Modulator

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Modulatorukład elektroniczny lub optoelektroniczny, który realizuje proces modulacji. Modulator jest urządzeniem o dwóch wejściach: jedno dla sygnału, który nazywa się sygnałem nośnym lub falą nośną (najczęściej, choć niekoniecznie jest to sygnał o wielkiej częstotliwości) oraz drugie wejście dla sygnału modulującego (najczęściej sygnału małej częstotliwości), który bywa również nazywany sygnałem informacyjnym. Na wyjściu modulatora pojawia się sygnał zmodulowany.

Ton lub ton prosty – dźwięk prosty, mający sinusoidalny przebieg o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie. Dźwięk taki można wytworzyć przy pomocy kamertonu lub generatora elektroakustycznego.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

W zależności od funkcji (rodzaju modulacji) można wyróżnić:

Dioda – dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym.Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
 • modulator amplitudy,
 • modulator częstotliwości,
 • modulator fazy,
 • modulator szerokości impulsów,
 • modulator położenia impulsów,
 • modulator kluczujący.
 • Przykłady[ | edytuj kod]

 • Modulator amplitudy zrealizowany przy pomocy operacji mnożenia. Sygnałem nośnym może być fala sinusoidalna o częstotliwości radiowej, a sygnałem modulującym może być sygnał foniczny, jak mowa i muzyka. Taki modulator ma zastosowanie w transmisji radiowej. Sygnał modulujący może mieć też postać pojedynczego tonu o częstotliwości akustycznej. Taki rodzaj sygnału jest wykorzystywany w telegrafii przez krótkofalowców.
 • Modulator kluczujący, komutujący na swoje wyjście jeden z dwóch sygnałów o różnych częstotliwościach, w zależności od informacji binarnej (0 lub 1) zawartej w sygnale informacyjnym. Taki modulator był wykorzystywany w latach 80. XX wieku do zapisu kodu programów komputerowych na magnetofonach kasetowych.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • modulacja
 • nadajnik
 • tranzystor
 • dioda
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. L. Knoch, T. Ekiert, "Modulacja i detekcja", WkiŁ, Warszawa 1979
  2. S. Hahn, "Teoria modulacji i detekcji", Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990
  Mowa – używanie języka w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego (złożonego ze znaków i reguł).Nadajnik to urządzenie służące do emisji sygnału, zgodnego z założeniami konstrukcyjnymi. Sygnał może być niezmienny w zadanym przedziale czasu (nadajnik sygnalizacyjny) lub zmieniać się w zależności od sygnału sterującego. Sygnał emitowany jest najczęściej w postaci falowej. Wyróżnić można nadajniki fali:
  Warto wiedzieć że... beta

  Modulacja – samorzutna lub celowa zmiana parametrów sygnału. Jeżeli modulowane są sygnały sinusoidalne, to proces ten może powodować zmiany amplitudy, częstotliwości lub fazy drgań. W przypadku fal prostokątnych (często stosowanych w technice cyfrowej) procesowi modulacji podlega szerokość, amplituda, pozycja (układ) oraz gęstość impulsów.
  Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
  Układ elektroniczny lub obwód elektroniczny – zbiór elementów elektronicznych dyskretnych lub scalonych połączonych elektrycznie tak, aby realizowały określoną funkcję.
  Fala nośna (inaczej nośna) to fala elektromagnetyczna o stałej częstotliwości, wytwarzana przez nadajnik fal elektromagnetycznych. Fala nośna podlega modulacji w celu przesłania sygnału informacyjnego, natomiast sama nie zawiera informacji.
  Optoelektronika to dziedzina techniki, która wykorzystuje specyficzne właściwości światła w celu pozyskiwania, gromadzenia, przesyłania, obróbki i prezentacji informacji. Optoelektronika zajmuje sie także konstrukcją i zastosowaniem urządzeń i aparatów do emisji i detekcji światła. Zastosowania obejmują różne dziedziny techniki, a także medycyny. Światło cechuje bardzo wysoka częstotliwość (kilkaset THz), zaś długości fal z obszaru widzialnego (VIS) znajdują się w zakresie od 380 nm do 780 nm. Ta akurat cecha przyczynia się do szybkości transferu (szerokość pasma).
  Sygnał foniczny to sygnał reprezentujący dźwięki w różnej formie. Najbardziej typową reprezentacją jest zmienne napięcie lub natężenie prądu elektrycznego, jednak sygnały takie mogą mieć też postać mechaniczną (np. kształt rowka na płycie gramofonowej), magnetyczną (ułożenie domen na taśmie magnetofonowej) lub optyczną (ścieżka optyczna na taśmie filmowej). Sygnał taki może mieć postać odpowiednio ukształtowanej fali elektromagnetycznej.
  Magnetofon kasetowy – przenośny lub stacjonarny, samodzielny lub jako element zestawu Hi-Fi magnetofon mogący odtwarzać i nagrywać kasety magnetofonowe, często z wbudowanym mikrofonem. Wyróżniamy kilka typów magnetofonów,ze względu na

  Reklama