Normobaria

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tzw. „normobaria” jest stosowana w placówkach medycyny alternatywnej

Normobaria – termin medyczny oznaczający ciśnienie atmosferyczne, między hiperbarią a hypobarią.

Problem porównań wielokrotnych – w statystyce, zjawisko występujące przy dokonywaniu estymacji lub weryfikacji hipotez statystycznych, polegające na zwiększonym ponad nominalny poziom istotności ryzyku omyłkowego przyjęcia fałszywej hipotezy alternatywnej (popełnienia błędu I rodzaju), przy wykonywaniu wielu porównań tej samej grupy (rodziny) hipotez jednocześnie. Przynajmniej jeden z testów może przypadkiem, dzięki losowej zmienności prób, przekroczyć próg istotności z prawdopodobieństwem równym:Stres oksydacyjny – stan braku równowagi pomiędzy działaniem reaktywnych form tlenu a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód. Wszystkie formy życia utrzymują w komórkach środowisko redukujące, które jest zachowywane przez aktywność enzymów podtrzymujących stan redukcji poprzez ciągły dopływ energii metabolicznej. Zaburzenia w prawidłowym stanie redukcji mogą wywołać toksyczne działanie poprzez produkcję nadtlenków i wolnych rodników, powodujących oksydacyjne uszkodzenia wszystkich składników komórki, a szczególnie dotkliwe dla komórki są uszkodzenia białek, lipidów i DNA.

W reklamach placówek niemedycznych jest błędnie używana przy opisach zabiegów o niejasnych parametrach, których skuteczność nie została zweryfikowana naukowo, lub jest mylona np. z hiperbarią lub terapią tlenową. Twórcy „normobarii” twierdzą, że zachowuje ona korzyści płynących ze stosowania tlenoterapii hiperbarycznej. Komory „normobaryczne” funkcjonują w wielu miejscach w Polsce.

Medycyna niekonwencjonalna – metody leczenia wcale lub słabo akceptowane przez medycynę opartą na badaniach naukowych. Zalicza się do niej zarówno metody leczenia, które w opinii większości lekarzy są bezwartościowe (np. bioenergoterapia), jak i takie, których pewne elementy zaadaptowano do medycyny głównego nurtu (np. akwaterapia i fitoterapia). Część metod leczenia zaliczanych do medycyny niekonwencjonalnej ma swoje źródło w wielowiekowej tradycji (np. akupunktura, medycyna ludowa), a inne powstały stosunkowo niedawno (np. homeopatia i bioenergoterapia).Magnetoterapia - jedna z podstawowych metod stosowanych w ramach specjalizacji medycznej określanej jako medycyna fizykalna. Magnetoterapia jest formą terapii, wykorzystującą zmienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości (ELF-MF - extremely-low-frequency – manetic fields). Nazewnictwo zmiennych pól magnetycznych stosowanych w terapii zależy od parametrów fizycznych tych pól i dzieli się na działy medyczne takie jak magnetoterapia i magnetostymulacja Pole magnetyczne stosowane w magnetoterapii charakteryzuje się częstotliwością mniejszą od 100 Hz i indukcją magnetyczną rzędu mili Tesli (0,1 – 20 mT), tj. indukcją 2-3 razy większą od indukcji pola magnetycznego Ziemi oraz różnym kształtem impulsu pola (sinusoidalnym, prostokątnym lub trójkątnym), który może być generowany w wersji bipolarnej i unipolarnej. Znacznie mniejsze wartości indukcji magnetycznej wykorzystywane są w magnetostymulacji. Zwykle mają większą częstotliwość przebiegu podstawowego (od kilku do 3000 Hz), a wartości indukcji magnetycznej wynoszą od1pT do 100µT (0,1 mT)[,,]. Magnetoterapia jest uniwersalną metodą stosowaną w profilaktyce i terapii wielu schorzeń, której wszechstronne, dobroczynne działanie zostało udowodnione praktycznie oraz naukowo

Proponowany mechanizm działania[ | edytuj kod]

Przebywanie w środowisku o wyższym stężeniu tlenu prowadzi do zwiększenia poziomu utlenowania krwi, a zwiększenie ilości dwutlenku węgla wykorzystuje Efekt Bohra w celu zmniejszenia powinowactwa hemoglobiny do tlenu, ułatwiając jego dostarczanie do komórek. Większa ilość wodoru cząsteczkowego wykorzystuje jego właściwości antyoksydacyjne w celu neutralizacji wolnych rodników hydroksylowych i zmniejszania stanów zapalnych.

Test Wilcoxona dla par obserwacji jest nieparametryczną alternatywą dla testu t-Studenta dla przypadku dwóch równolicznych próbek dających się połączyć w pary. Często używa się tego testu do porównywania danych zebranych przed i po eksperymencie, w celu zbadania, czy nastąpiła istotna statystycznie zmiana.PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Efekt Bohra - zjawisko występujące w fizjologii, polegające na zmniejszaniu powinowactwa hemoglobiny do tlenu w warunkach obniżonego pH (wzrost stężenia jonów wodorowych, H). Powoduje to, że tlen jest łatwiej oddawany przez hemoglobinę (dysocjacja tlenu). Ułatwia to oddawanie tlenu w tkankach. Przeciwnie podwyższenie pH zwiększa powinowactwo wiązaniu tlenu przez hemoglobinę i utrudnia oddawanie go w tkankach. W procesie tym bierze udział H2CO3, który pod wpływem anhydrazy węglanowej rozkłada się do jonu wodorowęglanowego oraz kationu wodoru. Krzywa wysycenia hemoglobiny tlenem, ma kształt sigmoidalny.
Tlenoterapia - leczenie tlenem. Metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystywaniu tlenu w leczeniu poprzez zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu wdechowym.
Qigong (wym. [tɕʰîkʊ́ŋ]; chiń. upr. 气功; chiń. trad. 氣功; pinyin: qìgōng; Wade-Giles: ch’i-kung) jest zestawem ćwiczeń zdrowotnych starożytnych Chin. Qigong składa się z dwóch słów: Qi, czyli życiowa energia, oraz Gong, czyli perfekcyjne opanowanie czegoś (np. perfekcyjne opanowanie sztuk walki to Kung-Fu). Oznacza to mniej więcej "perfekcyjne opanowanie sztuki kontroli energii życiowej". Technika składa się z odpowiedniej postawy, skupienia umysłu oraz odpowiedniego oddechu. Może być stosowana w celach medycznych, medytacyjnych oraz jako sztuka walki.
Zmienna zależna (ang. dependent variable), zmienna wyjaśniana – w metodologii badań psychologicznych jest to, obok zmiennej niezależnej, jedna z dwóch głównych zmiennych w badaniu eksperymentalnym. Jest to zmienna, która jest przedmiotem badania – związki tej zmiennej z innymi badacz stara się określić. Oznacza się ją symbolem Y.
Pseudonauka – rodzaj nieakceptowanego powszechnie przez środowisko naukowe zbioru twierdzeń, które aspirują do miana nauki, lecz nie spełniają jej podstawowych reguł, a w szczególności nie są oparte na metodzie naukowej i nie są intersubiektywnie weryfikowalne (nie mają oparcia w sprawdzalnych i możliwych do powtórzenia doświadczeniach).
PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD z ang. SuperOxide Dismutase, E.C. 1.15.1.1 ) – jest to enzym, który katalizuje dysmutację anionorodnika ponadtlenkowego. Dysmutaza ponadtlenkowa została wyizolowana w 1939 roku z erytrocytów wołu, a największa jego zawartość jest w komórkach wątroby. Jest pierwszym odkrytym enzymem którego substratem jest wolny rodnik. Enzym ten jest metaloproteiną. Składa się z części białkowej (apoenzym) oraz katalitycznej grupy prostetycznej w formie atomu metalu pełniącej funkcję centrum aktywnego.

Reklama