Miejsce postojowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
parking z wyznaczonymi stanowiskami postojowymi
miejsca wyznaczone wzdłuż drogi manewrowej i prostopadle do niej
miejsca wyznaczone wzdłuż drogi manewrowej

Miejsce postojowe – wydzielona powierzchnia terenu lub lokalu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych. Miejsce postojowe może składać się z jednego lub większej liczby stanowisk postojowych. W odniesieniu do grupy stanowisk postojowych przylegających do siebie stosuje się określenie: zgrupowanie. Stosowne przepisy prawne określają warunki i wymagania dotyczące budowy miejsc postojowych podczas prowadzenia określonej inwestycji budowlanej. Kodeks drogowy natomiast określa zasady korzystania z takich miejsc w obrębie dróg. Stosowne regulacje (np. regulamin) w tym zakresie winny być przyjęte, w przypadku miejsc postojowych położonych na obszarze podlegającym zarządowi określonej osoby (fizycznej lub prawnej).

Zgrupowanie miejsc postojowych – pojęcie techniczno–prawne stosowane w budownictwie, określające grupę stanowisk postojowych zlokalizowanych w określonym miejscu. Pojęcie to stosowane jest w celu określenia różnych wymogów techniczno–budowlanych dla lokalizacji miejsc postojowych o różnej liczbie stanowisk postojowych. Przedmiotowe wymogi określone są między innymi w rozporządzeniu określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wydanym jako akt wykonawczy z delegacji ustawowej zawartej w Prawie budowlanym. Pojęcie to również stosowane jest przy określaniu stosownych wymogów w innych przepisach, np. przy uchwalaniu różnych przepisów prawa miejscowego, w tym miedzy innymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).

W odniesieniu do miejsc postojowych dla samochodów osobowych lokalizowanych przy budynkach określone są w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Natomiast wymaganą liczba miejsc, ich położenie oraz liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych określona jest bądź w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosuje się tu określenie stosunkowe dla lokali mieszkalnych (np. 1,1 miejsca postojowego na każde 1 mieszkanie), lub wskaźnik powierzchni użytkowej lokali dla lokali użytkowych (np. 1 miejsce postojowe na każde 10 m powierzchni użytkowej lokali użytkowych).

Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Teren - każdy dowolnie określony fragment powierzchni lądowej. Termin spełniający taką samą funkcję jak akwen w odniesieniu do powierzchni wodnej.

Polskie przepisy techniczno-budowlane określają następujące, minimalne wymiary dla stanowiska postojowego (§ 21 ust. 1 rozp.):

 • dla samochodów osobowych
 • minimalna długość
 • usytuowanych prostopadle do jezdni 5,0 m
 • usytuowanych równolegle do jezdni 6,0 m
 • minimalna szerokość 2,5 m
 • dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne – szerokość co najmniej 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,3 m w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.
 • stanowiska dla ciężarówek

  Te same minimalne wymiary (2,5 × 5,0 m) określone są dla miejsc postojowych położonych w garażu, przy czym dodatkowym wymogiem w tym przypadku jest konieczność zachowania odległości między bokiem samochodu a ścianą 0,3 m a słupem 0,1 pod warunkiem zapewnienia otwarcia drzwi (§ 104, ust. 3 rozp.), a dla osób niepełnosprawnych 1,2 m (§ 104, ust. 4 rozp.). Określone są również inne wymogi wynikające ze specyfiki lokalizacji miejsc postojowych w garażu (rozdział 10, § 102 – § 108 rozp). Oznacza to de facto minimum 11,5 m na jedno miejsce postojowe bez dojazdu i wind awaryjnych. Dlatego np. czasem automatyzuje się garaże, co pozwala na mniejsze wykorzystanie terenu oraz niższe koszty kopania.

  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Decyzja została wprowadzona na podstawie ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zastępując ówczesną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Inaczej niż swoja poprzedniczka, decyzja w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.Obiekt budowlany – stała lub tymczasowa konstrukcja. Obiekty budowlane stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym. Wysposażone są w instalacje i inne urządzenia niezbędne do spełniania funkcji, dla której zostały zbudowane oraz charakteryzuje je ściśle określony cykl życia obiektu budowlanego. Cykl życia obiektu budowlanego (ang. Infrastructure Lifecycle Management lub ILM) składa się z następujących faz: faza planowania, faza budowy obiektu, faza eksploatacji oraz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi budynku, faza przebudowy, wyburzenia bądź zmiany sposobu zagospodarowania. Na każdym z tych etapów może nastąpić też zmiana właściciela (transakcja kupna i sprzedaży nieruchomości).

  Przepisy te określają także inne warunki techniczne dla miejsc postojowych, tj. odległości od budynków, obiektów takich jak place zabaw dla dzieci czy boiska (§ 19 rozp.), rodzaj nawierzchni (§ 21 ust. 2 rozp.), spadek zapewniający odprowadzenie wody(§ 21 ust. 2 rozp.). Dla miejsc postojowych przeznaczonych dla innych pojazdów oraz do zawodowej obsługi pojazdów wymagania precyzują inne przepisy niż ww. rozporządzenie. Wymagane wymiary miejsc postojowych i dróg manewrowych dla samochodów ciężarowych są znacznie większe niż podanej wyżej dla samochodów osobowych.

  Paragraf – podstawowa jednostka redakcyjna tekstu prawnego, oznaczana w tekście symbolem § (Unicode 2069, encja SGML § W systemie Windows można go wprowadzić za pomocą kombinacji klawiszy Alt+21 (klawiatura numeryczna)). Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret. W ustawie określanej jako kodeks paragrafy występują zamiast ustępów i dzielą się tak jak ustępy (punkt, litera, tiret). Jeśli w danym akcie prawnym paragrafy pełnią funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej, są numerowane w sposób ciągły w całym akcie prawnym.Droga powiatowa – jedna z kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiących własność właściwego samorządu powiatu.
  garaż wielostanowiskowy

  Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 10 i 11 Prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk, oraz zatok parkingowych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, natomiast wymagane jest zgłoszenie (art. 30 ust. 1 pkt 1 PB).

  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.Transport Miejski i Regionalny – istniejące od 1982 roku czasopismo naukowe wydawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł publikuje artykuły z zakresu nauk technicznych oraz ekonomicznych.

  Pod względem prawa własności, właścicielem miejsc postojowych jest właściciel nieruchomości na której są położone. Stąd pewna zawiłość prawna w kwestii „sprzedaży” pojedynczych stanowisk postojowych, w tym położonych w garażach wielostanowiskowych. Rozwiązuje się to w ten sposób, że sprzedaje się udział we własności (współwłasność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) danej nieruchomości (gruntowej lub lokalowej – garaż wielostanowiskowy) oraz w umowie przenoszącej tę współwłasność, określa się równocześnie sposób korzystania z nieruchomości; najczęściej prawo do wyłącznego korzystania z określonego stanowiska postojowego. Natomiast sprzedaż własności z odrębną księgą wieczystą może dotyczyć wyłącznie całej nieruchomości (w tym całego garażu jedno- lub wielo-stanowiskowego). Dotyczy to także miejsc w garażach wielostanowiskowych, gdyż ustawa o własności lokali dopuszcza wydzielanie jako odrębnej nieruchomości lokalowej wyłącznie samodzielnych lokali, dla których istnieje wymóg między innymi wydzielenia takiego lokalu z przestrzeni trwałymi ścianami. Nie ma często takiej możliwości ze względów techniczno-prawnych w garażach wielostanowiskowych.

  Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 t.j. z późniejszymi zmianami).Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.
  stanowiska dla motocykli

  W innych państwach wymogi dla miejsc parkingowych mogą być inne. Dotyczy to także tworzenia miejsc parkingowych dla innych pojazdów, np. motocykli czy rowerów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Parking
 • Garaż
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333Ustawa – prawo budowlane
  2. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065Rozporządzenie – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 – Ustawa – prawo o ruchu drogowym
  4. Krzysztof Gradkowski: Parkingi w aglomeracjach miejskich. W: "Transport Miejski i Regionalny" 10/2009 [on-line]. www.il.pw.edu.pl – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej. s. 3. [dostęp 2016-01-03].
  5. Ile kosztują miejsca w podziemnych halach garażowych; .... dom.trojmiasto.pl. [dostęp 2017-11-25].
  6. Tylko 30% parkingu to miejsca postojowe!. nowinakonopka.com. [dostęp 2017-11-25].
  7. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 – Rozporządzenie – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  8. Dz.U. z 2010 r. nr 65, poz. 407 – Rozporządzenie – zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
  9. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 – Ustawa o własności lokali
  10. Paweł Puch: Miejsce postojowe problemem wspólnot mieszkaniowych. www.e-zarzadca.org. [dostęp 2010-05-27].
  11. Opłata za miejsce parkingowe czy udział w garażu. www.e-zarzadca.org. [dostęp 2010-05-27].

  Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

  Motocykl – jedno- lub dwuśladowy mechaniczny pojazd drogowy bez nadwozia, posiadający dwa (lub więcej) koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o masie własnej do 400 kg i o pojemności powyżej 50 cm³ (do II wojny światowej – powyżej 100 cm³), przeznaczony do przewozu jednej lub dwóch osób (niekiedy trzech, w przypadku zainstalowania wózka bocznego, tzw. kosza).Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.
  Słup - element konstrukcyjny (może być wolno stojący), pionowa (choć nie zawsze) podpora. Szczególnym zastosowaniem tego rodzaju podpór są słupy telefoniczne (telegraficzne) lub słupy energetyczne. Innym rodzajem są słupki drogowe albo graniczne.
  Stanowisko postojowe, to wydzielona powierzchnia na określonym terenie lub w pomieszczeniu budynku, przeznaczona do postoju lub niezawodowej obsługi jednego pojazdu określonego rodzaju. Jak poprzednio zaznaczono konkretne stanowisko postojowe przeznaczone jest i przystosowane dla określonego rodzaju pojazdu, co w szczególności limituje jego wymagane wymiary. Podczas budowy lub wykonywaniu innych niż budowa robót budowlanych, wymagane jest takie kształtowanie stanowisk postojowych, aby spełnione były określone w przepisach techniczno–budowlanych wymagania oraz zachowane parametry eksploatacyjne, zarówno samego stanowiska postojowego, jak i innych obiektów budowlanych, stanowiących z danym stanowiskiem postojowym całość techniczno–użytkową. Stanowiska postojowe mogą być budowane pojedynczo, bądź w grupach, określanych jako zgrupowanie, w ramach określonego miejsca postojowego.
  Droga gminna – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie zarządu powiatu. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych jest starosta, a organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest wojewoda, za wyjątkiem dróg położonych w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, gdzie zarządcą ruchu na wszystkich drogach publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta.
  Pojazd mechaniczny – pojazd kołowy na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem. Pojazdy mechaniczne służą do transportu drogowego ludzi i przedmiotów oraz do ciągnięcia przyczep i naczep. Mogą one służyć również do napędu innych maszyn (np. maszyn rolniczych). Nie jest pojazdem mechanicznym rower z zamontowanym silnikiem, jeżeli jego konstrukcja pozwala na poruszanie się w konwencjonalny sposób (za pomocą mięśni nóg). Inne pojazdy są sprecyzowane w Dzienniku Ustaw z 2005 roku, numer 108, pozycja 908,lecz nie ma tam "pojazdu mechanicznego". Wyjaśnia to jedynie Dziennik Ustaw 03.124.1152, artykuł 2, punkt 10 A, powołując się na Prawo o ruchu drogowym, aby określić które pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wynika z tego, że motorower trzeba ubezpieczyć, natomiast rower nie trzeba, lecz nie wiadomo czy mogą wyjechać na drogi publiczne rowerem, czy motorowerem osoby, które zostały skazane wyrokiem sądowym często interpretowanym jako "zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych", gdyż nie ma nigdzie definicji "pojazd mechaniczny" w Prawie o Ruchu Drogowym.
  Mieszkanie – zgodnie z normatywną definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) – obowiązującym od dnia 16 grudnia 2002 – mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Reklama