• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Piotr Marian Boroń (ur. 2 lipca 1962 w Krakowie) – polski polityk, historyk, senator VI kadencji, samorządowiec, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.Michał Stanisław Strąk (ur. 14 listopada 1944 w Korytnicy) – polski polityk, działacz ludowy, politolog, poseł na Sejm II kadencji. Minister-szef Urzędu Rady Ministrów w latach 1993–1995, doradca ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
  Główne zadania i działalność[ | edytuj kod]
 • konstytucyjne (art. 213 ust. 1 Konstytucji RP): stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji;
 • ustawowe (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, wraz z późniejszymi nowelizacjami):
 • projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych;
 • rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
 • sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą;
 • organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych;
 • określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru;
 • opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i telewizji;
 • inicjowanie postępu naukowo – technicznego i kształcenie kadr w dziedzinie radiofonii i telewizji;
 • współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych
 • Ponadto Rada ustala stawki kwotowe opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy do 31 maja każdego roku.

  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Lech Stanisław Haydukiewicz (ur. 20 listopada 1973 w Jaśle) – polski polityk, nauczyciel, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wnuk Lecha Wojciecha Haydukiewicza.

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji Rada przedstawia corocznie do końca marca Sejmowi, Senatowi i prezydentowi RP sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Dokument jest udostępniany w postaci druku sejmowego (senackiego).

  Niektóre uprawnienia[ | edytuj kod]

 • udzielanie koncesji na nadawanie sygnału telewizyjnego i radiowego;
 • podział środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego;
 • nakładanie kar pieniężnych na nadawców
 • Skład Rady[ | edytuj kod]

  Członkowie Rady[ | edytuj kod]

 • Witold Kołodziejski – od 22 lipca 2016 z ramienia Sejmu RP – przewodniczący KRRiT od 19 września 2016
 • Teresa Bochwic – od 22 lipca 2016 z ramienia Senatu RP – zastępca przewodniczącego KRRIT od 26 września 2016
 • Elżbieta Więcławska-Sauk – od 22 lipca 2016 z ramienia Sejmu RP
 • Janusz Kawecki – od 12 września 2016 z nominacji Prezydenta RP
 • Andrzej Sabatowski – od 12 września 2016 z nominacji Prezydenta RP
 • Lista przewodniczących Rady[ | edytuj kod]

  1. Marek Markiewicz od 19 kwietnia 1993 do 1 marca 1994
  2. wakat od 2 marca 1994 do 30 marca 1994
  3. Ryszard Bender od 30 marca 1994 do 21 lipca 1994
  4. Janusz Zaorski od 22 lipca 1994 do 10 maja 1995
  5. Marek Jurek od 10 maja 1995 do 28 grudnia 1995
  6. Bolesław Sulik od 28 grudnia 1995 – 21 kwietnia 1999
  7. wakat od 22 kwietnia 1999 do 6 lipca 1999
  8. Juliusz Braun od 6 lipca 1999 do 26 marca 2003
  9. Danuta Waniek od 26 marca 2003 do 31 grudnia 2005
  10. wakat od 1 stycznia 2006 do 6 lutego 2006
  11. Elżbieta Kruk od 6 lutego 2006 do 30 marca 2006
  12. wakat od 30 marca 2006 do 17 maja 2006
  13. Elżbieta Kruk od 17 maja 2006 do 26 września 2007
  14. wakat od 26 września 2007 do 23 października 2007
  15. Witold Kołodziejski od 23 października 2007 do 4 sierpnia 2010
  16. wakat od 4 sierpnia 2010 do 10 sierpnia 2010
  17. Jan Dworak od 10 sierpnia 2010 do 12 września 2016
  18. wakat od 12 września 2016 do 19 września 2016
  19. Witold Kołodziejski od 19 września 2016

  Lista zastępców przewodniczącego Rady[ | edytuj kod]

  1. Maciej Iłowiecki od 19 kwietnia 1993 do 23 września 1994
  2. wakat od 24 września 1994 do 10 maja 1995
  3. Bolesław Sulik od 10 maja 1995 do 28 grudnia 1995
  4. wakat od 29 grudnia 1995 do 11 stycznia 1996
  5. Ryszard Miazek od 11 stycznia 1996 do 10 maja 1996
  6. wakat od 11 maja 1996 do 14 października 1998
  7. Witold Graboś od 14 października 1998 do 6 lipca 1999
  8. wakat od 7 lipca 1999 do 13 lipca 1999
  9. Jan Sęk od 13 lipca 1999 do 8 maja 2003
  10. wakat od 9 maja 2003 do 5 czerwca 2003
  11. Aleksander Łuczak od 5 czerwca 2003 do 30 grudnia 2005
  12. stanowisko nie funkcjonowało od 30 grudnia 2005 do 21 września 2010
  13. Witold Graboś od 4 sierpnia 2010 do 12 września 2016
  14. wakat od 12 września 2016 do 26 września 2016
  15. Teresa Bochwic od 27 września 2016

  Byli sekretarze Rady[ | edytuj kod]

  1. Andrzej Zarębski od 19 kwietnia 1993 do 21 kwietnia 1999
  2. wakat od 22 kwietnia 1999 do 23 marca 2000
  3. Włodzimierz Czarzasty od 23 marca 2000 do 26 sierpnia 2004
  4. stanowisko zniesione 26 sierpnia 2004

  Byli członkowie Rady[ | edytuj kod]

  Z nominacji Prezydenta RP[ | edytuj kod]

 • Marek Markiewicz od 19 kwietnia 1993 do 23 września 1994
 • Maciej Iłowiecki od 19 kwietnia 1993 do 23 września 1994
 • Ryszard Bender od 19 kwietnia 1993 do 22 lipca 1994
 • Janusz Zaorski od lipca 1994 do maja 1995
 • Tomasz Kwiatkowski od września 1994 do maja 1995
 • Henryk Andracki od września 1994 do kwietnia 1997
 • Jan Szafraniec od 14 kwietnia 1995 do 18 kwietnia 1999, wcześniej był członkiem Rady z ramienia Senatu
 • Marek Jurek od 10 maja 1995 do 9 maja 2001
 • Robert Kwiatkowski od 19 kwietnia 1997 do 25 czerwca 1998, wcześniej był członkiem Rady z ramienia Sejmu
 • Waldemar Dubaniowski od 11 września 1998 do 30 kwietnia 2003
 • Włodzimierz Czarzasty od 10 maja 1999 do 19 stycznia 2005
 • Danuta Waniek od 15 maja 2001 do 30 grudnia 2005
 • Sławomira Łozińska od 30 kwietnia 2003 do 30 grudnia 2005
 • Anna Szydłowska od 19 stycznia 2005 do 31 lipca 2005
 • Stanisław Jędrzejewski od 1 sierpnia 2005 do 30 grudnia 2005
 • Wojciech Dziomdziora od 31 stycznia 2006 do 18 września 2007
 • Elżbieta Kruk od 31 stycznia 2006 do 26 września 2007
 • Barbara Bubula od 18 września 2007 do 4 sierpnia 2010
 • Piotr Boroń od 26 września 2007 do 4 sierpnia 2010
 • Jan Dworak od 7 lipca 2010 do 12 września 2016
 • Krzysztof Luft od 7 lipca 2010 do 12 września 2016
 • Z ramienia Sejmu RP[ | edytuj kod]

 • Lech Dymarski od 3 kwietnia 1993 do 2 kwietnia 1995
 • Marek Siwiec od 3 kwietnia 1993 do 10 stycznia 1996
 • Andrzej Zarębski od 1 kwietnia 1993 do 21 kwietnia 1999
 • Bolesław Sulik od 3 kwietnia 1993 do 21 kwietnia 1999
 • Michał Strąk od 3 kwietnia 1995 do 2 kwietnia 2001
 • Robert Kwiatkowski od 16 lutego 1996 do 2 kwietnia 1997, potem zasiadał w Radzie z nominacji Prezydenta RP
 • Adam Halber od 10 kwietnia 1997 do 24 lipca 2003
 • Juliusz Braun od 21 kwietnia 1999 do 6 maja 2005
 • Jarosław Sellin od 21 kwietnia 1999 do 6 maja 2005
 • Aleksander Łuczak od 12 kwietnia 2001 do 30 grudnia 2005
 • Ryszard Ulicki od 24 lipca 2003 do 30 grudnia 2005
 • Andrzej Kneifel od 6 maja 2005 do 30 grudnia 2005
 • Andrzej Zieliński od 6 maja 2005 do 30 grudnia 2005
 • Tomasz Borysiuk od 27 stycznia 2006 do 4 sierpnia 2010
 • Lech Haydukiewicz od 27 stycznia 2006 do 4 sierpnia 2010
 • Witold Graboś od 4 sierpnia 2010 do 12 września 2016
 • Sławomir Rogowski od 4 sierpnia 2010 do 12 września 2016
 • Z ramienia Senatu RP[ | edytuj kod]

 • Ryszard Miazek od 1 kwietnia 1993 do 10 maja 1996
 • Jan Szafraniec od 1 kwietnia 1993 do 5 kwietnia 1995, potem zasiadał w Radzie z nominacji Prezydenta RP
 • Witold Graboś od 5 kwietnia 1995 do 5 kwietnia 2001
 • Witold Knychalski od 12 lipca 1996 do 1 kwietnia 1997
 • Jan Sęk od 3 kwietnia 1997 do 8 maja 2003
 • Lech Jaworski od 25 kwietnia 2001 do 30 grudnia 2005
 • Tomasz Goban-Klas od 8 maja 2003 do 30 września 2004
 • Ryszard Sławiński od 18 listopada 2004 do 30 grudnia 2005
 • Witold Kołodziejski od 30 stycznia 2006 do 4 sierpnia 2010
 • Stefan Pastuszka od 22 lipca 2010 do 12 września 2016
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Barbara Bubula (ur. 4 marca 1963 w Krakowie) – polska polityk, publicystka, samorządowiec, posłanka na Sejm V i VII kadencji.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Witold Knychalski (ur. 13 stycznia 1954 w Chylinie, zm. 12 września 2006 w Łodzi) – polski działacz kulturalny, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pomysłodawca Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.
  Stopklatka TV - kanał należący do spółki Kino Polska , należącej do grupy SPI International i Agora S.A. o tematyce filmowej. Kanał wystartuje do 27 kwietnia 2014 - wtedy TVP opuści w całości pierwszy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej. 30 października 2013 roku Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji przyznała nadawcy Stopklatki TV koncesję na rozpowszechnianie w sposób naziemny kanału Stopklatka TV.
  Aleksander Piotr Łuczak (ur. 10 września 1943 w Legionowie) – polski polityk, profesor historii, były wiceprzewodniczący KRRiT, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wicepremier i minister.
  Henryk Andracki (ur. 1 marca 1933 w Samarzewie) – polski wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
  Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.
  Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (ang. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) – organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.
  Rada Mediów Narodowych (RMN) – organ kolegialny powołujący i odwołujący zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Został utworzony w 2016.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.