• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nieletni

  Przeczytaj także...
  Odpowiedzialność karna – powinność poniesienia przez daną osobę konsekwencji określonych w prawie za konkretne przestępstwo lub wykroczenie.Młodociany – w prawie karnym osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Art. 115 § 10 k.k.). Natomiast w Kodeksie karnym wykonawczym nie występuje pojęcie "młodocianego", a jedynie definicja zakładu karnego dla młodocianych, w świetle której w zakładzie karnym dla młodocianych odbywają karę skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia; w uzasadnionych wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 21 roku życia (art. 84 k.k.w.). Nie jest to więc materialna definicja "młodocianego" przyjęta na potrzeby postępowania wykonawczego, albowiem definicję taką oraz zasady procedowania organów wymiaru sprawiedliwości w stosunku do młodocianych, regulują przepisy Kodeksu karnego. Przepis art. 84 k.k.w. wskazuje bowiem jedynie, na podstawie jakich kryteriów należy kierować skazanych na karę pozbawienia wolności do zakładów karnych tego rodzaju.
  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.

  Nieletni – w rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego oraz w art. 13 i art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku.

  Prawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.Pełnoletność (pełnoletniość) – określony przepisami prawa cywilnego status prawny osoby fizycznej, która uzyskuje go po osiągnięciu określonego wieku (osoba pełnoletnia, pełnoletni). Osoba, która nie osiągnęła jeszcze tego wieku nazywana jest niepełnoletnią.

  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich kwalifikuje wiek osoby nieletniej:

 • do 18. roku życia – zapobieganie i zwalczanie demoralizacji
 • od 13. do 17. roku życia – postępowanie o czyny karalne (przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz niektóre wykroczenia)
 • nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia – wykonywanie środków wychowawczych i środka poprawczego.
 • Stosując wszelkie środki wychowawcze lub poprawcze, sąd powinien kierować się dobrem nieletniego.

  Małoletni – w rozumieniu polskiego prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co małoletni uzyskuje pełnoletność.Czyn zabroniony – zachowanie wypełniające ustawowe znamiona typu czynu zabronionego, czyli odpowiadające opisowi zachowania określonego w ustawie karnej.

  Nieletni odpowiada z zasady przed sądem rodzinnym, a przed sądem karnym w przypadku:

  1. określonym w art. 10 § 2 Kodeksu karnego
  2. gdy nieletni popełnił czyn zagrożony karą wraz z osobą dorosłą oraz konieczne jest łączne rozpatrywanie sprawy
  3. gdy wszczęto postępowanie po ukończeniu przez nieletniego sprawcę 18. roku życia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • małoletni
 • młodociany
 • pełnoletniość
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kiedy nieletni odpowiadają za przestępstwa
 • Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z postępowaniem w sprawach nieletnich.Sąd rodzinny – wydział rodzinny i nieletnich w sądzie rejonowym, wyodrębniona funkcjonalnie i organizacyjnie jednostka sądu rejonowego. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych sąd rodzinny zajmuje się sprawami:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.