• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Language, Truth and Logic  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dordrecht – miasto i gmina w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa, w delcie Renu i Mozy, na południowy wschód od Rotterdamu. Liczy 113 381 mieszkańców (2012) i tym samym stanowi trzecie co do wielkości miasto w tej prowincji, po Rotterdamie i Hadze.Byt przygodny - jest to, w odróżnieniu od bytu koniecznego, byt podlegający przyczynom oraz taki, który może nie istnieć (analogicznie byt konieczny istnieć musi). Jako że zjawiska takie jak czas dotyczą bytu przygodnego, można powiedzieć o jego początku lub końcu. Zakłada się, że bytów przygodnych może być wiele. Byt taki jest bytem złożonym, jest zniszczalny i ma on swoją przyczynę lub wyjaśnienie swojego istnienia będącą w bycie koniecznym. Inny byt przygodny nie może być przyczyną ani wyjaśniać istnienia jakiegoś bytu przygodnego.

  Language, Truth and Logic – pierwsza praca Alfreda Julesa Ayera opublikowana w 1936 roku (Ayer miał wówczas 26 lat).

  Jest ona, w dużej mierze, prezentacją w języku angielskim głównych myśli Koła Wiedeńskiego i neopozytywizmu, dostępną do tego czasu przede wszystkim w języku niemieckim. Składa się z ośmiu rozdziałów. Ayer definiuje, wyjaśnia i broni w niej zasady weryfikacji. Rozwija także pogląd o bezsensowności poznawczej sądów metafizycznych. Podobne wnioski formułuje w stosunku do sądów etycznych, co przynosi mu miano prekursora emotywizmu.

  Utylitaryzm (łacińskie utilis – użyteczny) – postawa zwana też filozofią zdrowego rozsądku, kierunek etyki zapoczątkowany w XVIII wieku, według którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być „największe szczęście największej liczby ludzi".Socjologia moralności – dyscyplina socjologii zajmująca się badaniem systemów moralnych, ich funkcjonowania w społecznościach czy społeczeństwach, mechanizmów funkcjonowania moralności i zjawisk moralnych, ich genezy i wpływu na społeczeństwo.

  Zasada weryfikacji[ | edytuj kod]

  Według Ayera zdanie ma znaczenie (meaning) tylko wtedy, gdy jest analityczne (wtedy jest koniecznie prawdziwe), lub w przypadku gdy jest możliwe do zweryfikowania. Zdania typu pierwszego to te, które są formułowane w matematyce i logice. Zdaniem Ayera są one tylko „zapisem naszych sposobów używania symboli w pewien sposób”.

  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

  Zdania typu drugiego to te, których zadaniem jest mówienie czegoś o świecie i zdawaniem relacji z pewnych faktów. Ayer czyni dwa rozróżnienia weryfikacji: na teoretyczną i praktyczną oraz silną i mocną.

  Weryfikacja praktyczna polega na realnym rozpoznaniu, w danej sytuacji doświadczalnej, czy rozpatrywany sąd jest prawdziwy czy nie. Istnieją jednak sądy, których zweryfikować doświadczalnie w danym momencie nie można (np. że istnieje życie poza Ziemią), ale co do zasady jest możliwość podjęcia odpowiednich kroków by to sprawdzić i być może kiedyś tak się stanie. Istnieją jednak sądy, które nie spełniają zasady weryfikacji i przez to ich „nieweryfikowalność” nie jest przygodna lecz na stałe w nie wpisana. Ayer przywołuje, jako przykład, cytat z F. H. Bradleya: „Absolut mimo że stały, zawiera się w ewolucji i postępie”.

  Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.Carl Gustav Hempel (ur. 8 stycznia 1905 w Oranienburgu, zm. 9 listopada 1997 w Princeton (New Jersey)) - filozof urodzony w Niemczech, w roku 1937 wyemigrował do USA. Wykładał na Uniwersytecie w Princeton i Pittsburghu. We wczesnych latach trzydziestych blisko związany z kołami logicznego pozytywizmu, uczeń Reinchenbacha. Autor przełomowych prac na temat wyjaśniania naukowego, potwierdzania oraz struktury teorii, znany także jako autor paradoksu czarnego kruka.

  Rozróżnienie „silnego” i „słabego” rodzaju weryfikacji polega na stwierdzeniu, na ile dany sąd jest konkluzywny. Zdanie „Pierwsza litera tego artykułu to L” może być zweryfikowane, jeśli przeczyta się pierwszą literę hasła. Istnieją jednak sądy, które – z powodu swojej konstrukcji – nie są możliwe do zweryfikowania w takim rozumieniu. Na przykład „arszenik to trucizna”, „wszyscy ludzie są śmiertelni”, „ciało zwiększa objętość wraz ze wzrostem temperatury”. Aby wykazać konkluzywną prawdziwość ostatniego zdania, trzeba byłoby wykazać, że wszystkie ciała zwiększają objętość gdy są podgrzewane. Tego jednak nie można zrobić. „Słaba” weryfikacja więc to taka, która wyznacza prawdopodobieństwo hipotezy (z każdym kolejnym potwierdzeniem jednostkowym prawdopodobieństwo rośnie), a nie jej ostateczne potwierdzenie.

  Pozytywizm logiczny – szkoła filozoficzna, która powstała w pierwszej połowie XX wieku w Wiedniu, zwana także neopozytywizmem. W późniejszym czasie z pozytywizmu logicznego wyłonił się nowy nurt w filozofii nauki zwany logicznym empiryzmem, który w swoim ujęciu przyjmował bardziej złagodzone i zliberalizowane poglądy, niż Koło Wiedeńskie.Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr. τα μετα τα φυσικά ta meta ta physika – "to, co po fizyce/ponad fizyką"; zob. ontologia) – dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne własności i ostateczne przyczyny (por. Metafizyka 1003a, 20–32; 1022a).
  Sąd w sensie logicznym – znaczenie zdania w sensie logicznym. Ten sam sąd odpowiada różnym zdaniom mającym to samo znaczenie logiczne (np. zdaniom wypowiedzianym w różnych językach). Od sądów w sensie logicznym odróżnia się sądy w sensie psychologicznym, stanowiące przeżycia odpowiadające sądom w sensie logicznym. Sądy w sensie logicznym można też określić odmiennie - nie jako znaczenia zdań wyrażające pewne przeżycia, ale jako to, co wspólne pewnym klasom sądów w sensie psychologicznym.
  Etyka normatywna – rodzaj etyki, który wskazuje jak należy postępować, jakie są kryteria oceny działań i ich uzasadniania. Jest ona przeciwstawiana etyce opisowej, która opisuje, jakiego rodzaju normy moralne ludzie stosują w swoich działaniach.
  Koło Wiedeńskie (niem. Wiener Kreis) – grupa filozoficzna istniejąca od 1922 roku skupiona wokół prowadzonej przez Moritza Schlicka na Uniwersytecie Wiedeńskim Katedry Filozofii i Historii Nauk Indukcyjnych. Poglądy myślicieli należących do koła ogniskowały się wokół pozytywizmu logicznego.
  Alfred Jules Ayer (ur. 29 października 1910, zm. 27 czerwca 1989) – brytyjski filozof analityczny i lewicowy intelektualista. Bywa określany jako empirysta dawnego stylu. Jeden z ważnych przedstawicieli angielskiej szkoły analitycznej. Jego matka była Belgijką, a ojciec Szwajcarem. Ukończył uniwersytet w Oksfordzie, przez rok (1932) studiował także w Wiedniu. Następnie nauczał w Oksfordzie, od 1946 w University College London, od 1959 ponownie w Oksfordzie.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.691 sek.