• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naczelna Izba Lekarska  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) - powstałe w 1951 roku towarzystwo naukowe, zrzeszające lekarzy różnych specjalności.
  Sztandar Naczelnej Izby Lekarskiej[ | edytuj kod]

  Od 2010 roku Naczelna Izba Lekarska swój Sztandar, na którym widnieje z jednej strony logo NIL, a z drugiej orzeł polski, a przy nim nakaz kodeksowy:

  "Salus aegroti suprema lex esto."

  ("Zdrowie chorego najwyższym prawem.")

  Nagrody Naczelnej Izby Lekarskiej[ | edytuj kod]

  W 2011 roku wręczono nagrody młodym lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zdali najlepiej Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.

  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.Andrzej Matyja (ur. 5 lipca 1953) – polski lekarz, chirurg ogólny, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz samorządu lekarzy, od 2018 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Współpraca z zagranicą[ | edytuj kod]

  Jednym z zadań samorządu lekarskiego jest współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytucjami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą. Naczelna Izba Lekarska współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi i zgodnie z uchwałą z 2008 roku uczestniczy w pracach:

  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
 • Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors – CPME)
 • Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (European Union of Medical Specialists – UEMS)
 • Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (European Regional Organization of the FDI – ERO-FDI)
 • Światowej Federacji Dentystycznej (World Dental Federation – FDI)
 • Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (World Medical Association – WMA)
 • Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists – CED)
 • Europejskiego Forum Stowarzyszeń Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia (European Forum of Medical Associations and the World Health Organization – EFMA/WHO) i jego Komitecie Łącznikowym
 • Sympozjum Izb Państwa Europy Środkowo-Wschodniej "ZEVA" (Symposium of the Central and East European Chambers of Physicians)
 • Naczelna Izba Lekarska uczestniczy też w organizacji Kongresów Polonii Medycznej.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Witalis Bączkiewicz (ur. 28 kwietnia 1862 w Olszowcu, zm. 9 kwietnia 1932 w Warszawie) – polski lekarz otolaryngolog.
  Mieczysław Jan Michałowicz (ur. 10 września 1876 w Petersburgu, zm. 22 grudnia 1965 w Warszawie) – polski działacz polityczny i społeczny, lekarz, wolnomularz, założyciel Towarzystwa Pediatrycznego, senator IV kadencji w II RP w latach 1935–1938, poseł w latach 1945–1952 (do Krajowej Rady Narodowej, potem na Sejm Ustawodawczy).
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Lekarz dentysta, stomatolog, pot. dentysta – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.