• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ken Wilber  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Holon (gr. holos – całość) – termin ukuty przez Arthura Koestlera w książce The Ghost in the Machine z 1967 roku , oznaczający system (lub zjawisko) będące całością samą w sobie, jak również częścią większego systemu. Można je postrzegać jako sieć systemów zagnieżdżonych w sobie nawzajem. Każdy system może być postrzegany jako holon – od cząstki do wszechświata jako całości. Na poziomie niematerialnym słowa, dźwięki, emocje – wszystko, co można zidentyfikować – może być jednocześnie częścią większego systemu, jak również składać się z innych, mniejszych części – odpowiadających znakowi w znaczeniu semiotycznym. Hierarchia holonów nazywana jest holarchią, czyli uszeregowaniem holonów, z którego mniejszy znajduje się „wewnątrz” większego. Wszystkie holony posiadają dwa „popędy horyzontalne” czyli skłonności do:Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Ken Wilber

  Ken Wilber, właśc. Kenneth Earl Wilber Jr. (ur. 31 stycznia 1949 w Oklahoma City) − amerykański filozof, socjolog, psycholog, teoretyk systemów oraz pisarz. W swojej pracy zajmuje się również kulturą, duchowością i mistycyzmem. Jest twórcą integralnej teorii świadomości, propagatorem integralnej praktyki oraz założycielem "Instytutu Integralnego". Podobnie jak Stanislav Grof uważany jest za twórcę psychologii transpersonalnej. Autor systematycznie odmawia uczestnictwa w standardowej naukowej wymianie myśli i nie poddaje swoich prac procedurze krytyki (peer review).

  Medytacja (łac. meditatio - zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki mające na celu samodoskonalenie, stosowane zwłaszcza w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm).Teozofia – światopogląd religijno-filozoficzny o charakterze panteistycznym głoszony przez Towarzystwo Teozoficzne założone w 1875 roku przez Helenę Bławatską w Nowym Jorku, później kontynuowany przez jej uczennicę Alice Bailey i jej męża Fostera Baileya, którzy założyli Lucifer Publishing Company w 1920 roku, przemianowany po kilku latach na Lucis Trust. Mottem teozofii jest "Nie ma religii wyższej niż prawda". Według Bławatskiej, teozofia nie jest religią lecz systemem myślowym możliwym do pogodzenia z niektórymi zorganizowanymi wyznaniami takimi jak buddyzm czy hinduizm.

  Życie[ | edytuj kod]

  W 1968 roku Wilber zapisał się na studia przedmedyczne na Uniwersytecie Duke’a. Jednak prawie w tym samym czasie doświadczył rozczarowania nauką i tym, co ma ona do zaoferowania. Zainteresował się literaturą Wschodu, a dzieło Daodejing stało się katalizatorem jego przemiany i zainteresowania się buddyzmem. Porzucił studia na Uniwersytecie Duke’a, zapisał się na Uniwersytet w Nebrasce i tam ukończył studia ze stopniem licencjackim zarówno z biologii, jak i z chemii.

  Rozum – zdolność do operowania pojęciami abstrakcyjnymi lub zdolność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przetworzonych danych. Używanie zdobytych doświadczeń do radzenia sobie w sytuacjach życiowych.Stanislav Grof (urodzony 1 lipca 1931 w Pradze w byłej Czechosłowacji, osiadły na stałe w USA) – jeden z twórców psychologii transpersonalnej, nurtu zwanego "czwartą siłą w psychologii" (obok psychoanalizy, behawioryzmu oraz orientacji humanistycznej); pionier w dziedzinie badań nad terapeutycznym zastosowaniem odmiennych stanów świadomości.

  W 1973 r. zakończył rękopis swojej pierwszej książki, The Spectrum of Consciousness, w której poszukiwał punktów wspólnych wiedzy z różnych dziedzin. Książkę po odrzuceniu jej przez ponad 20 wydawnictw ostatecznie opublikowało wydawnictwo Quest Books w 1977 r. Została ona bardzo dobrze przyjęta. W recenzjach porównywano Wilbera do takich wybitnych uczonych jak William James czy Sigmund Freud, a nawet nazywano go „Einsteinem świadomości”.

  Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek. Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Sukces przyniósł sposobność do prowadzenia wielu wykładów i warsztatów. Po roku Wilber jednak zrezygnował z pracy wykładowej, by zgodnie ze swoim powołaniem, poświęcić więcej czasu pisaniu. W 1978 r. zaangażował się w tworzenie czasopisma ReVision. Przełom lat 70. i 80. obfitował w ważne dzieła: 1979 r. wydał No Boundary (Niepodzielone), w którym przedstawił w sposób popularnonaukowy tezy zawarte w The Spectrum of Consciousness. Następnie w 1980 r. ukazała się socjologiczna praca o rozwoju człowieka The Atman Project, a rok później Up From Eden (Eksplozja świadomości).

  Postmodernizm – prąd literacki, którego początek datuje się na lata 60. XX wieku. Nazwa nurtu nawiązuje do słowa "ponowoczesność" (postmoderna), tzn. okresu, który nastąpił po modernizmie i wiąże się ściśle z filozofią postmodernizmu.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.

  W 1983 r. Wilber poślubił swoją drugą żonę Terry (Treyę) Killam. W krótkim czasie po ślubie wykryto u niej raka piersi. Od tego czasu do śmierci Trey w styczniu 1989 r. Wilber porzucił większość swoich prac, by opiekować się żoną. Ich wspólne doświadczenie zostało opisane w książce Grace and Grit (Śmiertelni nieśmiertelni) wydanej w 1991 r.

  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  W 1995 r. ukazał się Sex, Ecology, Spirituality (SES) – pierwszy tom planowanej przez Wilbera Kosmos Trilogy. Chcąc przybliżyć poglądy przedstawione w SES szerszemu gronu czytelników, Wilber w 1996 r. napisał popularnonaukowe streszczenie w formie fikcyjnego wywiadu-rzeki zatytułowane A Brief History of Everything (Krótka historia wszystkiego). Rok później wydał zbiór artykułów, które napisał dla ReVision na temat związków nauki i religii w książce Eye of the Spirit.

  Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.Duchowość – pojęcie wieloznaczne, kojarzone albo z działaniem sił nadnaturalnych, albo ze szczególnym (często z wartościującym epitetem "wyższy") wymiarem psychiki; może też być pojmowana w sposób łączący powyższe dwa sposoby, traktując wymiar duchowy jako należący do sfery nadnaturalnej.

  Przez cały rok 1997 prowadził dziennik, w którym opisał swoje osobiste świadectwo doświadczania kosmicznej świadomości (zwanej też jednym smakiem). Dziennik został wydany dwa lata później pod tytułem One Taste (Jeden Smak).

  W 1999 r. Wilber ukończył Integral Psychology (Psychologia Integralna), a rok później A Theory of Everything (Integralna teoria wszystkiego), w której opisuje istniejące i możliwe związki biznesu, polityki, nauki, duchowości z teoriami rozwoju, takimi jak dynamika spiralna.

  Dwa lata później ukazała się jego powieść Boomeritis, w której Wilber dokonał próby scharakteryzowania swojego pokolenia na gruncie amerykańskiej rzeczywistości.

  Boulder – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kolorado, położone u podnóża Gór Skalistych, około 50 km na północny zachód od Denver. Miasto liczy 91,7 tys. mieszkańców, a jego bezpośredni obszar metropolitalny (hrabstwo Boulder) 280,4 tys. mieszkańców. Miasto jest częścią zespołu miejskiego miasta Denver, liczącego 2,6 mln mieszkańców (dane z 2005).Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw, dźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne, duchowe, moralne, naturalne, cielesne, obiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki, prawdy i dobra.

  Od 1987 roku Wilber żyje w Boulder (Kolorado), gdzie pracuje nad swoją trylogią, nadzorując działanie Instytutu Integralnego.

  Wilber praktykuje medytację buddyjską w nurcie buddyzmu madhjamaka, w szczególności bliska jest mu filozofia Nagarjuny, sam jednak nie określa siebie jako wyznawcę buddyzmu.

  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Psychika (gr. ψυχή, psyche - dusza), termin odnoszący się do całokształtu procesów oraz dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana jest osobowością.
  Ciało ludzkie – synonim organizmu ludzkiego. W filozofii idealistycznej i wielu religiach drugi obok duszy element tworzący człowieka. Główne części ciała to: głowa, szyja, tułów oraz kończyny: górna i dolna. Pod względem stopnia organizacji składniki ciała dzielone są na układy (np. układ nerwowy, układ krwionośny), organy, tkanki i komórki. Poznaniem budowy ciała ludzkiego zajmuje się anatomia człowieka i antropologia fizyczna.
  Behawioryzm (ang. behavior lub behaviour - zachowanie) - kierunek psychologiczny, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w USA.
  Dusza (hebr. נֶפֶש /nefesz/, łac. anima, gr. ψυχή /psyche/) – w filozofii pierwiastek życia, decydujący o tym, że osoba ludzka, zwierzę i roślina są bytami żywymi. W antropologii filozoficznej najczęściej przyjmuje się, że dusza rozumna jest, obok materialnego ciała, jednym z dwóch konstytutywnych elementów struktury bytu człowieka (dualizm ontologiczny).
  Dobro – jedno z podstawowych (pierwotnych) pojęć etycznych, utożsamiane z pojęciem bytu. W moralności dobro określa poprawność (zgodność z normami moralnymi) czynów i zachowań człowieka.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.909 sek.