Kanalizacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kanalizacja, system kanalizacyjny – infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich elementów służących do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. System kanalizacyjny składa się z następujących elementów:

Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna).Szambo lub dół chambeau (od fr. nazwiska Chambeau) – podziemny zbiornik zazwyczaj bezodpływowy, wykonany np. z betonu, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Szamba mogą być podłączone do systemu kanalizacji miejskiej, gdzie stanowią rodzaj zbiornika retencyjnego zapobiegającego zatykaniu się uzbrojenia podziemnego. W przypadku braku takiego połączenia, budowane są pojemniejsze szamba bezodpływowe, z których nieczystości są wywożone przez tabor asenizacyjny bezpośrednio do punktów zlewnych.
 • instalacje kanalizacyjne w budynkach;
 • przykanaliki łączące instalacje kanalizacyjne z sieciami;
 • sieci kanalizacyjne, a w tym system rur, koryt, kolektorów, studzienek rewizyjnych itp.;
 • oczyszczalnie ścieków;
 • wyloty kanalizacyjne, które wprowadzają oczyszczone ścieki do odbiornika.
 • Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Najprostszą klasyfikacją kanalizacji jest podział na kanalizację wewnętrzną, czyli instalację kanalizacyjną znajdującą się w obrębie budynku oraz na kanalizację zewnętrzną poza budynkiem.

  SURP (sanitarne urządzenie rozdrabniająco - przetłaczające) to urządzenie, pozwalające na odprowadzenie ścieków sanitarnych z przyborów instalowanych w oddaleniu lub poniżej kanalizacji grawitacyjnej. SURP przystawkowy składa się ze zbiornika / obudowy, silnika elektrycznego, pompy z rozdrabniaczem, zaworu zwrotnego, presostatu (automatyczny wyłącznik), króćca tłocznego. Do odprowadzenia ścieków wystarcza rura o średnicy 30-40 mm na kilka metrów w górę i na odległość. Jeden surp może odprowadzać ścieki z kilku urządzeń sanitarnych jak : prysznic, umywalka, pisuar i 1. muszli-WC. Isnieją surpy do obsługi urządzeń kuchennych (zlewozmywak, zmywarka itp) SURP w wersji monoblokowej wbudowany jest w ceramicznej muszli-WC (sanikompakt).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Jednakże podstawowe kryterium podziału systemów kanalizacyjnych opiera się na liczbie sieci wchodzących w skład systemu. Podział ten wygląda następująco:

 • kanalizacja ogólnospławna – wszystkie rodzaje ścieków na terenie objętym zasięgiem systemu (zlewni) są odprowadzane do tych samych kanałów, którymi potem trafiają do oczyszczalni. Oznacza to, że oczyszczalnia jest obciążona nie tylko przez ścieki bytowo-gospodarcze, ale również i część ścieków deszczowych. Kanalizacja ogólnospławna wyposażona jest w przelewy burzowe, które pozwalają odprowadzić bezpośrednio do odbiornika nieoczyszczonej mieszaniny ścieków po przekroczeniu odpowiedniego stopnia rozcieńczenia np. pięciokrotnego, czyli na jedną część ścieków z okresu pogody bezdeszczowej przypadają cztery części ścieków z okresu deszczowego ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. Stopień rozcieńczenie uzależniony jest od przede wszystkim od właściwości odbiornika i ustalany jest w odniesieniu do jego zdolności przyjęcia określonej ilości zanieczyszczeń bez istotnego pogorszenia stanu odbiornika.
 • kanalizacja rozdzielcza – w systemie tym występują dwie odrębne sieci kanalizacyjne: sieć sanitarna, którą tłoczone są ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe, a także sieć deszczowa, którą tłoczona jest woda opadowa. Ścieki opadowe najczęściej tłoczone są bezpośrednio do odbiornika np. rzeki, ale również mogą podlegać mechanicznemu oczyszczeniu celem usunięcia np. zawiesin mineralnych.
 • kanalizacja półrozdzielcza – analogicznie jak kanalizacja rozdzielcza składa się z sieci sanitarnej oraz deszczowej. Różnica polega na tym, że ten typ kanalizacji wyposażony jest w separatory, które umożliwiają przejęcie części ścieków deszczowych z sieci deszczowej przez sieć sanitarną. Dzięki czemu najbardziej zanieczyszczona część ścieków deszczowych może zostać skierowana do oczyszczalni.
 • Najistotniejsza klasyfikacja systemów kanalizacyjnych opiera się na hydraulicznych warunkach przepływu ścieków i w związku z tym wyróżnia się następujące systemy:

  Odwodnienie- w budownictwie: termin oznaczający odprowadzenie wody z danej powierzchni do gruntu lub do kanalizacji deszczowej.Rura – element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i znacznej długości. Rury są stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych. Wykonane mogą być ze stali, żeliwa, metali kolorowych, betonu, żelbetu, tworzyw sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu). Mogą stanowić także osłonę np. dla prowadzonych przewodów elektrycznych. Stosuje się rury do prowadzenia instalacji w osłonach termicznych tzw. rury termoizolowane.
 • kanalizacja grawitacyjna – budowana jest na obszarach, na których występuje wyraźny spadek terenu w kierunku oczyszczalni ścieków. Ścieki w takim systemie są transportowane pod wpływem grawitacji, ale przy spełnieniu warunku, że prędkość przepływu ścieków jest co najmniej równa prędkości samooczyszczania zwanej niezamulającą. Wariantem tego systemu jest kanalizacja grawitacyjno-pompowa, która jest stosowana w przypadku np. wymuszonego przetłoczenia ścieków przez wzniesienie. W takim systemie ścieki grawitacyjnie spływają do strefowych pompowni lub tłoczni, a następnie przewodami tranzytowymi tłoczone są od oczyszczalni.
 • kanalizacja ciśnieniowa – ten system kanalizacyjny odprowadza do oczyszczalni ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe, ale bez ścieków deszczowych. Typ ten jest przeznaczony do wybudowania w terenie o urozmaiconej rzeźbie, gdzie spływ ścieków odbywa się w obu kierunkach i tym samym wykluczone jest zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej. Transport ścieków wymuszony jest pompami ściekowymi, które dodatkowo mogą być wyposażone w urządzenia rozdrabniające zanieczyszczenia stałe. Ten wariant kanalizacji może współpracować z innymi typami, czyli grawitacyjną oraz podciśnieniową.
 • kanalizacja podciśnieniowa – jest to typ stosowany na terenach o niewielkich deniwelacjach, które tym samym wykluczają spływ grawitacyjny ścieków do oczyszczalni. W systemie tym wytwarzane jest podciśnienie, a podczas wtłaczania ścieków z gospodarstw domowych zasysana jest pewna ilość powietrza, która umożliwia transport ścieków w rurociągach podciśnieniowych.
 • Oczyszczalnia ścieków – jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu.Kanalizacja burzowa (kanalizacja deszczowa) – kanalizacja służąca do odprowadzania wód opadowych i roztopowych (ścieki opadowe i roztopowe) ze szczelnych nawierzchni terenów zurbanizowanych – dachów, dróg, chodników, podjazdów, parkingów.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Zawiesina - układ niejednorodny, dwufazowy, w postaci cząstek jednego ciała rozproszonych (faza rozproszona) w drugim ciele (faza rozpraszająca), np. cząstek ciała stałego w gazie lub cząstek cieczy w cieczy. Jeżeli cząstki te są dostatecznie małe, mowa jest o układzie koloidalnym. Gęstość fazy rozproszonej w zawiesinach jest na ogół większa niż gęstość fazy rozpraszającej i z tego powodu rozproszone cząstki fazy stałej mają tendencję do sedymentacji (opadania).
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
  Kanalizacja ogólnospławna - do tej kanalizacji spływają wszystkie rodzaje ścieków z terenu objętego jej zasięgiem z tzw. zlewni ścieków. Kanalizacja ogólnospławna wyposażona jest w tzw. przelewy burzowe, które w okresie opadów odprowadzają mieszaninę ścieków i wody opadowej do odbiornika – płynącego cieku.
  Syfon kanalizacyjny, syfon odpływowy, syfon – zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej, uniemożliwiające wydostawanie się z niej gazów.
  Instalacja sanitarna - zespół instalacji budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w zakresie takich mediów jak: woda, powietrze i gaz.
  Separator (osadnik) – urządzenie służące do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej.

  Reklama