Komisja Nadzoru Bankowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) – instytucja sprawująca nadzór nad działalnością polskich banków od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 2007. Organem wykonawczym Komisji był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego działający w strukturze Narodowego Banku Polskiego.

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) był do 31 grudnia 2007 r. organem wykonawczym Komisji Nadzoru Bankowego odpowiedzialnym za nadzór nad działalnością banków i mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz zapewnienie stabilności systemu bankowego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bankom wystarczającej elastyczności i swobody w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz równych warunków i zasad uczestnictwa w rynku finansowym w zakresie podstawowych parametrów finansowych. Organ ten powstał na mocy ustawy o Narodowym Banku Polskim.Małgorzata Zaleska (ur. 1969) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2009-2015 członek zarządu NBP.

Komisja została powołana 29 sierpnia 1997, kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP.

1 stycznia 2008 kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego przejęła Komisja Nadzoru Finansowego.

Zadania Komisji[ | edytuj kod]

 • Określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach
 • Nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm finansowych
 • Dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój
 • Opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania
 • Skład Komisji[ | edytuj kod]

  Członkowie Komisji[ | edytuj kod]

  Od dnia 19 września 2006 do 31 grudnia 2007 na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2059) w skład Komisji wchodzili:

  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
 • Przewodniczący Komisji – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego albo wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego,
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – minister właściwy do spraw instytucji finansowych lub delegowany przez niego sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
 • przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego albo wyznaczony przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
 • Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.
 • Ostatni skład Komisji[ | edytuj kod]

 • Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
 • Katarzyna Zajdel-Kurowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Danuta Wawrzynkiewicz – Doradca Prezydenta RP ds. finansów publicznych
 • Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • vacat – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
 • Piotr Piłat – przedstawiciel Ministra Finansów
 • Alfred JancGeneralny Inspektor Nadzoru Bankowego
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rekomendacja S
 • Danuta Wawrzynkiewicz (ur. 4 marca 1938 w Warszawie) – polska ekonomistka, były doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. finansów publicznych.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.
  Alfred Janc (ur. 27 sierpnia 1951 w Olsztynie) - prof. dr hab. nauk ekonomicznych, były dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Bankowości, były Generalny inspektor nadzoru bankowego.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Ministerstwo Finansów (MF) – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.
  Stanisław Kluza (ur. 2 czerwca 1972 w Lublińcu) – polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, od lipca do września 2006 minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006–2011).
  Prawo bankowe – zespół norm prawnych regulujących powstawanie, funkcjonowanie oraz zasady likwidowania instytucji bankowych (zwłaszcza banków), a także zasady funkcjonowania nadzoru bankowego.
  Katarzyna Zajdel-Kurowska (ur. 9 czerwca 1973) – polska ekonomistka, urzędnik państwowy, w latach 2007–2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

  Reklama