• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kurator

  Przeczytaj także...
  Kurator (z łac. cura, troska, piecza) – przedstawiciel osoby potrzebującej pomocy lub niebędącej w stanie sama prowadzić swoich spraw. Kurator banku (z łac. cura – troska, piecza) – przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), której powierzona została funkcja nadzoru nad bankiem poddanemu kurateli KNF. Ustanowienie kuratora podyktowane jest potrzebą zwiększenia nadzoru nad realizacją programu naprawczego, przygotowanego przez nowy zarząd. Kurator ma prawo zasiadania w radzie nadzorczej banku i w zarządzie banku, i skarży każdą decyzję, którą uzna za sprzeczną z interesem banku.
  Kurator oświaty – organ rządowej administracji zespolonej, który w imieniu wojewody na obszarze danego województwa wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające z:
 • kurator – przedstawiciel prawny
 • kurator oświaty
 • kurator sądowy
 • kurator sztuki
 • kurator banku
 • Kurator – brytyjski film z 2001
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kustosz
 • opiekun (prawny)
 • Opiekun (opiekun prawny) – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (małoletni, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.Kustosz (łac. custos – stróż) – tytuł honorowy kanonika kapituły, zarządzającego majątkiem kapitulnym lub proboszcz kolegiaty, nie będący prepozytem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kurator sądowy – w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób których dotyczy postępowanie, czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.
  Kurator wystaw – powstały w XX wieku zawód związany ze sztuką. Kurator to osoba zajmująca się profesjonalnie organizacją wystaw (nie tylko sztuki) jako pewnych konceptów, intelektualnych całości.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.003 sek.