Kolej regionalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolej regionalna – kolejowe przewozy pasażerskie na małe i średnie odległości.

Kolej wąskotorowa – kolej o prześwicie mniejszym niż określany jako normalny, czyli 1435 mm. Kolej wąskotorowa cechuje się mniejszą zdolnością przewozową od kolei normalnotorowej, jednak można na niej stosować większe pochylenia i łuki o mniejszym promieniu, dzięki czemu jest nawet kilkakrotnie tańsza w budowie. Koleje wąskotorowe, początkowo niemal wyłącznie konne, rozpowszechniły się w przemyśle wydobywczym, hutnictwie, leśnictwie. Od połowy XIX wieku zaznacza się zróżnicowanie funkcji kolei wąskotorowych w zależności od prześwitu, następuje także częściowa unifikacja standardów k.w. Od połowy XIX wieku na k.w. stosuje się powszechnie trakcję parową, od końca XIX wieku wprowadza się na niektóre k. w. trakcję elektryczną, od połowy XX wieku także spalinową. Najstarsza nieprzerwanie funkcjonująca kolej wąskotorowa na świecie istnieje w Polsce – są to Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.Pociąg osobowy przyspieszony jest rodzajem pociągu osobowego, którego rozkład jazdy nie przewiduje zatrzymania na wszystkich stacjach i przystankach osobowych zlokalizowanych na trasie jego przejazdu. Przejazd podróżnych pociągiem osobowym przyspieszonym odbywa się na takich samych zasadach jak pociągiem osobowym (chyba że przewoźnik postanowi inaczej).

Ruch regionalny charakteryzuje się częstymi postojami na stacjach i przystankach, jak też możliwością skomunikowania na stacjach węzłowych z pociągami dalekobieżnymi.

Podział kolejowych połączeń regionalnych[ | edytuj kod]

Wśród kolejowych połączeń regionalnych wyróżnić można:

 • Pociągi przyspieszone, czyli tzw. ekspresy regionalne – łączące duże miasta, z postojami na wybranych stacjach pośrednich.
 • Podmiejskie pociągi osobowe – kursujące na liniach magistralnych i drugorzędnych, z postojami na wszystkich stacjach i przystankach kolejowych, z wyjątkiem przystanków zastrzeżonych dla kolei miejskich w aglomeracjach.
 • Pociągi kolei miejskich – obsługujące relacje pomiędzy miastami obszaru aglomeracyjnego z obsługą wszystkich przystanków, często korzystające z wydzielonego torowiska oraz numeracji linii, korzystające czasami z wydzielonego systemu torowego lub zasilania.
 • Pociągi kolei dojazdowych – obsługujące relacje w kierunku stacji na linii magistralnej bądź centrum przesiadkowego, korzystające czasami z wydzielonego systemu torowego (np. kolej wąskotorowa) lub zasilania.
 • Aglomeracja miejska (z łac. agglomeratio – nagromadzenie) – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Samorząd województwa - wyodrębniony (zasiedlający określone terytorium) w strukturze państwa związek społeczności regionalnej funkcjonujący w randze województwa, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań. Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m. in. wyboru organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez te organy prawa miejscowego.
  Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.
  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.
  Szybka kolej miejska (w skrócie SKM) – rodzaj systemu transportu kolejowego, dysponujący bezkolizyjnym torowiskiem albo torowiskiem prowadzonym we własnym korytarzu (z pełnym uprzywilejowaniem na skrzyżowaniach), wyspecjalizowany do obsługi ruchu miejskiego dzięki odpowiedniej lokalizacji stacji, specyficznemu taborowi i wysokiej częstotliwości obsługi.
  Pasażer – osoba korzystająca ze środka transportu, która nie kieruje pojazdem. Pasażerem jest zarówno osoba, która jedzie publicznym środkiem transportu (np. metra), jak i np. samochodu.
  Stacja węzłowa – rodzaj stacji kolejowej, z której wybiegają co najmniej trzy szlaki kolejowe, czyli możliwy jest wyjazd w co najmniej trzech kierunkach.
  Kolej dojazdowa - linia kolejowa (często kolej wąskotorowa) służąca do transportu osób i ładunków w/z kierunku linii kolei głównej lub centrum regionalnego.

  Reklama