• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mieszaniec wegetatywny

  Przeczytaj także...
  Kultywar (łac. cultus = uprawny, varietas = odmiana) – wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (selekcji, krzyżowania, poliploidyzacji, działania mutagenów), ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.Szczepienie – metoda uszlachetniania drzew owocowych i roślin ozdobnych polegająca na wszczepieniu zraza odmiany szlachetnej w nieszlachetną (dziczka) podkładkę. Drogą szczepienia można również rozmnażać szlachetne rośliny. Szczepienie można także wykonać na pojedynczych gałęziach, możliwe jest wówczas uzyskanie na jednym pniu dwóch lub więcej odmian szlachetnych.
  Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Roślin Uprawnych (ang. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) – kodeks nomenklatoryczny określający zasady tworzenia i stosowania nazw kultywarów (odmian uprawnych) i ich grup oraz mieszańców wegetatywnych. Obowiązujący obecnie kodeks opublikowany został w 2004 roku, zastępując edycję z roku 1995. Zgodnie z kodeksem można tworzyć cztery zasadnicze rodzaje nazw roślin uprawnych:
  Mieszaniec wegetatywny +Laburnocytisus

  Mieszaniec wegetatywny, mieszaniec szczepieniowy – roślina powstała w wyniku wegetatywnego połączenia się tkanek (w wyniku uprzedniego szczepienia) lub komórek (w fuzji dokonywanej w hodowli in vitro) dwóch różnych genetycznie osobników.

  In vitro (łac. w szkle) – termin stosowany przy opisywaniu badań biologicznych, oznacza procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem.Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.

  Nazewnictwo mieszańców wegetatywnych regulowane jest przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Roślin Uprawnych. Zgodnie z nim nazwy tego typu mieszańców powstają w wyniku połączenia nazw taksonów rodzicielskich wymienionych w porządku alfabetycznym za pomocą znaku dodawania "+" (mieszańce generatywne oznaczane są znakiem mnożenia "×"). W przypadku międzyrodzajowych mieszańców wegetatywnych nazwy taksonów rodzicielskich bywają łączone i poprzedzane znakiem dodawania. Wegetatywne mieszańce międzygatunkowe oznaczane są jak kultywary.

  Rośliny (Archaeplastida Adl i in. 2005, dawne nazwy naukowe: Vegetabilia, Plantae, Phytobionta, Plastida, Primoplantae) – eukariotyczne i autotroficzne organizmy, wykorzystujące energię promieniowania słonecznego za sprawą barwników asymilacyjnych (zdarzają się wśród roślin także organizmy cudzożywne – pasożytnicze, w tym też myko-heterotroficzne, ale mają one charakter wtórny).Mieszaniec, inaczej krzyżówka, hybryda, hybryd (łac. hybrida) – osobnik powstały w wyniku skrzyżowania dwóch organizmów rodzicielskich należących do innych ras, odmian, podgatunków, gatunków lub rodzajów. Mieszańce uzyskiwane są na drodze rozmnażania płciowego lub wegetatywnego.

  Przykłady zapisu oznaczającego mieszańca wegetatywnego:

 • Crataegus i Mespilus = Crataegus + Mespilus lub +Crataegomespilus (mieszaniec generatywny między tymi rodzajami określany jest nazwą ×Crataemespilus),
 • Syringa vulgaris i Syringa ×chinensis = Syringa 'Correlata'
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mieszaniec
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mieszaniec wegetatywny (pol.). Wydawnictwo Naukowe PWN. [dostęp 2009-02-18].
  2. Clive A. Stace: Taksonomia roślin i biosystematyka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 1993, s. 179. ISBN 83-01-11251-4.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.