• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krytyka Lucasa

  Przeczytaj także...
  Model statystyczny – hipoteza lub układ hipotez, sformułowanych w sposób matematyczny (odpowiednio w postaci równania lub układu równań), który przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami rzeczywistymi.Mikroekonomia – dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem wyborów ludzkich w warunkach rzadkości dóbr, w tym w szczególności badaniem zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorstw oraz interakcji między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach. Jest to nauka zajmująca się szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących produkcji oraz wymiany (zakupu i sprzedaży) dóbr.
  Makroekonomia - dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami agregatowymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości.

  Krytyka Lucasa – praca ekonomisty amerykańskiego Roberta Lucasa z 1976, nazwana na jego cześć, dotycząca polityki gospodarczej w ujęciu makroekonomicznym. Autor twierdzi w niej, iż wszelkie próby predykcji oraz wnioski dotyczące gospodarki, wyciągane na podstawie badań ekonometrycznych przeprowadzanych wyłącznie z użyciem historycznych danych są nieefektywne. Nawet zaawansowane techniki agregacji danych nie dostarczą żądanych wyników.

  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).Twierdzenie Gödla to jeden z najbardziej znanych rezultatów logiki matematycznej. W istocie znane są dwa różne twierdzenia Gödla: pierwsze z nich to twierdzenie o niezupełności, drugie zaś to jego wniosek nazywany też twierdzeniem o niedowodliwości niesprzeczności. Oba twierdzenia zostały udowodnione w 1931 roku przez austriackiego matematyka i logika Kurta Gödla. Uważa się również, że twierdzenia te dają negatywną odpowiedź na drugi problem Hilberta, i w ten sposób mają spore znaczenie w filozofii matematyki. Oprócz rozpatrywanych w tym artykule twierdzeń, Gödel udowodnił też twierdzenie o istnieniu modelu i twierdzenie o nierozstrzygalności (patrz: teoria, struktura matematyczna).

  Lucas a sens badań ekonometrycznych[ | edytuj kod]

  Okazało się, iż wszelkie decyzje polityczne podejmowane z użyciem wielorównaniowych, zagregowanych modeli ekonometrycznych, mogą powodować niezamierzone, bądź zupełnie przeciwne skutki. Dzieje się tak, gdyż parametry tych modeli nie są strukturalne, tzn. bezpośrednio zdeterminowane obecnymi decyzjami politycznymi. Kiedykolwiek zmienia się polityka, wówczas niejako zmieniają się także „zasady gry”. Stąd każda decyzja może przynieść każdy skutek i mimo wystąpienia silnej korelacji, rezultaty nie są pewne, ani nawet bardziej prawdopodobne. Zmienność parametrów modeli podaje w wątpliwość także aspekt budowania dużych modeli ekonometrycznych nawet w ujęciu dynamicznym.

  Robert Emerson Lucas Junior (ur. 15 września 1937 w Yakima, Waszyngton) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1995 roku.Parametr - prawdziwa (rzeczywista) wartość opisująca cechę danej populacji. Jest to wartość stała, służąca do opisu struktury danej zbiorowości statystycznej.

  Krytyka Lucasa determinuje zatem, że aby móc efektywnie przewidywać skutki decyzji tak zwanych politycznych eksperymentów, należy zbadać głębokie parametry, takie jak: preferencje konsumenckie, dostępne technologie bądź ograniczenia surowcowe, które to decydują o indywidualnym zachowaniu się podmiotów gospodarczych.

  Krzywa Phillipsa to w ekonomii krzywa ilustrująca związek pomiędzy stopą bezrobocia a stopą inflacji, przy założeniu pewnej oczekiwanej stopy inflacji. Ukazuje ujemną korelację inflacji i bezrobocia, to znaczy im wyższa inflacja tym niższe bezrobocie i na odwrót.Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

  Wspomniana krytyka nie spowodowała jednak wyłącznie dezorientacji w naukach ekonometrycznych, lecz przede wszystkim zachęciła ekonomistów do tworzenia analiz mikroekonomicznych, na tyle szczegółowych, aby znaleźć bezpośrednie przełożenie na język makroekonomii. Jest to swoiste sprzeniewierzenie się zasadzie, iż gospodarka w skali makro ma swoje prawa odmienne od praw mikroekonomicznych. Las w ujęciu ekonomii nie jest bowiem sumą drzew. Wydawało się, że analizy mikroekonomiczne były zawsze bardzo potrzebne. Lucas przekonał ekonomistów, że mogą być kluczowe dla poznania ekonomicznych zachowań ludzkich. Opierając się na twierdzeniu Gödla, Lucas stara się argumentować, że systemy sztuczne nie mają własności poznawczych, gdyż nie są zdolne do dowodzenia zdań samozwrotnych.

  Fort Knox to instalacja Armii Stanów Zjednoczonych w stanie Kentucky na południe od Louisville i na północ od Elizabethtown. Baza leży na terenie hrabstw Bullitt, Hardin i Meade. Zajmuje powierzchnię 441 km², na której przebywa codziennie ok. 32 000 ludzi. Na terenie bazy znajdują się instytucje Armii specjalizujące się w wojskach pancernych - szkoła (U.S. Army Armor School) i centrum badawcze (U.S. Army Armor Center). Oprócz tego, w Forcie Knox znajduje się centrum rekrutacji Armii i Muzeum Kawalerii i Czołgów im. Pattona. Oprócz funkcji wojskowych, Fort Knox jest bardzo dobrze znany ze względu na znajdowanie się na jego terenie United States Bullion Depository - składu sztabek złota amerykańskiego banku federalnego.Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.

  Krytyka Lucasa a krzywa Phillipsa[ | edytuj kod]

  Aby unaocznić znaczenie krytyki Lucasa, należy przytoczyć kwestię krzywej Phillipsa. W świetle stwierdzenia Lucasa okazuje się, iż zależność pomiędzy bezrobociem a inflacją może się załamać jeśli banki centralne będą próbowały wykorzystać to narzędzie, bądź na nie w jakiś sposób wpłynąć. Nadzieja, iż permanentne zwiększenie inflacji mogłoby zmniejszyć stopę bezrobocia w dłuższym okresie, może zawyżyć przewidywania przedsiębiorców co do oczekiwanej stopy inflacji i wpłynąć na ich decyzje o zatrudnieniu.

  Łatwiejszy przykład to fakt, iż Fort Knox jeszcze nigdy nie został obrabowany. Z tego faktu nie wynika jeszcze, iż spokojnie możemy usunąć strażników, gdyż bodźcem zniechęcającym do obrabowania są właśnie ci strażnicy.

  Literatura dodatkowa[ | edytuj kod]

  Lucas, Robert: Econometric Policy Evaluation: A Critique, „Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy” 1: 19–46, 1976.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • O pewnym nieporozumieniu oceny badań nad sztuczną inteligencją
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.733 sek.