Komisja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Komisja – zespół osób kompetentnych i odpowiedzialnych, któremu zlecone zostało zbadanie pewnej sprawy lub spełnienie pewnej konkretnej i specjalnej czynności. Komisja jest ciałem delegowanym, a więc podlega instancji, która ją ustanowiła (delegowała), zdaje jej sprawę ze swych czynności i przedkłada projekt decyzji.

Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.Komisja wyborcza — kolegialny organ, odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz za nadzór nad samym aktem głosowania.

Podstawową cechą działania komisji jest kolektywne wykonywanie pracy. W ten sposób, poprzez obarczenie odpowiedzialnością za prawidłową realizację zadania większej grupy osób, komisja staje się podmiotem o wyższej randze i powadze w porównaniu z pojedynczą osobą sprawującą funkcję kierowniczą lub kontrolną, a jednocześnie kolegialność podejmowanych przez komisję czynności i decyzji ma za zadanie przeciwdziałać nieprawidłowościom. Stąd dąży się do tego, aby skład komisji, poprzez jej zróżnicowanie, był jak najbardziej reprezentatywny. W zależności od wielkości, komisja posiada mniej lub bardziej złożoną organizację, jednak zazwyczaj posiada wyznaczonego przewodniczącego odpowiadającego za pracę komisji. Działalność komisji jest poświadczana przez wszystkich jej członków.

Komisja rewizyjna – organ kontrolny, który może działać w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach lub w stowarzyszeniach.Komisje Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Congressional committee) są komisjami amerykańskiego Parlamentu. Są one niezwykle istotnym elementem tworzenia amerykańskiego prawa i polityki państwa.

Powoływanie komisji jest typowym sposobem pracy większych zgromadzeń, takich jak parlamenty (komisja parlamentarna) czy zjazdy różnorodnych organizacji. Z całego zgromadzenia wyłaniana jest mniejsza grupa osób – komisja, która obraduje nad powierzonym jej zagadnieniem i następnie prezentuje (zwykle ustami przewodniczącego lub specjalnie wyznaczonej osoby) wyniki swoich prac (w postaci propozycji uchwały, rekomendacji co do decyzji itp.). Postępowanie takie jest uzasadnione znanym faktem trudności prowadzenia rzeczowej dyskusji w zgromadzeniu większym niż 15-20 osób.

Komisja likwidacyjna – organ powołany na czas określony w celu zakończenia działalności wybranej instytucji (państwowej lub prywatnej) i rozwiązania sporów prawnych i majątkowych wynikłych z jej likwidacji.Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.

Mianem komisji określane są także pewne instytucje lub ich specyficzne działy. Słowo to należy wówczas traktować jako zamiennik słowa urząd, gdyż sama nazwa komisja nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych szczególnych form i sposobów działania takiej jednostki organizacyjnej. W przypadku organizacji państwowych komisjami nazywane są urzędy rangi ministerstwa, ale zajmujące się znacznie węższym od ministerstwa zakresem zadań, często dotyczącym nawet tylko jednego specyficznego tematu. Przykłady takich komisji w Polsce to: Komisja Nadzoru Finansowego, Państwowa Komisja Wyborcza.

Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Komisja skrutacyjna – grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów).

Rodzaje komisji[ | edytuj kod]

 • komisja dyscyplinarna
 • komisja egzaminacyjna – zespół przeprowadzający egzamin w sposób kolektywny, przy czym osoby biorące w nim udział nie tylko przepytują osobiście egzaminowane osoby, ale także są obecne przy zadawaniu pytań przez innych członków komisji
 • komisja kwalifikacyjna
 • komisja likwidacyjna
 • komisja rewizyjna
 • komisja rozjemcza
 • komisja skarg i wniosków
 • komisja uchwał i wniosków
 • komisja skrutacyjna
 • komisja wyborcza – zespół nadzorujący przebieg głosowania w czasie wyborów
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Komisja Europejska
 • Komisja Edukacji Narodowej
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • komisja sejmowa
 • komisja senacka
 • Komisje Kongresu Stanów Zjednoczonych
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Komisja senacka, komisja parlamentarna powoływana przez Senat, w celu rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Senatu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu.Komisje parlamentarne są to pomocnicze organy parlamentu, złożone z parlamentarzystów i przygotowujące projekty decyzji parlamentarnych w dziedzinie ustawodawstwa i kontroli. Są tworzone w poszczególnych izbach parlamentu (w Polsce — komisje sejmowe i senackie). Mogą być też mieszane, np. dla uzgodnienia spornych spraw między izbami.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.
  Komisja Edukacji Narodowej (KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga.

  Reklama