• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapa topograficzna

  Przeczytaj także...
  Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek wielkości liniowych rozmiarów modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy, do rzeczywistej wielkości tych rozmiarów.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Godło mapy – ciąg liczb i liter, który wraz z nazwą arkusza mapy są podstawową jednostką nomenklatury map, pozwalając na jednoznaczne ustalenie jego położenia geograficznego i ułożenia względem sąsiednich arkuszy (na skorowidzu). Godło mapy jest ustalane zgodnie z przyjętym podziałem sekcyjnym w danym układzie odwzorowania (np. układ „2000”, układ UTM). Arkusze map w większych skalach tworzy się przez sukcesywny podział arkusza wyjściowego (najczęściej poprzedniego) na ustaloną liczbę i ponumerowanie ich. Godłem może być:
  Przykład amerykańskiej mapy topograficznej USGS w skali 1:24 000

  Mapa topograficzna – opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

  Podział mapy[ | edytuj kod]

  Mapy ze względu na treść dzielą się na ogólnogeograficzne i tematyczne (np. klimatyczne, geologiczne). Mapy ogólnogeograficzne można podzielić na: mapy topograficzne (skala większa od 1:200 000), mapy przeglądowotopograficzne (od 1:200 000 do 1:1 000 000), mapy przeglądowe (skala mniejsza od 1:1 000 000) – jednak podział ten według różnych kartografów i w różnych państwach, szczególnie odnośnie do granic skalowych, może się nieco różnić.

  Mapy przeglądowe to mapy przedstawiające rozległe obszary, od części państw po całe kontynenty. Wykonywane są w skali mniejszej niż 1:200.000 (skala 1:200.000 i większe odpowiadają mapom topograficznym), np.: 1:500.000 dla regionów kraju, 1:1.000.000 dla kraju, 1:5.000.000 dla regionów kontynentalnych, 1:25.000.000 dla kontynentów.Sieć transportowa – zespół (zbiór) punktów transportowych i występujących między nimi powiązań transportowych w postaci tras (ścieżek) przewozu, przeznaczona dla podróży osób, przemieszczania ładunków i przejazdu pojazdów.

  Ze względu na skalę mapy topograficzne dzieli się na: wielkoskalowe (skala większa od 1:10 000), średnioskalowe (1:10 000 do 1:100 000), małoskalowe (skala mniejsza od 1:100 000).

  Dokładność mapy[ | edytuj kod]

  Ze względu na skalę mapy można wyróżnić dokładności:

 • ok. ± 10 m w przypadku mapy 1:10 000
 • ok. ± 15 m w przypadku mapy 1:25 000
 • ok. ± 25 m w przypadku mapy 1:50 000
 • ok. ± 50 m w przypadku mapy 1:100 000
 • Elementy treści mapy[ | edytuj kod]

 • matematyczne
 • odwzorowanie kartograficzne
 • geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich, czyli siatka topograficzna (kilometrowa)
 • skala mapy
 • geograficzne
 • rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu
 • sieć rzeczna
 • sieć osadnicza
 • sieć transportowa
 • pokrycie terenu
 • inne elementy sytuacyjne
 • opis pozaramkowy
 • oznaczenie godła mapy i nazwa arkusza
 • informacje wydawnicze (rok wydania, wydawca, aktualność treści)
 • opis znaków topograficznych (legenda)
 • skala i podziałka
 • inne informacje
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • polskie mapy topograficzne
 • instrukcja techniczna K-2
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052).
  2. Podział zgodnie z instrukcją techniczną O-2.
  3. wodgik.katowice.pl.
  Osadnictwo – całokształt działalności grup ludzkich wywołujący zmiany w środowisku geograficznym. Obejmuje ono proces zajmowania, podziału i użytkowania terenu wraz ze wszystkimi wytworami powstałymi w ramach tej działalności i służącymi jej. (według Z. Woźniaka)Instrukcja techniczna O-2 – standard techniczny w geodezji w Polsce obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U. Nr 30, poz. 297), zbiór wytycznych dotyczących ogólnych zasad opracowania map do celów gospodarczych, wprowadzony zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartogarfii z 9 lutego 1979 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej 0-2 "Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych". Ostatnim wydaniem jest wydanie III z 1987 z Warszawy opracowane przez Jana Ciesielskiego, Wiktora Grygorenko, Kazimierza Michalika, Krystynę Podlachę oraz Lilianę Poteralska-Walczyńską zgodnie z zaleceniami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 76 poz.489), standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowują moc do 8 czerwca 2012 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Instrukcja techniczna K-2 – standard techniczny w geodezji w Polsce, obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U. Nr 30, poz. 297), zbiór wytycznych dotyczących tworzenia map topograficznych do celów gospodarczych w geodezji wprowadzony zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 9 lutego 1979 w sprawie stosowania instrukcji technicznej "K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych". Ostatnim wydaniem jest wydanie II z 1980 opracowane przez Ryszarda Ciesielskiego, Bogusława Pietrzaka, Małgorzatę Rudzińską, Krystynę Sokołowską i Czesława Sworowskiego zgodnie z zaleceniami Biura Rozwoju Nauki i Techniki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii reprezentowanego przez Ryszarda Budzyńskiego i Edwarda Jarosińskiego. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz.U. 76 poz.489), standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowują moc do 8 czerwca 2012 roku.
  Hiszpańska Biblioteka Narodowa (Biblioteca Nacional de España) – największa biblioteka w Hiszpanii i jedną z największych na świecie. Znajduje się w Madrycie, a dokładnie przy Paseo de Recoletos.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Odwzorowanie kartograficzne (geograficzne) – określony matematycznie sposób dwuwymiarowego i przeskalowanego przedstawiania powierzchni części lub całości kuli ziemskiej lub innego ciała niebieskiego na płaszczyźnie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.647 sek.