablice dynamiczne,
 • wbudowany typ zmiennych plikowych – także uproszczone tworzenie plików składających się tylko z jednego typu danych,
 • uproszczony mechanizm mapowania składowych rekordu – instrukcja wyboru case wewnątrz definicji typu zamiast unii,
 • dyrektywa mapująca (absolute),
 • mechanizm zgodności typów,
 • możliwość tworzenia lokalnych procedur i funkcji w procedurach i funkcjach (funkcje/procedury zagnieżdżone),
 • obiekty posiadają właściwości (properties) – także tablicowe i domyślne, zwiększa to czytelność kodu,
 • istnienie metaklas – ich obiekty zawierają referencje do klas,
 • wirtualne konstruktory i destruktory,
 • oddzielenie części deklaracji od instrukcji zwiększa czytelność kodu i zmusza do porządku,
 • mechanizm przedefiniowania operatorów (w Delphi jedynie dla rekordów, we FreePascalu także dla pozostałych typów),
 • mechanizm pomocników, pozwalający rozszerzać funkcjonalność klas, rekordów oraz typów prostych o dodatkową funkcjonalność.
 • Wady
 • możliwość kompilacji kodu zawierającego instancje klas zawierających metody abstrakcyjne (kompilator wygeneruje ostrzeżenie).
 • Inne różnice
 • odmienne symbole operatorów, brak uproszczonych operatorów przypisań, jak np. += czy <<= (z wyjątkiem FPC),
 • uboższa, ale łatwiejsza implementacja obiektów (brak dziedziczenia od wielu przodków), ale za to są wirtualne konstruktory i nie trzeba ich pokrywać w każdej klasie (podobnie jest też w językach: Java i C#),
 • wszystkie klasy mają wspólnego przodka (TObject) – upraszcza to np. implementację polimorficznych klas kontenerów (podobnie jest też w językach: Java i C#),
 • mniejsza kontrola wykonywania pętli for – zmienna iteracyjna w pętli for zmienia się o 1 automatycznie, a w wielu implementacjach jest „chroniona” przed zmianami, umożliwia to tworzenie wydajniejszego kodu wykonalnego (od wersji Delphi 2005 pętla for umożliwia enumerację po każdym elemencie zbioru w postaci: for zmienna in zbiór do),
 • funkcje nie zwracające wartości nazwane są procedurami.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Index TIOBE - The Software Quality Company, www.tiobe.com [dostęp 2021-06-06].
  2. Operator overloading - Free Pascal wiki, wiki.freepascal.org [dostęp 2021-06-06].
  3. Helper types - Free Pascal wiki, wiki.freepascal.org [dostęp 2021-06-06].
  4. Class and Record Helpers (Delphi) - RAD Studio, docwiki.embarcadero.com [dostęp 2021-06-06].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • X. Pacheco, S. Teixeira, Delphi 5 Vademecum profesjonalisty (t. 1 i 2), Helion 1999
 • X. Pacheco, S. Teixeira, Delphi 6 Vademecum profesjonalisty (t. 1 i 2), Helion 2002
 • A. Grażyński, Z. Zarzycki, Delphi 7, Helion 2003
 • T. Pamuła, Aplikacje w Delphi. Przykłady, Wydanie III, Helion 2013
 • N. Hodges, Programowanie w języku Delphi, Helion 2016
 • M. Kamburelis, Modern Object Pascal Introduction for Programmers
 • iOS – system operacyjny Apple Inc. dla urządzeń mobilnych iPhone, iPod touch oraz iPad. Obecna nazwa funkcjonuje od 7 czerwca 2010, wcześniej system był znany jako iPhone OS. System ten bazuje na systemie operacyjnym Mac OS X 10.5 i tym samym jądrze Darwin.Wyrażenie stałe jest to wyrażenie zapisane w kodzie źródłowym programu, którego wartość może zostać wyznaczona przez translator już na etapie kompilacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Paradygmat programowania (ang. programming paradigm) — wzorzec programowania komputerów przedkładany w danym okresie rozwoju informatyki ponad inne lub szczególnie ceniony w pewnych okolicznościach lub zastosowaniach.
  C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  Wolne Oprogramowanie (ang. free software) – termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników. Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji Wolnego Oprogramowania opublikowanej przez Free Software Foundation. Przysługujące użytkownikowi wolności to:.
  Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu programowania obiektowego w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu.
  Lawrence (Larry) Gordon Tesler (ur. 24 kwietnia 1945 w Nowym Jorku, zm. 17 lutego 2020 w Portola Valley) – amerykański programista. Twórca poleceń kopiuj-wklej (1973–1976), współtwórca języka programowania Compel. Absolwent Stanford University, związany m.in. z Xerox PARC, Apple Inc. (1980–1997), Amazon.com i Yahoo!.
  Instrukcja przypisania w językach programowania to rodzaj przypisania stanowiący odrębną instrukcję w kodzie źródłowym, w której do pewnej lokacji (l-wartości) przypisuje się wartość, która będzie w niej przechowywana.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.

  Reklama