• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mycobank

  Przeczytaj także...
  Bazonim (ang. basionym) – najstarsza, ważnie opublikowana nazwa naukowa taksonu roślin, a także grzybów i protistów roślinopodobnych oraz sinic, która ze względu na zmiany w systematyce (wprowadzeniu nowej kombinacji lub zmiany rangi) przestała być nazwą aktualną, ale która stanowi podstawę nowej ważnej nazwy taksonu. Bazonim determinuje ostateczny epitet (nazwę gatunkową), nazwę lub rdzeń nowej kombinacji (combinatio nova) lub nazwy w nowej randze (status novus). Bazonim sam nie ma bazonimu. Gdy aktualna nazwa posiada bazonim, autor lub autorzy bazonimu umieszczani są w nawiasach na początku cytowania autora. Mykologia, mikologia – dział biologii zajmujący się badaniem grzybów (Fungi), ich systematyką, budową (morfologią, anatomią, cytologią), fizjologią, a także znaczeniem dla człowieka.
  Synonim w taksonomii (skrót syn.) – nierównoważne określenia odnoszące się do tego samego taksonu. Wyróżnia się synonimy nomenklatoryczne (homotypowe) i taksonomiczne (heterotypowe). Taksony opisane synonimami pierwszego rodzaju oparte są na tym samym typie nomenklatorycznym. Zgodnie z międzynarodowymi kodeksami nomenklatorycznymi tylko jedna nazwa może być ważna, tj. zgodna z tymi przepisami. W sytuacji, gdy dwie lub więcej nazw opisują ten sam takson, ustalana jest nazwa ważna (pierwsza prawidłowo opisana), pozostałe stają się synonimami nomenklatorycznymi. Synonimy taksonomiczne powstają, gdy w wyniku rozwoju wiedzy, pewne taksony są dzielone, łączone lub przenoszone. Nazwy określane jako synonimy taksonomiczne odnoszą się do taksonów posiadających różne typy nomenklatoryczne i stają się synonimami w wyniku taksonomicznego osądu.

  Mycobank – internetowa, ogólnie dostępna bez logowania baza danych z zakresu mykologii. Obejmuje systematykę wszystkich taksonów grzybów, opisy niektórych taksonów, czasami także ich ilustracje. Tworzona jest przez należący do Królewskiej Holenderskiej Akademii Sztuk i Nauk Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (poprzednio Centraalbureau voor Schimmelcultures) w Utrechcie. Została założona w 2004 roku przez mykologów, którzy rozczarowani byli brakiem międzynarodowej, ogólnie dostępnej bazy nazw grzybów. Mycobank jest rozwijany w ścisłej współpracy z drugą internetową bazą danych o grzybach – Index Fungorum. Dzięki temu brak sprzeczności między tymi bazami danych. Mycobank współpracuje także z innymi ważnymi bazami danych: Life Science Identifiers, Global Biodiversity Information Facility (GBIF) i innymi. Jest także jednym z trzech repozytoriów nomenklatury uznanych przez Komitet ds. Nomenklatury Grzybów; pozostałe to Index Fungorum i Fungal Names.

  Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek + nomos – prawo) – poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych.Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

  Każda nowa nazwa taksonu po sprawdzeniu przez ekspertów pod kątem zgodności z Międzynarodowym kodeksem nomenklatury botanicznej otrzymuje unikalny numer Mycobanku, zanim nowa nazwa zostanie prawomocnie opublikowana. Numer ten może następnie podać autor nazwy w publikacji, w której wprowadzana jest nowa nazwa. Dopiero wtedy ten unikalny numer staje się publiczny w bazie danych.

  Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej w oparciu o zasadę otwartej treści. Funkcjonuje wykorzystując oprogramowanie MediaWiki (jęz. hawajski: wiki wiki = „szybko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie realnym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.Filogenetyka – dział biologii zajmujący się badaniem drogi rozwojowej (filogenezą) organizmów. Przedmiotem zainteresowania filogenetyki są organizmy żyjące współcześnie oraz kopalne, ich pochodzenie i relacje pokrewieństwa. W swoich badaniach korzysta z osiągnięć paleontologii, genetyki i innych nauk przyrodniczych.

  Strona taksonu w Mycobanku zawiera następujące treści:

 • Naukowa nazwa taksonu (np. Geoglossomycetes) i nazwa pełna (np. Geoglossomycetes Zheng Wang, C.L. Schoch & Spatafora, Persoonia 22: 131 (2009) [MB#513351]);
 • General information: pozycja w hierarchii taksonomicznej, ranga taksonu (np. gatunek, rodzaj, itd.), numer taksonu w bazie Mycobanku (np. MB#513351), rodzaj taksonu (np. bazonim), autor taksonu, data publikacji, status (uznany, wątpliwy), pełna naukowa nazwa taksonu, wszystkie synonimy;
 • Bibliografia (drukowana i internetowa z linkami);
 • Description (opcjonalnie, czasami także z rysunkami) – opis taksonu;
 • External links – linki zewnętrzne (m.in. do Wikipedii).
 • Systematyka Mycobanku to nowoczesna, sukcesywnie aktualizowana klasyfikacja oparta o nowe badania nad filogenetyką, w związku z czym pozycja wielu taksonów w tym systemie ulega zmianie po opublikowaniu nowych ustaleń taksonomicznych. Jest to system otwarty, tzn., że niektóre taksony nie mają ustalonej szczegółowej pozycji w systemie, a brakujące taksony są opisane jako incertae sedis. Ich podawana w innych systemach klasyfikacyjnych szczegółowa pozycja taksonomiczna jest sztuczna i niepewna, szczegółowa systematyka w Mycobanku zostanie podana dopiero po ustaleniu ich pokrewieństwa.

  Incertæ sedis (łac. o niepewnej pozycji) – termin używany w taksonomii do określenia jednostki taksonomicznej, której szersze pokrewieństwo jest nieznane lub niezdefiniowane. Czasami stosowane jest też określenie sedis mutabilis.Autor nazwy naukowej taksonu w nomenklaturze botanicznej i mikologicznej – osoba lub osoby, które jako pierwsze opublikują w publikacji naukowej diagnozę taksonomiczną dla danego taksonu spełniającą określone warunki formalne zawarte w Międzynarodowym Kodeksie Nomenklatury Botanicznej. Wskazywanie autora nazwy naukowej, zwykle w zapisie skróconym, nazywane jest "cytowaniem" i stosowane jest zwłaszcza w odniesieniu do taksonów rangi rodzaju i niższych. Cytowanie pozwala na dokładne ustalenie co oznacza dana nazwa, bowiem w taksonomii nierzadko te same nazwy używane były w różnych kombinacjach i znaczeniu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Universal fungus register offers pattern for zoology, Nature [dostęp 2020-10-18] (ang.).
  2. Scott A. Redhead, Scott, Lorelei L. Norvell, MycoBank, Index Fungorum, and Fungal Names recommended as official nomenclatural repositories for 2013, IMA Fungus, 2013,3 (2): 44–45.
  3. Mycobank Database. Fungal Databases, Nomenclature & Species Bank, Mycobank [dostęp 2020-10-18] (ang.).
  IMA Fungus – międzynarodowe czasopismo naukowe Międzynarodowego Towarzystwa Mykologicznego (International Mycological Association, w skrócie IMA). Czasopismo istnieje od 2010 roku. Publikowane w nim są artykuły z wszystkich dziedzin mykologii, od badań podstawowych po zastosowania praktyczne. Zawiera także informacje o aktualnych wydarzeniach w dziedzinie mykologii, korespondencje, relacje ze spotkań towarzystw mykologicznych, informacje o mykologach, przyznanych im nagrodach oraz recenzje książek. Publikowane w nim są propozycje zmiany zasad nazewnictwa grzybów lub list chronionych grzybów.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.59 sek.