Jednostka wojskowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jednostka wojskowa (JW)

Jednostka tyłowa – oddział, samodzielny pododdział, zakład (np. szpital, warsztat, laboratorium), składnica (magazyn) służb tyłowych (kwatermistrzowskich i technicznych) – wchodzące w skład związków taktycznych lub operacyjnych bądź podlegające bezpośrednio właściwemu tyłowemu organowi zarządzania.Lubuski Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu – terenowa jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej i jednostka wojskowa.
 1. Pododdział, oddział lub inny związek organizacyjny, wyodrębniony pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz mający osobowość prawną. Wśród JW najogólniej rozróżnia się jednostki bojowe, jednostki tyłowe i instytucje wojskowe oraz ze względu na system zaciągu i uzupełnień jednostki terytorialne. W systemie zaopatrywania wojsk rozróżnia się jednostki gospodarcze i jednostki zaopatrujące. Dawniej w odniesieniu do niektórych jednostek używano również terminu „wielka jednostka" (WJ) – obecnie związek taktyczny.
 2. Jednostka wojskowa lub Jednostka bez bliższego określenia – samodzielna jednostka organizacyjna sił zbrojnych, posiadająca odrębny etat, posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki.
 3. Jednostka organizacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonująca na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jego strukturę wewnętrzną, liczbę, rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje uzbrojenia, środków transportu i innego wyposażenia należnego jednostce, oraz posługująca się pieczęcią urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki. Jednostki wojskowe i związki organizacyjne różnych rodzajów wojsk i służb tworzą Rodzaje Sił Zbrojnych (Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna i Wojska Specjalne). Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne rozmieszczone są w garnizonach.

Jednostką wojskową w polskich Siłach Zbrojnych spełniającą warunki określone w pkt 1 jest np.:

Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.Oddział gospodarczy (OG) – jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp. Oddział gospodarczy jest dysponentem budżetu państwa III stopnia.
 • dowództwo ZT:
 • Dowództwo 2 Brygady Radiotechnicznej,
 • Dowództwo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,
 • Dowództwo 2 Korpusu Zmechanizowanego,
 • Dowództwo 3 Flotylli Okrętów,
 • pododdział (samodzielny lub występujący w składzie ZT):
 • 16 Kompania Chemiczna,
 • 40 Eskadra Lotnictwa Taktycznego,
 • 16 Batalion Usuwania Zniszczeń Lotniskowych,
 • Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego,
 • oddział (samodzielny lub występujący w składzie ZT):
 • 1 Morski Pułk Strzelców,
 • 4 Pułk Chemiczny,
 • 10 Pułk Samochodowy,
 • 78 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej,
 • związek organizacyjny (samodzielny lub wchodzący w skład ZT):
 • 10 Opolska Brygada Logistyczna,
 • 1 Brygada Lotnictwa Taktycznego,
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich,
 • Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.
 • W zależności od etatu na czele jednostki może stać:

  Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. Karola Trzaski-Durskiego - związek taktyczny lotnictwa Marynarki WojennejWyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Szkoła Orląt) – polska uczelnia wojskowa z siedzibą w Dęblinie, wchodząca w skład Sił Powietrznych i kształcąca żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Powietrznych.
 • dowódca,
 • szef np.:
 • szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku,
 • szef Centralnego Węzła Łączności Sił Powietrznych,
 • szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej,
 • komendant np.:
 • komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu,
 • wojskowy komendant uzupełnień w Gdyni,
 • komendant-rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
 • dyrektor np.:
 • Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego,
 • kapelmistrz np.:
 • kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej,
 • kierownik np.:
 • kierownik Klubu Garnizonowego.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Numer jednostki wojskowej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mała Encyklopedia Wojskowa, tom I (A-J), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1967, wyd. I, s. 591
  2. Regulamin Ogólny SZ RP
  3. Art. 3 ust. 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 372)
  4. Tamże, art. 3 ust. 3 i 4
  5. Tamże, art. 3a ust. 1
  Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej – orkiestra wojskowa; obok Kompanii Reprezentacyjnej główny pododdział reprezentacyjny polskiej Marynarki Wojennej.
  Warto wiedzieć że... beta

  10 Opolska Brygada Logistyczna im. płk. Piotra Wysockiego (10 BLog) – związek taktyczny (niższego szczebla) wsparcia logistycznego Wojska Polskiego.
  Pieczęć – znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub prawnej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku pieczętnego). Stanowi świadectwo wiarygodności – nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi. Również jest środkiem zabezpieczającym nienaruszalność zamkniętego pisma lub przedmiotu.
  Wojska Lądowe (WL) – jeden z czterech, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  Osobowość prawna – pojęcie określające zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Jest immanentnie związane z powstaniem osoby prawnej, gdyż bez osobowości prawnej osoba prawna przestaje istnieć.
  Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.
  Związek taktyczny (do 1945 używano także określenia wielka jednostka) – jednostka organizacyjna wojska przeznaczona do prowadzenia wspólnych działań bojowych. Związki taktyczne występują zazwyczaj we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
  2 Korpus Zmechanizowany imienia generała broni Władysława Andersa (2 KZ) – wyższy związek taktyczny Wojska Polskiego.

  Reklama