• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowiczoki  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Aspekty prawne[ | edytuj kod]

  Nowiczoki nie były do 2020 roku uwzględnione w żadnym z wykazów Konwencji o zakazie broni chemicznej. Literatura wymienia co najmniej dwa powody tego stanu. Jednym z nich jest fakt, że Rosja nigdy nie przyznała się do opracowania lub produkcji nowiczoków. Jednak z drugiej strony istniała także obawa, że uwzględnienie nowiczoków w konwencji spowodowałoby ujawnienie ich dokładnej struktury chemicznej, przez co mogłyby zostać wyprodukowane przez inne państwa czy organizacje terrorystyczne. Doradcza Rada Naukowa Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w 2011 i w 2013 roku wskazywała, że nie ma żadnych niezależnych źródeł potwierdzających istnienie nowiczoków lub ich właściwości, a część związków chemicznych wskazanych przez Mirzajanowa w jego książce podlegałaby bezpośrednio pod zapisy konwencji. Mimo braku wyraźnego wymienienia nowiczoków w wykazach konwencji przed 2020 rokiem, mogły być one uznane za broń chemiczną w rozumieniu tej konwencji na podstawie tzw. kryterium celu ogólnego (ang. general-purpose criterion). Pojęcie to nie jest wymienione w samej konwencji, jednak jest powszechnie akceptowane i wynika z samych jej zapisów – według których bronią chemiczną jest każda substancja toksyczna, stosowana do celów innych niż dozwolone przez konwencję.

  {{Państwo infobox}} Nieznane pola: "gęstość_miejsce", "data2", "wydarzenie4", "język_używany", "data3", "wydarzenie1", "data1", "wydarzenie3", "wydarzenie2" oraz "data4". Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.

  W listopadzie 2019 roku na 24. konferencji państw stron Konwencji o zakazie broni chemicznej podjęto, po raz pierwszy w historii tej konwencji, decyzję o zmianie wykazu broni chemicznej. Zgodnie z poprawkami zgłoszonymi przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Holandię oraz przez Rosję, do wykazu I dodano szereg substancji, z których przynajmniej część jest uważanych za nowiczoki. Zmiany weszły w życie 7 czerwca 2020 roku.

  Lista przedstawia związki chemiczne, co do których wysunięto przypuszczenia, że mogą być nowiczokami. Nie ma żadnych publicznie dostępnych danych, które potwierdzają istnienie nowiczoków bądź też podają ich dokładne struktury chemiczne czy właściwości. Poniższa tabela zawiera struktury chemiczne – wraz z podstawowymi danymi identyfikacyjnymi, właściwościami i uwagami – które według różnych autorów mogą być nowiczokami bądź ich prekursorami. Lista nie jest kompletna. GRU (ros. ГРУ, Главное Разведывательное Управление; Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije (Główny Zarząd Wywiadowczy)), w pełni oficjalnie polskie tłumaczenie Główny Zarząd Rozpoznawczy (względnie Wywiadowczy) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich/ Federacji Rosyjskiej, Jednostka Wojskowa 44388 – instytucja wywiadu wojskowego ZSRR a następnie Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie ZSRR, wobec znaczącej redukcji aparatu i ograniczenia zakresu działalności cywilnych służb specjalnych wyrosłych na gruzach KGB, znaczenie GRU znacznie wzrosło.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Leszek Konopski (Konopski 2009 ↓, s. 165) wskazuje kilka przypadków błędnych, nieprecyzyjnych lub niepełnych wypowiedzi Mirzajanowa, wskazując również, że „Mirzajanow plątał się w swoich wypowiedziach wielokrotnie”. Przytoczone przykłady obejmują twierdzenia o „substancji 33” (błędnemu wskazaniu, że jest to nowiczok-#, braku potwierdzenia danych dot. wielkości produkcji, jak również „nieuzasadnionej i nie do udowodnienia” hipotezie o tej substancji jako przyczyny syndromu wojny w Zatoce Perskiej), czy informacje o dichlorku metylofosfonowym jako prekursorze A-230 (nowiczok otrzymany z takiego prekursora byłby bezpośrednio objęty zapisami konwencji z uwagi na obecność wiązania PC). Redaktorzy „Chemical Weapons Convention Bulletin” opisują artykuł Mirzajanowa w „The Wall Street Journal” z 1994 roku (dotyczący Konwencji o zakazie broni chemicznej) i wskazują na brak zrozumienia przez niego zapisów tego dokumentu (CWCB 24 ↓, s. 29).
  2. Określanej również przez Mirzajanowa jako nowiczok-# (tak samo jako jeden z prekursorów nowiczoków), co według Leszka Konopskiego jest błędne (Konopski 2009 ↓, s. 165).
  3. Chodzi najprawdopodobniej o Defence Science and Technology Laboratory bądź Defence CBRN Centre (brytyjski ośrodek szkoleniowy z zakresu OPBMR w Winterbourne Gunner, niedaleko Porton Down).
  4. Broń binarna (dwuskładnikowa) to postać broni chemicznej, która składa się z dwóch składników (mało toksycznych lub nietoksycznych), które są prekursorami danego środka paralityczno-drgawkowego. Odpowiedni środek trujący powstaje poprzez zmieszanie się obu składników i ich przereagowanie, przy czym dzieje się to dopiero w chwili, gdy potrzebne jest jego działanie toksyczne, np. po wystrzeleniu pocisku.
  5. Nazwę tej grupy związków (ang. A-series nerve agents) przyjął w swojej publikacji Steven Hoenig (Hoenig 2007 ↓), jako analogiczną do nazw stosowanych wobec związków serii G i związków serii V. Nazwę tę stosuje za nim m.in. Leszek Konopski (Konopski 2009 ↓).
  6. Bojowymi środkami trującymi pierwszej generacji są środki używane podczas I wojny światowej (chlor czy iperyt siarkowy), drugą generacją nazywa się środki paralityczno-drgawkowe (np. tabun i sarin), a trzecią generację stanowi broń binarna (m.in. VX) (Konopski 2009 ↓, s. 162).
  7. Terminem związki fosforoorganiczne określa się związki zawierające wiązanie węgielfosfor, obejmując czasem tą nazwą także inne organiczne związki fosforu, np. estry fosforanowe.
  8. Związki te, jak wskazują sami autorzy, podlegają bezpośrednio pod Konwencję o zakazie broni chemicznej.
  9. Redaktorzy „The CBW Conventions Bulletin” wskazują kilka dokumentów rządowych, w których pojawiają się informacje o badaniach substancji określanych jako FGA (ang. fourth generation [nerve] agents) lub NTA (non-traditional agents). Jeden z dokumentów wskazuje, że „struktury, wzory chemiczne, otrzymywanie, procesy produkcyjne czy istotne właściwości fizyczne któregokolwiek NTA” są klasyfikowane jako tajne.
  Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) – organ wykonawczy konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 1997 roku. Organizacja odpowiedzialna jest za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących i eliminowanie światowych zapasów broni chemicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Hadze, w Holandii.Iran (pers. ايران – Irān), (dawniej znany powszechnie na Zachodzie jako Persja) pełna nazwa: Islamska Republika Iranu (pers. جمهوری اسلامی ايران – Dżomhuri-je Eslāmi-je Irān) – państwo na Bliskim Wschodzie, leżące nad Morzem Kaspijskim, Zatoką Perską i Zatoką Omańską.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pure and Applied Chemistry (skrócona nazwa Pure Appl. Chem.) – oficjalne czasopismo Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Jest miesięcznikiem zawierającym rekomendacje dot. nomenklatury, symboli i jednostek oraz raporty i wykłady z sympozjów sponsorowanych przez IUPAC. Impact factor w 2010 roku wynosił 2,128.
  Maska przeciwgazowa to indywidualne urządzenie, przylegające do twarzy i wykonane z gumy, silikonu lub innych materiałów, służące do ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry twarzy przed działaniem bojowych środków trujących, pyłów radioaktywnych a także bakterii i wirusów chorobotwórczych. Maska przeciwgazowa ma zastosowanie militarne dla ochrony przed atakami z użyciem broni chemicznej, w przemyśle chemicznym, dla ochrony przed lotnymi zanieczyszczeniami przemysłowymi oraz górnictwie i pożarnictwie.
  Nukus (uzb. cyr. i ros.: Нукус; karakałp.: Нөкис, Noʻkis) – miasto w zachodnim Uzbekistanie, na prawym brzegu Amu-darii, na zachodnim skraju pustyni Kyzył-kum, siedziba administracyjna Republiki Karakałpackiej. W 1989 roku liczyło ok. 170 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu chemicznego, metalowego, materiałów budowlanych, spożywczego i lekkiego. W mieście działa uniwersytet, filia Uzbeckiej Akademii Nauk oraz liczne instytucje kulturalne, m.in.: dwa teatry, muzeum sztuki im. Igora Sawickiego oraz muzeum historyczno-krajoznawcze.
  Miasto zamknięte (ros. ЗАТО – закрытые административно-территориальные образования; ZATO - zakrytyje administratiwno-tierritorialnyje obrazowanija; pol. zamknięta struktura administracyjno-terytorialna) – określenie miasta lub osiedla o ograniczeniach w przemieszczaniu się i zamieszkaniu, szczególnie w Związku Radzieckim i obecnie Federacji Rosyjskiej. Obecnie istnieją przede wszystkim 2 rodzaje miast zamkniętych: z uwagi na znaczenie militarne i atomistykę.
  Agent wywiadu – osoba zwerbowana przez służby specjalne obcego państwa ze względu na jej wiedzę bądź kontakty osobiste z osobami mającymi dostęp do ważnych informacji o charakterze szpiegowskim. Agenci najczęściej werbowani są dwustopniowo – jako kandydaci na tajnych współpracowników, a następnie jako tajni współpracownicy na terenie kraju macierzystego (w przypadku zwerbowania agenta na terenie obcego kraju jako tajni współpracownicy, a następnie jako rezydenci). Zadaniem agenta jest dostarczanie wszelkich zdobytych informacji służbom specjalnym, które go zwerbowały, jak również podejmowanie działań mających na celu osiągnięcia zamierzonego celu przez wywiad, dla którego pracuje.
  Syria (arab. سوريا / سورية, transk. Sūriyya), nazwa oficjalna: Syryjska Republika Arabska (arab. الجمهورية العربية السورية, transk. Al-Dżumhurijja al-Arabijja as-Surijja) – arabskie państwo na Bliskim Wschodzie, graniczące z Turcją (822 km), Irakiem (605 km), Jordanią (375 km), Libanem (375 km) i Izraelem (76 km).
  Widmo masowe – widmo powstałe przez rozdzielenie w spektromerze mas strumienia jonów według stosunku ich masy do ładunku elektrycznego, w którym postawie szczególne linie opowiadają różnym masom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.056 sek.