• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapa geologiczna

  Przeczytaj także...
  Neogen (gr. νέος trb. neos trl. néóś, „nowy” + γίγνομαι trb. jignome trl. gígnomai, „rodzić”) – młodszy okres ery kenozoicznej trwający od 23,03 do 2,58 mln lat temu. Dzieli się na: Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:
  Platforma – fragment skorupy ziemskiej zbudowany ze starokrystalicznego podłoża pokrytego (płyta), lub nie (tarcza), młodszymi, fanerozoicznymi osadami.
  Mapa przedstawiająca prowincje geologiczne świata
  Płyty kontynentalne

       Tarcze kontynentalne

       Platformy kontynentalne

       Orogeny

       Baseny

       Skały wylewne

       Przedłużenia płyt

  Paleogen – starszy okres ery kenozoicznej, trwający od 66,0 mln do 23,03 mln lat temu. Dzieli się na następujące epoki/oddziały:Archaik (ang. Archean, od gr. arche ‛na przedzie’), archeozoik (z gr. dzoe ‛życie’), azoik (z gr. ‛bez życia’)
  Płyty oceaniczne

       0-20 mln lat

       20-65 mln lat

       >65 mln lat

  Geologiczna mapa Ameryki Północnej. Kolory nie odpowiadają międzynarodowemu standardowi.
  Geologiczna mapa regionu rzeki Witim na Syberii (Gerasimov 1910).

  Mapa geologiczna jest przykładem mapy tematycznej. Na mniej lub bardziej uproszczonym podkładzie topograficznym za pomocą kolorów przedstawiona jest treść geologiczna.

  Górotwór (orogen) – obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym.Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.

  Na mapie geologicznej pewna cecha skał budujących skorupę ziemską jest oznaczana odpowiednim kolorem. Najczęściej jest to wiek skał:

       czwartorzęd,

       neogen,

       paleogen,

       kreda,

  Kreda – ostatni okres ery mezozoicznej, trwający około 80 milionów lat (od 145,0 ± 0,8 do 66,0 mln lat temu). Kreda dzieli się na dwie epoki: wczesną kredę i późną kredę. W sensie chronostratygraficznym kreda to system, który dzieli się na dwa oddziały: kredę dolną i kredę górną.Witim (ros. Витим) – rzeka w azjatyckiej części Rosji, w Buriacji i obwodzie irkuckim; prawy dopływ Leny; długość 1837 km (z Witimkanem 1978 km); powierzchnia dorzecza 225 tys. km²; średni roczny przepływ u ujścia 2200 m³/s.

       jura,

       trias,

       perm,

       karbon,

       dewon,

       sylur,

       ordowik,

       kambr,

       proterozoik,

  Jura – drugi okres ery mezozoicznej. Trwała od 201 do 145 milionów lat temu. Nazwa pochodzi od gór Jura leżących we Francji i Szwajcarii. Wprowadził ją Alexander von Humboldt w 1823 r.Syberia (ros. Сибирь, Sibir’) – kraina geograficzna w północnej Azji, wchodząca w skład Rosji, położona między Uralem na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy, działem wód zlewisk Oceanu Arktycznego i Spokojnego na wschodzie, oraz stepami Kazachstanu i Mongolii na południu. W ujęciu historycznym (oraz potocznym w Rosji) do Syberii należy również rosyjski Daleki Wschód.

       archaik.

  Rzadziej kolor obrazuje rodzaj skał, lub obie cechy są ukazane na mapie razem.

  Ponadto stosuje się kolor intensywnie czerwony do zobrazowania wystąpień skał magmowych, przeważnie bez względu na ich wiek. Piętra danego okresu są przedstawione w tym samym kolorze, np. zielonym, lecz z różną intensywnością od najciemniejszych dla pięter starszych do jasnozielonych dla pięter najmłodszych.

  Tarcza kontynentalna (tarcza krystaliczna) jest to rozległy, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się obszar zbudowany ze skał krystalicznych. Tarcza kontynentalna jest z reguły obnażona, nie pokryta osadami i niepoddająca się fałdowaniu. Stanowi rdzeń każdego kontynentu. Jeśli jest przykryta młodszymi skałami osadowymi lub wulkanicznymi, to wchodzi w skład platformy kontynentalnej, jako jej fundament. Tarcze kontynentalne i platformy kontynentalne oraz pasma orogeniczne budują płytę kontynentalną.Mapa topograficzna – opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki.

  Podział map[ | edytuj kod]

  Ze względu na treść mapy geologiczne dzielimy na:

 • ogólnogeologiczne,
 • geologiczne odkryte,
 • geologiczne zakryte,
 • stratygraficzne,
 • tektoniczne,
 • złożowe,
 • geologiczno-inżynierskie,
 • geologiczno-gospodarcze,
 • hydrogeologiczne.
 • Ze względu na skalę mapy geologiczne dzielimy na:

 • ogólne, 1 : 1000000 i powyżej;
 • przeglądowe (od 1:100 000 do 1:1 000 000)
 • szczegółowe (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000)
 • plany geologiczne (1:5 000)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • geologiczna mapa Polski bez utworów kenozoiku
 • Płyta oceaniczna - płyta tektoniczna (płyta litosfery) znajdująca się w całości pod oceanem (np. płyta Nazca, płyta pacyficzna).Płyta kontynentalna – płyta tektoniczna znajdująca się w całości lub w znacznej części pod blokiem kontynentalnym, a właściwie tworząca blok kontynentalny (np. płyta afrykańska). Do płyty poza lądem stałym należy też obszar szelfu kontynentalnego wraz ze skłonem kontynentalnym. Zbudowana jest z kompleksu skał osadowych, skorupy kontynentalnej oraz podścielającej ją skorupy oceanicznej lub zbliżonej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mapa tematyczna – opracowanie kartograficzne eksponujące jeden lub kilka wybranych elementów treści mapy ogólnogeograficznej, bądź określone zjawiska i procesy (łącznie z dynamiką zmian w czasie i przestrzeni) przyrodnicze, gospodarcze, społeczne.
  Skała wylewna (skała wulkaniczna, wulkanity) – skała magmowa, która powstaje w wyniku krystalizacji lawy, a ponieważ proces ten postępuje stosunkowo szybko, w skład skał wchodzą minerały tak drobne, że w większości nie można ich rozpoznać gołym okiem. Wśród skał magmowych wylewnych najpospolitszy jest bazalt. Skały magmowe wylewne ze względu na dużą odporność na niszczenie mechaniczne mają zastosowanie w budownictwie, przemyśle drogowym, a ze względu na wykształcenie minerałów o różnych barwach - jako materiał dekoracyjny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.133 sek.