• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kwas siarkowy  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Siarczki – minerały, których głównym składnikiem są siarczki metali. Występują głównie w złożach kruszców związanych z działalnością magmową oraz w meteorytach. Tworzą istotne gospodarczo złoża minerałów srebra, miedzi, rtęci, cynku, ołowiu oraz żelaza. Wyróżniają się dużą gęstością, zazwyczaj są nieprzezroczyste i przewodzą prąd elektryczny. Rozkładają się i reagują pod wpływem wód powierzchniowych i atmosfery, przechodząc w barwne tlenki, wodorotlenki, węglany, siarczany i fosforany metali.Międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego (ang. International Chemical Safety Card, ICSC) – dokument będący krótkim podsumowaniem danych dotyczących bezpiecznego użycia substancji chemicznej oraz zagrożeń i ryzyka stwarzanych przez tę substancję. Karty przygotowywane są w ramach Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego we współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami.
  Regulacje prawne w Polsce[ | edytuj kod]

  Kwas siarkowy może być wykorzystywany do produkcji narkotyków (otrzymywanie soli amin lub synteza prekursorów narkotyków) i w związku z tym znajduje się on na liście prekursorów narkotykowych kategorii 3. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii i odpowiednimi rozporządzeniami obrót i użycie substancjami z kategorii 3. nie podlega obligatoryjnemu zgłaszaniu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Instytucja ta ma jednak prawo wnioskować do podmiotów obracających kwasem siarkowym o dokonanie zgłoszenia.

  Moc kwasu – ilościowa miara jego chemicznej „siły działania”. Miarą tej mocy jest zazwyczaj minus logarytm dziesiętny ze stałej dysocjacji kwasu (Ka) w danych warunkach, oznaczany skrótem pKa.Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. – polska firma chemiczna z siedzibą w Gdańsku, zajmująca się produkcją nawozów sztucznych i związków azotowych. Od 2011 r. wchodzi w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA Wcześniej właścicielem była grupa kapitałowa Ciech SA.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Stałe dysocjacji kwasów mocnych są podawane tylko w przybliżeniu i w pewnych szczegółowych warunkach. W dodatku nie przedstawiają wszystkich aspektów mocy kwasów tlenowych i w związku z tym nie są przez wszystkich uznawane.
  2. Konstrukcja pieców mechanicznych, stosowanych w prażalniach cynku na Górnym Śląsku, była oparta na pierwszych rozwiązaniach, opracowanych i zastosowanych w zakładach hutniczych w Trail (Kanada).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Farmakopea Polska IX, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2011, s. 4574, ISBN 978-83-88157-77-6.
  2. Haynes 2014 ↓, s. 4-92.
  3. Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  4. Haynes 2014 ↓, s. 5-93.
  5. Sulfuric acid (ZVG: 1160) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2016-12-14].
  6. Haynes 2014 ↓, s. 4-137.
  7. Haynes 2014 ↓, s. 5-146.
  8. Haynes 2014 ↓, s. 6-186.
  9. Robert L. Kuczkowski, R.D. Suenram, Frank J. Lovas. Microwave spectrum, structure, and dipole moment of sulfuric acid. „Journal of the American Chemical Society”. 103 (10), s. 2561–2566, 1981. DOI: 10.1021/ja00400a013. 
  10. Kwas siarkowy (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-10].
  11. Sulfuric acid, 75% v/v aqueous solution, karta charakterystyki wydana na obszar Polski, Alfa Aesar (Thermo Fisher Scientific), numer katalogowy 42555 [dostęp 2016-12-14].
  12. Sulfuric acid, CAMEO Chemicals, National Oceanic and Atmospheric Administration [dostęp 2016-12-14] (ang.).
  13. A. Brusewicz, P. Jagodziński, R. Wolski: Metodyka Eksperymentu Chemicznego. Gimnazjum. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii, 2008. ISBN 978-83-89723-63-8.
  14. M. Krzeczkowska, J. Loch: Chemia. Przewodnik Szkolny. ParkEdukacja. ISBN 978-83-7446-676-9.
  15. Józef Zawadzki: Technologia chemiczna nieorganiczna, część druga. Warszawa: Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Departament Szkolnictwa Zawodowego, 1949, s. 334–367, seria: Biblioteka Techniczna.
  16. Siarczki metali i prażenie siarczków metali. W: Józef Kępiński: Technologia chemiczna nieorganiczna. Warszawa: PWN, 1964, s. 244–256. (pol.)
  17. Praca zbiorowa, Encyklopedia techniki – Chemia, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993, s. 670–672, ISBN 83-204-1312-5.
  18. Zenon Sarbak, Reakcje i procesy katalityczne (cz. V). Synteza tritlenku siarki, „Laboratoria, Aparatura, Badania”, 15 (6), 2010, s. 34–40 [dostęp 2021-04-07].
  19. Inne produkty. kghm.com. [dostęp 2018-10-11].
  20. Kwas siarkowy, grupaazoty.com [zarchiwizowane z adresu 2016-03-04].
  21. Kwas siarkowy – karta charakterystyki, zghboleslaw.org [dostęp 2018-10-11].
  22. Kwas siarkowy techniczny – karta charakterystyki, www.hcm.com.pl [zarchiwizowane z adresu 2015-04-19].
  23. Kwas siarkowy, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” [dostęp 2018-10-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-04].
  24. Monika Zagrajek, Prekursory narkotykowe kat. 2 i 3, Państwowa Inspekcja Sanitarna, 23 kwietnia 2012 [zarchiwizowane z adresu 2015-03-15].
  Absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) – termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.).Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tlenek żelaza(III), Fe2O3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym żelazo występuje na III stopniu utlenienia. Związek ten jest głównym składnikiem rdzy, najczęściej spotykany spośród tlenków żelaza.
  Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:
  Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających.
  Reguła przekory (reguła Le Chateliera-Brauna, reguła przekory Le Chateliera i Brauna) – jedna z podstawowych reguł dotyczących równowag dynamicznych, mówiąca, że układ, na który działa jakiś bodziec, odpowiada w taki sposób aby przeciwdziałać bodźcowi. Reguła przekory dotyczy układów w stanie równowagi, na które działa czynnik zewnętrzny. W postaci ilościowej reguła ta jest wyrażona przez prawo działania mas Guldberga i Waagego.
  Wymiennik ciepła – urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.
  Młyn kulowy to odmiana młyna, w którym funkcję mielników spełniają kule o różnych średnicach, wykonane z twardego materiału o dużej gęstości, takiego jak stal, czy ceramika. Młyny tego typu służą do mielenia na sucho lub mokro surowców średniotwardych i miękkich – stosuje się je do przeróbki rud lub do przerobu odpadów wielkogabarytowych (np. zgarów pochodzących z odlewnictwa metali nieżelaznych), a także w przemyśle cementowym, ceramicznym i w energetyce (spalanie pyłu węglowego i przygotowanie sorbentu do instalacji odsiarczania spalin).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.