• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Licencjat naukowy

  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks prawa kanonicznego, skrót: CIC lub KPK) – podstawowy dokument ustawodawczy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego promulgowany 25 stycznia 1983 przez Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges. Wszedł w życie 27 listopada 1983 r. Zastąpił pio-benedyktyński kodeks prawa kanonicznego i liczne ustawy kościelne wydane po 1917.
  Dyplom Licencjata teologii moralnej i duchowości

  Licencjat naukowy (kanoniczny, kościelny, rzymski) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologii katolickiej uczelni działających na prawie papieskim. Jest częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych, nie jest tożsamy z tytułem zawodowym licencjata określonym prawie polskim oraz nie ma mocy na gruncie prawa polskiego.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) (łac. Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński Varsoviae) – warszawski państwowy uniwersytet wywodzący się z Akademii Teologii Katolickiej.

  W Polsce licencjat naukowy, zwany także „licencjatem kanonicznym” lub „rzymskim”, to stopień naukowy wyższy od tytułu zawodowego magistra, a niższy od stopnia naukowego doktora. Uprawnia, po uzyskaniu nominacji właściwego biskupa, do wykładania przedmiotów filozoficznych, teologicznych i prawnych w wyższych szkołach katolickich, wydziałach teologii katolickich mających zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej oraz w seminariach duchownych.

  Studium Biblicum Franciscanum (SBF, pol. Franciszkańskie Studium Biblijne) – Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Ateneum Antonianum w Rzymie, który ma swoją siedzibę w Jerozolimie przy Via Dolorosa.Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) – jedyny poza Rzymem i Salamanką i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytet papieski, wyodrębniony z dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Podstawą otrzymania stopnia licencjata są specjalistyczne studia, które kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu przed kilkuosobową komisją teologiczną. Stopień ten zdobywa się w ramach poszczególnych dziedzin teologii i prawa kanonicznego. W Polsce osoby legitymujące się licencjatem naukowym zapisują przed imieniem i nazwiskiem skrót „mgr lic.” lub po prostu „lic.”. Na wydziałach teologii katolickiej uzyskanie licencjatu naukowego jest niezbędne do starania się o stopień naukowy doktora.

  Papieski Instytut Biblijny, Biblicum (Pontificio Istituto Biblico) – katolicki instytut naukowy o prawach szkoły wyższej, prowadzony przez jezuitów, mający swą siedzibę w Rzymie i podległy kanonicznie bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  W Polsce można uzyskać stopień licencjata ze wszystkich nauk teologicznych oprócz biblistyki i liturgiki. Jedynymi uczelniami z prawem nadawania stopnia licencjata nauk biblijnych są: École biblique et archéologique française de Jérusalem, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie (tzw. Biblicum) oraz Franciszkańskie Studium Biblijne w Jerozolimie. Jedyną uczelnią z prawem nadawania stopnia licencjata nauk liturgicznych jest Papieski Instytut Liturgiczny Św. Anzelma w Rzymie. W Polsce można natomiast uzyskać licencjat z teologii biblijnej. Instytut Nauk Biblijnych KUL stara się o uprawnienia do nadawania stopnia licencjata nauk biblijnych. Licencjat prawa kanonicznego można uzyskać w Polsce na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Rzymski system stopni naukowych[ | edytuj kod]

 • il baccaleurato di teologia
 • la licenza
 • il dottorato
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.