Janusz Laska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Janusz Andrzej Laska (ur. 1 maja 1960 r. w Kłodzku) – geolog, nauczyciel geografii i przyrody, działacz społeczny i solidarnościowy, samorządowiec, autor wielu publikacji regionalnych dotyczących ziemi kłodzkiej.

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską "Pro Publico Bono" – konkurs odbywający się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Pula nagród wynosi blisko 500 tysięcy złotych.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

Życiorys[ | edytuj kod]

Urodził się w Kłodzku w 1960 r., gdzie ukończył kolejno Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza, a następnie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Studiował geologię na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując w 1986 r. tytuł magistra.

Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku.Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.

Już podczas studiów dał się poznać jako aktywista, zostając w 1980 członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1981–1982 był redaktorem wrocławskiej „Reżimówki”, a od 1982 r. współpracownikiem podziemnego pismaCDN”. Pisał także w „Gazecie Dźwiękowej” (1982–1984) i „Solidarności Dolnego Śląska” (1984–1988).

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – państwowa szkoła wyższa, jedna z dziesięciu funkcjonujących w stolicy Dolnego Śląska. Uczelnia działa w budynkach dawnego Instytutu Rolniczego niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. Powojenne początki uczelni to jesień 1945 roku, kiedy w połączonych organizacyjnie Uniwersytecie i Politechnice zaczęły funkcjonować Wydziały: Rolniczy i Medycyny Weterynaryjnej. W 1951 roku wyodrębniła się z nich samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1971 roku funkcjonuje jako Akademia Rolnicza we Wrocławiu. W listopadzie 2006 roku, zgodnie z podpisaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustawą (treść ogłoszonej ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 202, poz. 1483)) uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Rada Miejska w Kłodzku – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejskiej Kłodzko. Istnieje od 1990 r. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencje trwającą 4 lata, licząc od dnia wyboru. Obecnym przewodniczącym jest Piotr Brzostowicz (PSL), a funkcję wiceprzewodniczącego pełnią: Grzegorz Muskała (PiS) i Adam Kowalski (Dolny Śląsk XXI).

W 1984 założył i koordynował Centrum Informacyjne Solidarności Dolnego Śląska, w którym zbierano informacje, publikowano serwis informacyjny oraz wymieniano wydawnictwa podziemne między 40 miastami. W tym czasie nadzorował pracę 2 drukarni offsetowych we Wrocławiu, kilkunastu białkowych i 2 sitodrukowych, które wydawały m.in. znaczki poczt podziemnych, kalendarze, karty, znaczki „Solidarności”. 6 marca 1984 został aresztowany za swoją działalność i pobity w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych przy pl. Gottwalda. Zwolniono go dopiero po 10 tygodniach, za poręczeniem władz uczelni. Sprawę umorzono na mocy amnestii.

Plac Józefa Piłsudskiego (Karlowitzer Markt, Am Markt, Pl. Żuławskiego, Pl. Gottwalda) – plac położony we Wrocławiu na osiedlu Karłowice-Różanka (Karlowitz, Carlowitrz). Stanowi główny plac osiedla zaprojektowanego i wybudowanego zgodnie z założeniami idei miasta ogrodu, które z miało stanowić ekskluzywną dzielnicę Wrocławia.Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe – kłodzkie towarzystwo edukacyjne i organizacja pozarządowa, stowarzyszenie powstałe w grudniu 1995 roku.

W latach 1984–1989 był redaktorem naczelnym wydawnictwa „Vist” i Akademii Sztuk Wszelakich. Współpracował z wydawnictwem „Constans” oraz Ruchem Społecznym „Solidarność” we Wrocławiu w charakterze drukarza i kolportera pisma „Nowa Republika”. Udzielał pomocy technicznej przy druku pism NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej. W latach 1985–1986 redaktor podziemnego pisma „Konkret”, a potem w latach 1987–1989 współpracownik „Wrocławskiego Studenta” (m.in. autor artykułów).

Rada Powiatu Kłodzkiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatu kłodzkiego z siedzibą w Kłodzku. Istnieje od 1998 roku; w jego skład wchodzą radni wybierani w powiecie kłodzkim, w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające 4 lata. Obecna IV Kadencja rady trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Rady Powiatu Kłodzkiego jest Dariusz Kłonowski. Starostą powiatu kłodzkiego jest Maciej Awiżeń.Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku – szkoła w Kłodzku, znajdująca się przy ul. Zawiszy Czarnego 3-5. Uczęszcza do niego młodzież w wieku 13-16 lat. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły – średniej. W roku szkolnym 2008/2009 w szkole kształciło się 584 uczniów w 21 oddziałach.

Po ukończeniu studiów w 1987 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu. Należał do ekspertów Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrocławiu.

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
Offset, druk offsetowy – przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem. Offset jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych technik druku.
Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".
Kłodzko (tuż po wojnie Kładzko, łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium, niem. Glatz, dial. Glooz, czes. Kladsko) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, będące siedzibą powiatu kłodzkiego, wiejskiej gminy Kłodzko. Leży w Kotlinie Kłodzkiej nad rzeką Nysą Kłodzką.
Radny (staropol. radźca, póź. rajca) – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel (jeżeli ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności). W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.
Wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg) – wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązywała cenzura (PRL, ZSRR itp.). Były to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (w Polsce do 1989 był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk), niejednokrotnie ignorujące prawo autorskie. Bywały wydawane w nakładach od kilkunastu kopii do kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przez nielegalne ("podziemne") wydawnictwa lub przez osoby prywatne. Niektóre z takich nielegalnych instytucji po roku 1989 przekształciły się w normalnie prosperujące instytucje wydawnicze (np. "NOWA").
Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

Reklama